Begroting 2017 ELIM Begroting 2017 ELIM

Wijkgemeente Elim te Terneuzen   Begroting, versie 4  
college van kerkrentmeesters   Jaar 2017  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  begroting rekening
    2017 2016 2015
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                   -  €                  -  €                    -
81 rentebaten en dividenden  €              500  €                  -  €             2.041
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                   -  €                  -  €                    -
83 bijdragen levend geld  €          86.000  €          57.000  €           87.630
84 door te zenden collecten  €                   -  €                  -  €                    -
85 subsidies en bijdragen  €                   -  €                  -  €                    -
  totaal baten  €          86.500  €          57.000  €           89.671
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €          15.000  €          12.200  €           18.245
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                   -  €                  -  €                    -
42 afschrijvingen  €                   -  €                  -  €                    -
43 pastoraat  €          33.250  €          33.000  €           33.706
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €            2.000  €              800  €             2.178
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            3.800  €           3.550  €             3.726
46 salarissen  €                   -  €                  -  €                    -
47 kosten beheer, administratie en archief  €            1.600  €           1.600  €             1.656
48 rentelasten/bankkosten  €                   -  €                  -  €                    -
50 diaconaal werk plaatselijk  €                   -  €                  -  €                    -
51 diaconaal werk regionaal  €                   -  €                  -  €                    -
52 diaconaal werk wereldwijd  €                   -  €                  -  €                    -
  totaal lasten  €          55.650  €          51.150  €           59.511
         
  Saldo baten - lasten  €          30.850  €           5.850  €           30.160
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -  €                  -  €                    -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -  €                  -  €                    -
56 streekgemeenten  €                   -  €                  -  €                    -
57 aandeel in lasten federatie  €                   -  €                  -  €                    -
58 overige lasten en baten  €         -14.700  €                  -  €          -15.193
  totaal  €         -14.700  €                  -  €          -15.193
         
         
  Resultaat  €          16.150  €           5.850  €           14.967
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2017    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €          16.150  €                  -  
  Reserve koersverschillen  €                   -  €                  -  
  Herwaarderingsreserve  €                   -  €                  -  
  Overige reserve  €                   -  €                  -  
  Totaal  €          16.150  €                  -  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €          16.150    
         
         

terug