Een nieuwe cursus theologische verdieping (met update) Een nieuwe cursus theologische verdieping (met update)
Een nieuwe cursus theologische verdieping
Op 5 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes.
 
 Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is geschikt voor wie:
-              meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel
-              meer wil weten van christelijke spiritualiteit
-              sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken
-              meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk
-              bewuster kerkdiensten wil beleven
-              open wil staan voor ‘andersdenkenden’
 
Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”. In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen. Het vak Jodendom wordt gegeven door een docent die veel contacten heeft met de synagoge in Middelburg. Bij het vak wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor de islam en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek. Het vak filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo krijgt de cursist een inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen.
Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek, ethiek en ecclesiologie, waarin de voormalige preses van de Protestantse Kerken haar visie en ervaringen wil delen met de cursisten.
Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom.
Ook de docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied. Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe groep. Op donderdag 22 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail:
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail:
 
Folder met meer info:

 
 
 
CTV Goes – Verdiepend, verrijkend, verrassend | Cursus theologie
 
 
 
Cursus Theologische Verdieping Goes
 
Brochure
2019 / 2020
 
 
Homepage 2
 
 
 
verdiepend      *      verrijkend      *      verrassend

Cursus Theologische Verdieping
 
 
Wie deze brochure doorneemt, zal ontdekken dat theologie een veelzijdig vakgebied is. Een boeiende wereld waarin gelovers en zoekers, zeker-weters en twijfelaars zich geen moment zullen vervelen. Ze zullen onderweg verrast worden, verdieping ervaren en er uiteindelijk verrijkt weer uitkomen.
De Cursus Theologische Verdieping (CTV) is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in God en mensen, in de Bijbel, de kerk en de wereld daaromheen. Mensen die zin hebben in een zoektocht naar God, zichzelf en de ander.
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1979 werd de cursus opgericht als cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) door de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk.
In 1988 sloten de Gereformeerde Kerken zich bij dit initiatief aan.
Sinds 2004 valt de cursus onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland, door wie zij ook wordt gefaciliteerd.
In de begin jaren negentig van de vorige eeuw sloot in Goes, en dat is landelijk gezien uniek, ook het dekenaat Zeeland van de RK-kerk zich aan en de cursus kreeg de naam Theologische Vorming voor Gemeente- en Parochieleden (TVGP). Sindsdien hebben ongeveer 500 mensen de cursus gevolgd.
In de praktijk wordt de cursus ook regelmatig door mensen uit andere geloofsgemeenschappen gevolgd, bijvoorbeeld uit evangelische richting, de vrijgemaakte kerk en het Leger des Heils.
Daarom is in 2007 de naam vereenvoudigd tot Cursus Theologische Vorming (CTV) Goes.
Om aan te sluiten bij de landelijke werkgroep is in 2013 de naam veranderd in Cursus Theologische Verdieping. Landelijk wordt de afkorting TVG nog steeds gebruikt, maar vanwege het oecumenische karakter wordt de cursus in Goes aangeduid met CTV.
 
 

Een boeiende reis
 
Wie met theologie bezig gaat, begint aan een soort pelgrimsreis. Met een bestemming die voor iedereen weer anders is.
 
De cursus is geschikt voor wie:
-          meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel
-          meer wil weten van christelijke spiritualiteit
-          sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken
-          meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en
bezoekwerk
-          bewuster kerkdiensten wil beleven
-          open wil staan voor ‘andersdenkenden’
 
Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”.
 
Zo gaat het op een reis. Je neemt van alles mee aan overtuigingen en vragen en aan het eind ontdek je dat je een deel daarvan onderweg hebt achtergelaten. Bovendien blijken er tot je verrassing nieuwe inzichten in je rugzak te zitten, waarmee je het leven, zoals het nu is, tegemoet kan treden.
 
Over CTV Goes

Organisatie
De cursus wordt gegeven op 32 donderdagavonden per jaar in de VREDESKERK in Goes.
Elke cursusavond bestaat uit twee leseenheden van ieder 80 minuten, met soms twee verschillende vakken van verschillende docenten op één avond.
In de schoolvakanties is er doorgaans geen les.
 
Lestijden:
19.00 – 20.20 uur les 1
20.20 – 20.40 uur pauze
20.40 – 22.00 uur les 2
 
Opzet cursus
In het 1ste en 2de jaar van de CTV Goes ligt het accent op de theoretische vakken. In het 3de jaar wordt deze kennis verdiept door toepassingen in kerk, maatschappij en persoonlijk leven. In dit jaar is er bij uitstek ruimte voor opdrachten die vragen om samenwerking, openheid, inzet en persoonlijke beleving.
Men kan ervoor kiezen alleen de eerste twee jaar te volgen.
 
Iedere cursusavond wordt aan twee groepen les gegeven.
In 2018 startte er een 1ste en een 3de jaarsgroep.
Dit jaar, 2019, zal in september gestart worden met een 1ste en een 2de jaarsgroep.
 
Toelating en werkwijze
De cursus staat open voor iedereen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Een kerkelijke binding is ook niet noodzakelijk. Wel vragen wij een open houding ten opzichte van andere cursisten en de verschillende docenten.
De eerste cursusavond op donderdag 05 september 2019 is een kennismakingsavond.
Docenten en medecursisten stellen zich aan elkaar voor en u ontvangt dan alle informatie over wat u de komende jaren te wachten staat.
 
Docenten
De docenten hebben allemaal ervaring met lesgeven, zijn academisch of HBO-geschoold, met een specifieke kennis van hun vak. Ze zijn protestants of rooms-katholiek.

Werkvormen
De cursus kent diverse werkvormen. Naast informatieoverdracht is er ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. Vooral bij de praktische vakken, werken de docenten met opdrachten. Er is geen toetsing. Iedereen kan zelf bepalen hoeveel tijd hij of zij besteedt aan de voorbereiding en verwerking van de leerstof.
 
Lesstof
Tegenwoordig worden de eventuele syllabi zoveel mogelijk per e-mail bij de cursisten aangeleverd. Mocht dat een probleem zijn, dan is daar altijd een oplossing voor te vinden.
 
Een enkele keer vraagt de docent u een bepaald boek aan te schaffen.
Bovendien wordt er geregeld naar bepaalde boeken verwezen. De cursist bepaalt zelf of hij deze boeken daadwerkelijk gaat lezen.
 
Evaluatie
Per jaar worden twee lessen gereserveerd voor evaluatie van de leerstof en de manier waarop de docenten lesgeven.
Iedere cursusgroep vaardigt een cursist af naar de begeleidingscommissie die enkele malen per jaar vergadert.
 
Eindopdracht
De cursus wordt afgesloten met een slotbijeenkomst waarin de cursisten hun werkstuk kunnen presenteren. Hierin wordt een onderwerp naar eigen keuze behandeld of een terugblik op de cursus gegeven, waarin hij/zij aangeeft wat het geheel voor hem/haar heeft betekend.
Een zodanig werkstuk is geen verplichting maar wordt nadrukkelijk aanbevolen.
Op deze bijeenkomst (slotdag) ontvangen de cursisten, op basis van aanwezigheid, certificaat van de CTV Goes.
 
 
 

 
 
 
‘Fantastische cursus, geniet elke donderdagavond.
Een oase van rust in een drukke werkweek’.
 

 
 
 
 


Vakkenpakket
 
Theologie bestaat uit een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud en methode.
Deze grote verscheidenheid maakt theologie verrassend en boeiend.
Over al die vakken zijn al eeuwen lang boeken vol geschreven die je best thuis zou kunnen lezen.
Maar waar zou je dan moeten beginnen en met wie zou je je vragen en opmerkingen kunnen bespreken?
De CTV biedt deze veelheid aan informatie op overzichtelijke wijze aan en het ‘samen leren’ voegt hieraan veel toe.
 
De kernvakken zijn landelijk vastgesteld en worden in alle plaatselijke cursussen gegeven. De toegevoegde vakken variëren per cursusplaats.
 
 
 
Vakken 1
 
 


 
‘Het is een cursus, maar het voelt als een studie’.
 


 
 


Oude Testament (kernvak)
Dr. Aarnoud Jobsen, Goes (1ste jaar: 12 lessen, 2de jaar: 12 lessen).
 
Doel van dit vak is het leren verstaan van het Oude Testament als een veelkleurige verzameling van teksten van het volk Israël, de eerste verbondspartner van God. Het Oude Testament blijkt meer een geloofsboek dan een geschiedenisboek te zijn.
Alle Bijbelboeken van het Oude Testament worden afzonderlijk behandeld. Het scheppingsverhaal, de namen van God en Godsbeelden krijgen speciale aandacht. We staan uitgebreid stil bij de plaats van het Oude Testament in geloof en kerk. Ook komen canonvorming en de verschillende vertalingen aan bod.
 
Nieuwe Testament (kernvak)
Dr. Bert ten Kate, Bergen op Zoom (1ste jaar: 12 lessen en 2de jaar: 12 lessen).
 
Het vak Nieuwe Testament geeft inzicht in de historische en literaire context van het tweede deel van de Bijbel. Alle boeken van het Nieuwe Testament worden behandeld met behulp van vragen als: wie was de schrijver, waarom schreef hij en aan wie schreef hij? Er is speciale aandacht voor de evangeliën en voor de persoon van Jezus. We bespreken ook het apocriefe Evangelie van Thomas. Bij de behandeling van Paulus’ brieven zullen we speciaal de ‘moeilijke’ d.w.z. omstreden teksten bespreken. Ook het boek Openbaring van Johannes komt uitvoerig aan de orde.
 
Dogmatiek (kernvak)
Dr. Noëla Polet, Hulst (1ste jaar: 13 lessen en 2de jaar: 13 lessen).
 
Het vak Dogmatiek behandelt de christelijke geloofsleer. De cursist leert na te denken over het eigen geloof en dat van de kerkelijke gemeenschap.
Ook leert hij geloofsopvattingen te verwoorden en te verantwoorden.
Onze vragen staan voorop, de antwoorden komen uit de Schrift, uit een eeuwenoude traditie en uit het zoeken van theologen en geïnspireerde mensen in onze tijd.
Ook bevrijdingstheologie en feministische theologie zijn onderdelen van het vak Dogmatiek.
 


 
‘Mijn geloof was aan het verwateren. Het vlammetje dat er nog was, wordt weer groter’.
 


 
 
 

Kerkgeschiedenis (kernvak)
Ds. Gert Jan Smit, Middelburg (1ste jaar: 10 lessen en 2de jaar: 8 lessen).
 
De lessen Kerkgeschiedenis gaan over de ontwikkeling van de vroegste kerk tot nu. In hoofdlijnen schetst de docent de cultuurgeschiedenis van Europa en de (afnemende) rol van de kerk daarin. Daarnaast treden in de lessen steeds aanstekelijke figuren op die kenmerkend zijn voor een bepaalde periode. Mensen van vlees en bloed in wie we ons kunnen herkennen. In hun levensverhalen komt de grote geschiedenis dichtbij en wordt ze invoelbaar.
Hoe verging het de broers van Jezus en de monniken in de woestijn? En wat hebben de legendarische Sint Brandaan en een verliefd theologenpaar uit de Middeleeuwen met elkaar te maken? Kopstukken als Bernardus, Erasmus, Karl Barth en Dorothee Sölle passeren de revue, afgewisseld door dichters en dagboekschrijvers, kunstenaars en mystici. Allemaal mensen die iets hadden met God. Door iets van de geschiedenis te weten, begrijpen we situaties en ideeën van nu beter.
Een hand-out geeft een overzicht van de weg die we op een avond gaan, bevat een korte samenvatting van de les en geeft verwijzingen naar Nederlandstalige literatuur en websites. De docent gebruikt graag muziek, beeldende kunst en architectuur om zijn lessen op te luisteren.
 
Filosofie (toegevoegd vak)
Ds. Dick Stap, Terneuzen (1ste jaar: 6 lessen en 2de jaar: 6 lessen).
 
De cursus wordt ingeleid met een avond over de vraag wat filosofie is en wat je eraan kunt hebben. Daarna maken wij een wandeling door de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de hand van de godsvraag die zowel gelovig als godsdienstkritisch is beantwoord. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van verhelderende beeldende kunst
 
Inleiding Jodendom (toegevoegd vak)
Mevr. Heleen Pasma, Middelburg (1ste jaar: 4 lessen en 2de jaar: 4 lessen).
 
De kerk is geboren uit het Jodendom. In vele vakken van de cursus speelt de joodse traditie een rol. Door het vak ‘Inleiding Jodendom’ leert u de geschiedenis van het Jodendom kennen, maar ontmoet u ook het levende Jodendom van vandaag. Ook ontvangt u meer inzicht in de relatie tussen christenen en Joden, en de verschillen tussen hen. U komt diverse joodse stromingen tegen, een verschil in indeling van de Bijbelboeken, iets over halacha (stelsel van wetsregels), de joodse kalender en sjabbat, de feesten en de daarbij behorende Bijbelboeken (feestrollen). Praktisch Jodendom en kasjroet (spijswetten), rituelen op de levensweg, geloofsopvoeding en rouwrituelen. De rol van de vrouw binnen het Jodendom komt aan de orde en een overzicht van de nabijbelse bronnen.
Aan het eind van het tweede jaar wordt een bezoek gebracht aan de synagoge in Middelburg (extra, niet op een cursusavond).
 
Wereldgodsdiensten (toegevoegd vak)
Dr. Aarnoud Jobsen, Goes (1ste jaar islam: 3 lessen).
Ds. Dick Stap, Terneuzen (2de jaar boeddhisme: 3 lessen).
 
De Islam is na het christendom de grootste van de wereldgodsdiensten. Met het jodendom en het christendom vormt de Islam de derde ‘abrahamitische’ monotheïstische godsdienst. In Europa is de Islam een belangrijke godsdienst geworden. Evenals het christendom kent de Islam een scala aan stromingen. Er bestaat een spanningsveld tussen de westerse cultuur en traditionele opvattingen binnen de Islam. Er is in de lessen aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van deze godsdienst, voor de bronnen, de gebruiken en rituelen, globaal voor de verschillende stromingen en voor de maatschappelijke en politieke relevantie van de Islam.
Het boeddhisme is wereldwijd een belangrijke godsdienst die vooral in Azië voorkomt. Maar er bestaan ook verschillende westerse varianten van het boeddhisme.
 
 
Pastoraat
 
1 – Basispastoraat
Ds. Nelleke van der Linden, Goes (3de jaar).
(Basispastoraat en contextueel pastoraat in totaal 14 lessen).
 
In dit vak komt de betekenis van pastoraat en de verschillende visies hierop aan de orde. We verkennen het eigene van een pastoraal gesprek en staan stil bij verschillende aspecten in de communicatie. Ook zullen we een aantal communicatieve vaardigheden oefenen. Specifieke aandacht wordt besteed aan pastorale zorg in en vanuit de gemeente.
 
2 - Contextueel pastoraat
Ds. Nelleke van der Linden, Goes. (3de jaar).
 
Geloven is een levenshouding die je in een context ontwikkelt. Een Bijbelverhaal spreekt nooit zomaar voor zich, maar vraagt om een interpretatie. Het maakt deel uit van en geeft vorm aan een traditie.
Zo spreekt ook een levensverhaal nooit zomaar voor zich. Het heeft zich ontwikkeld binnen een context en levert een eigen bijdrage aan de geschiedenis.
In de lessen Contextueel pastoraat kijkt de docent met deelnemers naar hoe mensen in verbondenheid leven.
Welke geschiedenis draag je met je mee? Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen in de relaties waarin je leeft? Welke balans kent jouw bestaan tussen geven en nemen? Contextueel pastoraat kan een bijdrage leveren aan het bewust vormgeven van de relationele werkelijkheid waarin ieder van ons leeft.
Ook worden in deze lessen twee specifieke pastorale situaties besproken.
 
Het Jodendom.
Toegepast in het derde cursusjaar.
Mevr. Heleen Pasma, Middelburg (3de jaar: 4 lessen).
 
Jodendom in het derde cursusjaar: net als in het 1e en 2e jaar zijn er 4 lessen, 2 volle avonden of verspreid in eerste of tweede lessen.
Afhankelijk van wat in de eerste twee cursusjaren als vragen en thema’s in de actualiteit is opgekomen, wordt dieper ingegaan op de materie van verbondenheid met en verschillen tussen Jodendom en christendom.
Dat kan gaan om de joodse pastorale houding, de manier waarop je de Bijbel leest, maar ook hoe je omgaat met antisemitisme en de praktische invulling van ‘tikkoen olam’ als levenshouding (heelmaking van de wereld).
 
Vakken 5
 
Ecclesiologie
Ds. Karin van de Broeke, Wissenkerke (3de jaar: 4 lessen).
 
Bij het vak ecclesiologie stellen we ons de vraag wat ‘kerk-zijn’ nu eigenlijk is. Op welke Bijbelse wortels gaat dit terug en hoe heeft het concept ‘kerk’ zich in de loop der tijd en wereldwijd ontwikkeld?
Ds. Karin van den Broeke was preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland, is lid van het executive committee van de Wereldraad van Kerken en voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. Vanuit die ervaring en kennis geeft zij o.a. inzicht in de organisatie, het bestuur en de oecumenische contacten van de kerk.
 
 
Spiritualiteit
Dr. Noëla Polet, Hulst (3de jaar: 8 lessen).
 
Spiritualiteit is je aangesproken weten door de Geest van God. Bij spiritualiteit gaat het om wat er gebeurt in de relatie tussen God en mens. Ontmoetingen met mensen, met de natuur, ervaringen met kunst of muziek – ze kunnen alle vindplaatsen van God zijn.
Wij bestuderen de christelijke spiritualiteit zoals ze zich in de loop van de geschiedenis profileert: bij de woestijnvaders en -moeders, bij de Kerkvaders, bij Franciscus en zijn gezellen, bij spirituele mensen vroeger en nu. Uit deze bronnen willen wij levend water putten voor ons vandaag.
 
 
Liturgie
Het vak liturgie wil nauw aansluiten bij de eigen ervaringen van de cursisten. Zij krijgen begrip voor de hoofdstructuur van een religieuze samenkomst en leren vragen te stellen aan bestaande liturgische ontwerpen. Ook doen ze zelf vaardigheden op.
 
1 - Liturgiek
Ds. Gert Jan Smit, Middelburg (3de jaar: 8 lessen).
 
In het vak liturgiek, let op de ‘k’ aan het eind, zoeken we naar het ‘wat en waarom’ van dingen die gebeuren als mensen samenkomen om te vieren.
Op zoek naar achtergronden van de liturgie gaat het om basisbegrippen als tijd, taal en ruimte. We proeven woorden en muziek, beleven uur en tijd, staan stil bij symbolen en rituelen. Dat alles draagt bij en speelt mee. Verrassende details werpen licht op het grote geheel. Een spel aan het eind zet alles in een visueel kader en maakt ons bewust van keuzes die worden gemaakt.
Wie zich hiervan bewust is geworden, ontdekt de vrijheid en de intensiteit die de liturgie biedt. Vormen van vieren die de deelnemers gewend zijn komen op tafel en we oefenen ons in liturgische onderdelen van een kerkdienst. Al doende komen we het hart van de liturgie op het spoor: de vormgeving van de omgang van mens en God.
Uitgangspunt van de lessen is een oecumenisch ontwerp voor het vieren van een kerkdienst. Dat zegt veel over ‘hoe’ we dingen doen en hoe ze samenhangen.
Liturgie, stelt het wat voor? Ja zeker, maar dan moet de voorstelling wel goed zijn.
 
2 - Liturgische gebruiken in de R.K. Kerk
Dr. Noëla Polet, Hulst (3de jaar: 2 lessen).
 
Dr. Noëla Polet schetst de ontwikkeling van de R.K. liturgie voor en na het tweede Vaticaans concilie. We zoeken in de Bijbel en in de oudste geschriften om iets te verstaan van de betekenis van de eucharistie. Als de tijd het toelaat kijken we ook naar de zeven sacramenten en hun betekenis voor de R.K. christenen. Tenslotte gaat het er om nu te leven als R.K. christenen mede door de liturgie.
 
3 - Byzantijnse liturgie
Dr. Bert ten Kate, Bergen op Zoom (3de jaar: 2 lessen).
 
Byzantijnse liturgie en spiritualiteit. Naast verschillende liturgieën luisteren we ook naar liederen uit de diverse tradities. Zo maken we kennis verschillende vormen van het oosterse christendom.
 
 
Kerkmuziek door de eeuwen heen
Dhr. Bram de Wolf, Middelburg (3de jaar: 6 lessen).
 
Tijdens de lessen kerkmuziek volgen we luisterend maar zeker ook zingend de ontwikkeling van de vroegste vormen van kerkmuziek tot aan de praktijk van vandaag de dag. We doen dit nadrukkelijk vanuit een oecumenisch perspectief. Startend bij het éénstemmige gregoriaans proeven we aan het reciterend zingen en maken vervolgens vanuit deze éénstemmigheid aan de hand van diverse miscomposities via de Notre Dame school (12e eeuw), de Ars Nova / pre Renaissance en Renaissance de ontwikkeling mee van de meerstemmigheid tot aan de Reformatie. Van de muziek van na de reformatie komen diverse composities van Heinrich Schütz en natuurlijk Johann Sebastian Bach aan bod.
Vanuit een historisch perspectief staan we stil bij aandachts- en gesprekspunten als: de spanning tussen ‘amusementsmuziek’ en kerkmuziek, de rol van het orgel in de liturgie, de relatie tussen voorganger en kerkmusicus, etc.
 
 
Ethiek
Ethiek is nadenken over goed handelen. Centraal staat de vraag naar wat goed is om te doen in concrete situaties. Van oudsher is ethiek een onderdeel van de filosofie. De Griekse wijsgeer Socrates (470 - 399 voor Christus) geldt als grondlegger van deze discipline.
Hij stelde dat overal waar mensen bij elkaar zijn ethiek wordt bedreven. Want overal waar mensen samen leven en samen werken komt de vraag op naar hoe dat op een goede manier mogelijk is. Binnen de ethiek zijn twee kenmerken te onderscheiden. Allereerst wordt er gereflecteerd en gediscussieerd. Dat nadenken en praten, dat wikken en dat wegen heeft altijd betrekking op het vormgeven aan de praktijk van het leven. Dat is het tweede kenmerk van ethiek: praktische vragen vormen het startpunt.
 
1. Inleiding wijsgerige ethiek
Ds. Dick Stap, Terneuzen (3de jaar: 2 lessen).
 
2. Ethiek
Dr. Aarnoud Jobsen, Goes (3de jaar: 4 lessen).
 
Het vak ethiek wordt in het derde jaar vanuit een theologisch perspectief aangeboden. Daarbij is het een uitdaging om te zien hoe Bijbelse thema’s als gerechtigheid, solidariteit, vrijheid en verbondenheid ook in een niet-kerkelijke context aan de orde kunnen komen. Hoe kan het blijvende àppel van de Bijbelse profeten en van de messiaanse weg voor veel mensen betekenis krijgen? Ook buiten een godsdienstige context. Dit vraagt een vertaalslag. Bijvoorbeeld vanuit de Tien Woorden (ook wel Tien Geboden genoemd) naar de tijd van nu toe. Geboden blijken dan niet alleen regels te zijn, maar duidelijke handreikingen om integer te kunnen (over)leven.
 
 
 
Diaconaat
Ds. Karin van de Broeke, Wissenkerke (3de jaar: 4 lessen).
 
In dit vak verdiepen we ons in de Bijbelse wortels va het diaconaat en de ontwikkeling daarvan in de kerk.
Tevens verkennen we het hedendaagse diaconale terrein en staan we aan de hand van casuïstiek stil bij diaconale vragen en spanningsvelden.
 
 
Evaluatie
Dr. Aarnoud Jobsen, Goes (elk jaar: 2 lessen).
 
Ieder cursusjaar worden er 2 lesuren gereserveerd om de voortgang van de cursus als zodanig te bespreken. Het kan gaan over de lesstof en de manier waarop deze wordt aangeboden. Zo blijven we scherp en kunnen we als dat nodig is bijtijds bijsturen.
 
 


 
‘In deze cursus krijg je ‘dingen’ om over na te denken’.
 


 
 
 
 

Praktische informatie
 
 
Kosten
Het cursusgeld bedraagt € 250, - per jaar, met inbegrip van het schriftelijke materiaal dat de docenten uitdelen. Het cursusgeld kan in twee termijnen voldaan worden: in september en januari. U krijgt daarvoor bericht van onze penningmeester.
 
 
Plaats
De cursusbijeenkomsten vinden plaats in de VREDESKERK, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Een enkele keer wordt uitgeweken een andere locatie in Goes. U krijgt dat tijdig te horen.
Koster: Simon van Keulen Tel: (0113) 22 13 94 of (06) 22 03 60 68
 
 
Vakken 3
 
Aanmelden
Wij raden u aan om u zo spoedig mogelijk aan te melden bij Henk van Elzelingen. (Zie onder secretariaat, pagina 16).
 
De cursus kan namelijk pas van start gaan met een minimum aantal deelnemers van 12.
Het maximum ligt bij ongeveer bij 30 deelnemers.
 
Bij de inschrijving dient u € 25, - inschrijvingskosten over te maken naar
bankrekeningnummer NL 73 INGB 0002 5911 28 ten name van CTV Goes.
Dit bedrag wordt later in mindering gebracht op het lesgeld van het eerste halfjaar.
 
 
Vragen?
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u terecht bij leden van de begeleidingscommissie of wellicht vindt u het antwoord op onze website: www.ctvgoes.nl
 
 
 
 
 
Begeleidingscommissie
 
Cursusleiding:
Dr. Aarnoud Jobsen, Bob Marleylaan 4, 4462 LS Goes
Tel: (0113) 21 11 88. E-mail:
Dr. Noëla Polet, Steenpit 12, 4561 CS Hulst
Tel: (0114) 31 74 38. E-mail:
 
Secretariaat:
Dhr. Eduard Schuijt, Park de Moucheron 21, 4336 AX Middelburg
Tel: (0118) 65 18 60. E-mail:
Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen
Tel: (0118) 47 28 18. E-mail:
 
Penningmeester:
Dhr. Sal Jille, Claushof 19, 4461 SL Goes,
Tel: (0113) 21 30 63. E-mail:
 
Voorts één afgevaardigde uit ieder cursusjaar.
 
 
Homepage 3
 
terug