ZWO ZWO


Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, in het kort: ZWO


Beleidsplan: zie www.pgterneuzen.nl/beleidsplan_zwo 

ZWO in Terneuzen
"Laten wij ons geroepen weten om van elkaar gediend te zijn"[1]
De leden van de ZWO-commissie voelen zich geroepen om zich in te zetten voor anderen. Naastenliefde, getuigenis en dienstbaarheid zijn begrippen die ons daarbij motiveren en leiden.
We ondersteunen het werk van Kerk in Actie. De ZWO-commissie probeert daarbij de gemeenteleden zoveel mogelijk te betrekken.

Kerk in Actie is de naam waarmee de landelijke Protestantse Kerk zich wereldwijd inzet voor zendingsprojecten of diaconale projecten. Het uitgangspunt is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sexe of nationaliteit.
De ZWO-commissie zet zich samen met gemeenteleden in voor twee classicale projecten in Zuid-Afrika: het Ujamaa Centre in Pietermaritzburg en het Nova Project in met name de provincie Limpopo in het noordoosten van Zuid-Afrika.

  • Het Ujamaa Centre probeert met behulp van Bijbelstudie mensen met elkaar in gesprek te brengen. De ervaringen in hun dagelijks leven worden gebruikt om de verhalen in de bijbel anders te leren begrijpen. In mannengroepen én vrouwengroepen wordt bijvoorbeeld gesproken over seksueel geweld en de gevolgen van HIV en aids voor de mensen die het treft en de samenleving. Het verhaal van Tamar speelt hierbij een belangrijke rol. Met behulp van de Tamarcampagne wordt ook de kerken gevraagd zich uit te spreken over en tegen seksueel geweld. 
  • Sinds januari 2015 wordt Hanna Wapenaar uitgezonden naar Zuid-Afrika - namens de classis Zeeuws Vlaanderen. Vanuit het Ujamaa Centrum zal ze bijbelstudies verzorgen in lokale geloofsgemeenschappen waar mensen worstelen met armoede, geweld en ziekte. Ook zal ze het centrum ondersteunen in de communicatie via de website en nieuwsbrieven. Via blogs kun je haar volgen. Ze schrijft waar ze mee bezig is en wat en wie zij tegenkomt bij haar werkzaamheden. Daarmee geeft ze een inkijkje in dit land en je snapt waarom ondersteuning waardevol is.
  •  
  • NOVA: In Zuid-Afrika is meer dan de helft van de bevolking afhankelijk van brandhout of kolen voor kookdoeleinden en het verwarmen van de huizen. Het stoken van kolen brengt echter veel rook en andere vervuiling in de lucht. Mensen, en vooral vrouwen en kinderen, hebben daarom veel last van infecties aan de ogen en luchtwegen. Deze gezondheidsproblemen vormden de directe aanleiding voor het NOVA-instituut om samen met de mensen een oplossing te zoeken voor dit vraagstuk. Zo komen er diverse aspecten van het dagelijks leven van mensen samen bij de projecten: het huishoudelijk energieverbruik, gezondheid, financiën en voedselzekerheid. De uitzendfolder (PDF) vind je hier.
Deze doelen zullen worden ondersteund tot eind 2015.
Naast deze classicale projecten zet de ZWO-commissie zich in voor andere 'eigen' projecten in Zuid-Afrika. Zo hebben we knuffels ingezameld voor de kinderen in Kylemore en zijn er een heleboel kinderen in Griekwastad blij gemaakt met een uniform.


De ZWO-commissie zelf
De ZWO-commissie valt in de structuur van onze kerk onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De commissie draagt zelf zorg voor de activiteiten die uitgevoerd worden om de programma’s van Kerk in Actie te ondersteunen.
Onze commissie bestaat uit een groep van ongeveer zes enthousiaste leden. We vergaderen zes keer per jaar. Bij het voorbereiden van kerkdiensten en de 40-dagentijd worden er in kleinere groepjes een aantal extra bijeenkomsten gepland.

Vertaling naar de praktijk
Om de projecten van Kerk in Actie te ondersteunen en het werk praktisch vorm te geven, doen we het volgende:
  • We vertellen regelmatig in kerkdiensten over de projecten van Kerk in Actie. We proberen hiermee een korte samenvatting te geven van de wijze waarop mensen in nood worden geholpen en/of de wijze waarop wordt geprobeerd de mensen een perspectief te geven op een beter leven.
  • Door bijvoorbeeld de verkoop van plantjes op Pinksteren of het organiseren van   activiteiten, zoals het maken van kerststukjes, proberen we geld in te zamelen voor de projecten van Kerk in actie, zowel landelijk als regionaal.
  • We werken 2 keer per jaar aan kerkdiensten mee waarin er specifieke aandacht is voor zending of werelddiaconaat.
  • In de 40-dagentijd staat het werk van Kerk in Actie centraal. Elke week vertellen we in de kerken over de projecten waarbij we onze betrokkenheid met mensen in nood, veraf en dichtbij, in woord en daad kunnen laten merken.
  • We houden contact met de classicale ZWO-commissie door het bijwonen van twee regionale avonden. Op deze avonden krijgen wij in formatie over de Zuid-Afrika projecten, of andere informatie die te maken heeft met het werk van ZWO.
  • Door af en toe een deel van de vergadering van de Diaconie bij te wonen, proberen we de activiteiten met elkaar af te stemmen.
Informatie
Wilt u ook deel uitmaken van onze commissie? U bent van harte welkom!
Informatie kunt u opvragen bij Marjan Geertse-Schol

( tel.nr. 0115-432231)
U kunt altijd een vergadering van onze groep bijwonen om te kijken of meewerken aan ZWO activiteiten iets voor u is.


Bankrekeningnummer
Wilt u het werk van de ZWO-commissie steunen? U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening met IBAN-nummer NL51 ABNA 0511.2351.35 t.n.v. ZWO-commissie van de protestantse gemeente te Terneuzen.
Als u een bepaald project wilt ondersteunen, vermeldt u dit dan bij de omschrijving van de overboeking?


 
 
[1] Uit een gedicht van Sytze de Vries

terug