Brief van de kerkenraad aan de gemeente - 26 mei 2020

Brief van de kerkenraad aan de gemeente - 26 mei 2020
Terneuzen, 26 mei 2020.
 
Beste gemeenteleden,
 
De landelijke overheid heeft besloten om de richtlijnen met betrekking tot het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus te versoepelen. Hierdoor zijn vele bijeenkomsten met meerdere personen vanaf 1 juni weer mogelijk. 
Ondanks deze versoepeling van de landelijke richtlijnen blijft de kerkenraad voorzichtig en terughoudend in het weer terug opstarten van activiteiten en bijeenkomsten. Onze Classis Predikant schrijft: “Er is een sterk verlangen om elkaar weer te ontmoeten, om in de kring van de gemeente onder het Woord te zitten, te bidden en – zou het mogelijk zijn – te zingen. …... Er is bezorgdheid om de – in veel gemeenten grote - groep mensen met een kwetsbare gezondheid. Er is een gevoel van verantwoordelijkheid naar de samenleving en behoedzaamheid om te voorkomen dat een mogelijk nieuwe haard van besmetting zich vanuit een kerkelijke activiteit zou verspreiden. Ook daarmee voel ik sterk mee. Bij mij leeft ook wel de gedachte: zouden we niet een sterk – ook missionair sterk – statement maken door duidelijk te communiceren dat wij nog wel even wachten en geduld hebben met een aantal dingen? Dat we andere aspecten in de samenleving voorrang geven en als kerk nog geen beroep doen op meer ruimte en daarmee ook toch een van de mogelijke risicofactoren innemen? “
De kerkenraad onderschrijft het standpunt van de Classis predikant en voelt de grote verantwoordelijkheid die op ons als kerkelijke gemeente rust. Dit heeft ons doen besluiten om in het belang van onze gemeenteleden en de gehele samenleving een afwachtende houding aan te nemen en pas weer samen te gaan kerken als de tijd hier rijp voor is.

De kerkenraad heeft, in lijn met de classicale- en landelijke PKN-adviezen, het volgende besloten:   
 • Er is geen samenkomst in de kerk tijdens de erediensten tot zeker 1 juli 2020.
  • Beperkte aanwezigheid bij erediensten na 1 juli wordt overwogen.
  • Pas na 1 juli zijn trouw- en rouwdiensten met 30 personen toegestaan.
  • Verdere uitbreiding van aanwezigen in de dienst is afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.
 • Er vindt iedere zondag een dienst plaats die uitgezonden wordt via Kerkdienstgemist.nl.
  • De aanwezigheid van mensen in de dienst blijft beperkt tt een predikant, organist/muzikant, ouderling van dienst en de regieploeg. Wel wordt het aantal mensen die die een bijdrage leveren aan de dienst uitgebreid. Hierbij moet dan gedacht worden aan de koster, lector, klein koortje voor zang, ect.. Hiermee doen we belangrijke ervaring op met de 1,5m regel in het kerkgebouw.
 • Elke twee weken is er voor de zondagse dienst een kindernevendienst via Zoom. De link voor deze dienst kan verkregen worden via de website.
 • De wijkpredikanten verzorgen een dagelijkse groet (ma; woe; vrij om 17:00 / di; do om 19:15 uur) via Kerkdienstgemist.nl. Na Pinksteren zullen deze dagelijkse uitzendingen stoppen. Er wordt nog nagedacht om op een andere manier hier invulling aan te geven.
 
Alle overige kerkelijke activiteiten zullen pas na 1 september opgestart worden. Dit omdat hier vaak te veel mensen samen moeten komen in een kleine ruimte. Ook moeten bij veel bijeenkomsten gemeenteleden gebracht moeten worden, wat op dit moment nog echt niet kan. Veel activiteiten worden in deze periode altijd al afgesloten zodat het opnieuw opstarten hiervan nu niet noodzakelijk wordt geacht. Zo kunnen we ook zien hoe de ontwikkelingen zijn met de verruiming van alle maatregelen. Een uitzondering hierop is de OntmoetKRing. Na het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen is de verwachting dat deze op 24 juni geopend kan worden. Hierover wordt nog separaat gecommuniceerd. Voor alle activiteiten geldt dat er een duidelijk protokol moet zijn hoe we ons houden aan de richtlijnen van de overheid. Hier zal de komende tijd aan gewerkt worden

De kerkenraad heeft tevens besloten om een tweetal onderdelen van de verbouwing van de Goede Herderkerk naar voren te halen die ons kunnen helpen om de komende periode beter door te komen: 
1.    Het vervangen van de banken door stoelen
2.    Installeren van nieuwe audio- en videoapparatuur.

Het eerste besluit stelt ons in staat om veel flexibeler om te gaan met de indeling van de kerkzaal en te voldoen aan de 1,5m afstandsregels.  De nu al in het kerkgebouw aanwezige stoelen zijn voldoende om aan het maximaal benodigde aantal stoelen in de kerkzaal te voldoen bij de 1,5m regel. Er hoeven dus nog geen nieuwe stoelen aangeschaft te worden. Wel zal in deze periode de voorgestelde stoelen van de interieurcommissie worden getest, zodat in een tweede stadium de stoelen besteld kunnen worden.
 Het tweede besluit maak het mogelijk om het geluid in de kerk en uitzending sterk te verbeteren. Daarnaast zal het beeld van de uitzending veel beter worden. Wij hopen dat deze aanpassingen doorgevoerd kunnen worden in de periode dat we nog niet samen komen in de kerkzaal en dat we hierdoor klaar zijn voor het moment dat dit wel weer kan.

Voor alle activiteiten van de PGT blijft gelden: De vertegenwoordigers van onze gemeente (predikanten, ouderlingen, organisten, etc) hebben een persoonlijke keuze in wel/niet voor te gaan/mee te werken aan diensten en activiteiten.
 
Het blijft belangrijk om in onderling contact met elkaar te blijven. Vanuit de kerkenraad en vanuit de gemeente zijn diverse initiatieven ontplooid om dit mogelijk te maken. Het blijft nodig om om te zien naar elkaar (conform de landelijke richtlijnen) gedurende deze periode. Wij hopen dat deze initiatieven blijven bestaan en er zich nieuwe ontwikkelen.
 
Op het moment dat er aanleiding is om bovenstaande beslissingen aan te passen dan zal de kerkenraad hier actie op ondernemen.
Wij verzoeken u om deze mail door te sturen naar mede gemeenteleden.
 

Met vriendelijke groet,
 
Christian Sijbinga                                                                                           Tamara Platteeuw-Visser
Voorzitter Wijkkerkenraad                                                                       Voorzitter Algemene Kerkenraad

Link naar mededelingen van Classis en landelijke PKN:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere- kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/pasen-pinksteren-corona- verwachtingstijd/
 
terug