Begroting 2017 Diaconie Elim gemeente Begroting 2017 Diaconie Elim gemeente

    2017 versie 3 (1-02-2006)  
         
         
  Begroting 2017 Diaconie Elim gemeente      
  Terneuzen      
         
     begroting  begroting rekening
    2017 2016 2015
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €               -  €              -  €             -
81 rentebaten en dividenden  €               -  €              -  €             -
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €               -  €              -  €             -
83 bijdragen levend geld  €        3.000  €       6.200  €      2.926
84 door te zenden collecten  €      10.000  €       9.770  €      9.226
  totaal baten  €      13.000  €     15.970  €    12.152
         
  lasten      
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €               -  €              -  €             -
42 afschrijvingen  €           100  €         100  €         100
43 pastoraat  €               -  €              -  €             -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €           500  €         400  €         415
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €               -  €              -  €             -
46 salarissen  €               -  €              -  €             -
47 kosten beheer en administratie  €           100  €         100  €             -
48 rentelasten/bankkosten  €            40  €           30  €           40
50 diaconaal werk plaatselijk  €           960  €         940  €      1.251
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €        1.000  €       1.000  €      2.804
52 diaconaal werk wereldwijd  €           350  €         350  €             -
  totaal lasten  €        3.050  €       2.920  €      4.410
         
  Saldo baten - lasten  €        9.950  €     13.050  €      7.742
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €               -  €              -  €             -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €               -  €              -  €             -
56 streekgemeenten  €               -  €              -  €             -
57 aandeel in lasten federatie  €               -  €              -  €             -
58 overige lasten en baten  €            50  €         100  €           50
  totaal  €            50  €         100  €         100
         
         
  Resultaat  €      10.000  €     13.150  €      7.792

terug