WAT DENKEN WIJ, WAT DOEN WIJ? WAT DENKEN WIJ, WAT DOEN WIJ?

JOP Terneuzen is de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse gemeente Terneuzen. Wij vinden geloven in God een van de belangrijkste dingen in het leven. In onze activiteiten zul je daar dan ook altijd iets van terugvinden. In onze kerken zijn wij aan de slag met en voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar.
Het jeugdwerk heeft een belangrijke plaats in Terneuzen. Wij doen er alles aan om goede en begrijpelijke activiteiten te organiseren voor alle kinderen en jongeren. Onze visie en missie bepalen de inhoud.

Wat wij geloven en zien als onze missie:

Elk mens is door God gewild, gekend, bedoeld en geliefd. Wij mogen er zijn! Leven uit en van zijn liefde. Hij wil een relatie met ons aangaan.
Dit willen wij in ons jeugdwerk weerspiegelen en uitdragen. Daarom gaan wij in het jeugdwerk relaties aan met kinderen en jongeren. Om samen met hen Hem te ontdekken.

= Relationeel jongerenwerk
 

Kerntaken in vijf werkwoorden

Vieren

Aanstekelijke vieringen organiseren op het belevingsniveau van kinderen en jongeren waarin God wordt geëerd.

Leren

Bijbelse verhalen & principes overbrengen aan kinderen en jongeren om een gezonde levensstijl te ontwikkelen.

Helpen

Bij kinderen en jongeren een houding ontwikkelen waarin ze elkaar en anderen opbouwen en helpen.

Ontmoeten

Randvoorwaarden creëren zodat kinderen en jongeren waardevolle relaties en echte ontmoetingen kunnen opdoen.

Doorgeven

Talenten van kinderen en jongeren ontdekken, ontwikkelen en inzetten.

 

Onze missie voeren wij op dit moment uit door het organiseren van 20 activiteiten.

 

Faith fun and friends

Kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar behoren tot onze doelgroep. Wij voeren onze missie uit door hen zinvolle en inhoudsvolle activiteiten aan te bieden. Daarin is de doorgaande geloofslijn waar kinderen en jongeren op elk moment kunnen instappen de spil. Deze activiteiten zijn toegesneden op de leefwereld en de leeftijd van de specifieke groep. Uit ervaring blijkt dat kinderen en jongeren die deelnemen aan deze activiteiten een goede kans maken de waarde van het geloof voor zichzelf te ontdekken.

 

Groei!

Wij streven naar groei! Groei in aantal deelnemers, maar ook geestelijke groei van de deelnemers persoonlijk. Naast het bewaken van de kwaliteit van de gebruikte methoden en het volgen of deze aanslaan bij de deelnemers meten we ook de kwantitatieve deelname. Wij houden bij wie de activiteiten bezoekt en nodigen hen uit voor vervolgactiviteiten.

Overzicht deelname en bereik JOP Terneuzen

In 2006 zijn wij begonnen met meten. Op grond daarvan zijn een paar conclusies te trekken:
• Doelgroep is geslonken van 743 in 2006 naar 553 in 2012.
• Aantal groepsactiviteiten is afgenomen van 18 naar 13. (Jeugdclub, Churchteam, Bridgebuilders, WalkINN zijn bijvoorbeeld verdwenen.)
• De activiteiten hebben meer inhoud gekregen; meer geloof, geen soos- of puur ontspanningselementen.
• In absolute getallen en percentages is de deelname aan de activiteiten fors toegenomen. De doelgroep is kleiner geworden, maar de de aansluiting bij de leeftijd, de aantrekkelijkheid en de relationele benadering  hebben resultaat.

Missionaire taken

De Algemene Kerkenraad heeft in januari 2012 besloten dat de Taakgroep Jeugd een aantal missionaire taken gaat uitvoeren. Deze richten zich op jongeren tot en met 25 jaar binnen en buiten onze kerkelijke grenzen. Het voorziet in samenwerking met maatschappelijke en christelijke organisaties voor jongeren en hebben tot doel kinderen en jongeren met God bekend te maken. In het stuk Van GVO naar missionair bezigzijn zijn de plannen concreet uitgewerkt.

Plaats in de organisatie en vertegenwoordiging

De kerkenraad heeft de zorg voor het jeugd- en jongerenwerk - 0 tot en met 25 jarigen -gedelegeerd aan de Taakgroep Jeugd / JOP Terneuzen. Deze bestaat uit jeugdambtsdragers en gemeenteleden vanuit betrokkenheid, kennis en visie op het gebied van jeugd en jongeren.Momenteel hebben zitting in de taakgroep: Willem IJmker voorzitter, Leontien Slabbekoorn-de Muijnck jeugdwerker, Annemarie Koppelaar jeugdouderling,Fieneke Vink  jeugdouderling, Burret Broere jeugddiaken, Heleen de Blaeij   lid.

 

JOP Terneuzen / Taakgroep Jeugd

Om de link te leggen met de landelijke organisatie noemen wij ons JOP Terneuzen. In de Taakgroep Jeugd wordt er nagedacht over de lange termijn van het jeugdwerk en worden operationele zaken in het jeugdwerk besproken.

Jeugdwerker

De jeugdwerker wordt aangestuurd en gecoacht vanuit JOP Terneuzen. Samen met de Taakgroep wordt jaarlijks een werkplan opgesteld. Daarin worden de werkdoelen geformuleerd en wordt met een urenbegroting weergegeven hoeveel uren voor welke taken beschikbaar zijn. Het hele jaar door wordt dit gevolgd en waar nodig bijgesteld. Dit doen wij om de inzet van de beperkte middelen - gemiddeld 21 uur per week - zo effectief mogelijk in te zetten om onze doelen te halen.
Veel van de resultaten – meer inhoudsvolle activiteiten in een doorgaande lijn, coaching en support van leiders, eigentijdse catechese-methodes – konden worden gerealiseerd dankzij de professionele inbreng van de jeugdwerker.

Vrijwilligers

Rond de 75 vrijwilligers zorgen ervoor dat de activiteiten uitgevoerd worden. Wij selecteren leiders op grond talent en de criteria: hou je van God en wil je je inzetten voor kinderen of jongeren? De inzet varieert van mensen die een paar keer per jaar assisteren op de Creamiddag tot mensen die wekelijks – soms tijdens een diaconale reis of uitstap een week lang, 24 uur per dag - met jongeren optrekken om de waarde van het geloof met hen te delen en over te dragen. Het is geweldig te zien hoe de wisselwerking tussen hen – het opbouwen van relaties en geloofsgesprek – leidt tot nieuwe inzichten bij jongeren én leiding! De afgelopen jaren zien we een verjonging in de leiding van met name de LEVELs. Een positieve ontwikkeling omdat de leeftijdsafstand en belevingswereld tussen leiding en jongeren kleiner is geworden en daardoor de aansluiting en effectiviteit groter. In apart vrijwilligersbeleid borgen wij de zorg voor vrijwilligers.

Financiën

De penningmeester JOP Terneuzen stelt in overleg met Taakgroep Jeugd jaarlijks een begroting op van de te verwachten kosten. Jaarlijks wordt het jaarverslag opgesteld. Na controle van de kas wordt het eventuele overschot op het saldo verrekend. De jeugdwerker wordt gefinancierd door de Kerkrentmeesters.

Communicatiemiddelen

Twitter www.twitter.com/JOPTerneuzen
Facebook http://www.facebook.com/jop.terneuzen
Website www.pgterneuzen.nl
Posters overzicht organisatie | LEVELs | incidentele activiteiten
Samenleven
Kerk in Beeld
 

terug