2016-02-22 Notulen 2016-02-22 Notulen
Protestantse gemeente te Terneuzen
Vergadering  commissie Toekomst op 22-2-2016
in de Goede Herderkerk om 20.00 uur
      
         
Agenda
1. Opening: Willem opent de vergadering. We spreken af dat de vergadering geopend of afgesloten kan worden door een ieder die daar een inbreng in wil hebben.
2. Personalia: afmelding Christian Sijbinga. Elim stuurt geen vertegenwoordiger. Via de AK en de KRM is er een link naar de Elim.
Aanwezig: Willem Patberg, Judi van Dixhoorn, Peter Koole, Peter v.d.Heide, Cor Verlinde, Tamara Platteeuw, Menno Bult.
3. Wie notuleert? Bij toerbeurt, nu Tamara, daarna Peter v.d Heide, Peter Koole, Cor Verlinde, Judi v.Dixhoorn, Christian Sijbinga, Menno Bult
4. Vaststelling agenda: punt 12 ook bespreken rondom communicatie
5. Mededelingen
Arie Haasnoot gaat kennismaken met de kerkenraden en met de voorgangers en kerkelijk werkers. Ook heeft Arie info gegeven aan Willem over “kerk 2025” met een artikel uit Trouw. Willem stuurt deze door om door te lezen.

Werkgroep gebouwen: er zal een commissie opgericht worden rond de gebouwen, om te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gebouwen., gesprekken met de gemeente, projectbureaus, laten adviseren door 1 of meer architecten. Lange termijn commissie, kan meerdere jaren gaan duren. In het begin zal het een werkgroep in stilte zijn. 2 mensen van onze werkgroep gaan hierin meedoen: Peter K. en Cor. De communicatie zal zeer overwogen gedaan worden. Peter Simons is voorzitter van deze groep.De werkgroep wordt benoemnd door de AK.

Bij de beraadsavonden gaan we toch vragen krijgen over de kerksluiting. Maar dit is niet het moment voor antwoorden. Alle ideeen vanuit de beraadsavonden rondom “welke geloofsgemeenschap willen we zijn?” kunnen we dan aandragen aan de werkgroep gebouwen die daarmee hun advies kunnen ondersteunen.

6. Opdracht van de AK. Bespreken, doel is overeenstemming over voorstel naar AK.

Bij jeugdwerker wordt ook de naam toegevoegd van Leontien.
Wij rapporteren aan de AK, de werkgroep gebouwen ook, er is niet een rechtstreekse link, behalve Cor en Peter K.
Wij hebben 2 deadlines: gemeenteavond op 24 mei, en het contract van jeugdwerker die 1 nov afloopt. In die tijd zal de werkgroep gebouwen nog niets te melden hebben.
We weten al dat de enquete-avond op 8 maart zal zijn, dit kan in de opdracht verandert worden.
Het woordje “kerk” veranderen in geloofsgemeenschap.
Verder zijn we het er mee eens. De opdracht is alleen bedoelt voor de AK, niet voor andere groepen.

7. Enquête-avond voorbereid door Menno en Tamara.
Presentatie wordt gemaakt door Willem. Volgende week bekijken we de inhoud, samen met Arie. De uitnodigingen worden al wel verstuurd door Menno en Tamara ivm de tijd.

8. Beraadsavonden
Willem bespreekt met de Happy-band om een avond niet te oefenen, om zo toch 2 avonden in de GHK te kunnen houden. Leontien wordt uitgenodigd voor de voobereidingsavond van 29 febr,
Lievenspolder komt bij de wijk van binnenstad/java/noordpolder

9. Beraadsdag: goed idee, Menno is niet aanwezig.

10. E-mails/Internetforum: bij de communicatiegroep: Peter v.d.H. en Christian.
Idee er achter is: door veel communicatiekanalen te gebruiken zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ook de facebook pagina van JOP hierbij betrekken.

11. Mogelijkheden tot persoonlijk contact : bij de commissiestoekomst ook aangeboden, maar er is geen gebruik van gemaakt.Wij bieden het ook aan: we vragen John Oostdijk een algemeen mailadres  te maken. Mailadres koppelen: Peter v.d. H. en Menno niet. De rest van de aanwezigen wel. Alle namen worden genoemd in de publicaties.

12. Andere communicatiemogelijkheden: elke maand in Samenleven en KIB komt er een verslag: Willem verzorgt dit. Voor Pasen gaat er een aparte paasgroet naar de hele gemeente. Hierbij kan een brief/kaart rondom de beraadsavonden mee bezorgd worden. We zoeken hierbij een aansprekende lay-out. Hans Roos en Marinka Kole worden hierbij genoemd. Peter K. vraagt toestemming aan de Krm om een kaart te mogen drukken.

13. Eindverslag schrijven: bespreken op de volgende vergadering. We denken nu al wel na over wat we erin willen hebben, hoe we de informatie gaan verwerken.

14. Rondvraag: volgende vergadering 29 febr. rondom invulling beraadsavonden in de OK met ook alle reserves erbij.
De notulen van deze werkgroep gaan naar de scribae van de kerkenraden, na goedkeuring van Willem. Willem stuurt deze door.
Volgende vergadering agenderen: financiele spreadsheet

15. Sluiting
acties en besluiten
-notuleren bij toerbeurt
-Willem stuurt notuelen door aan alle scribae (AK, Zuid, Noord, Elim)
-Willem overlegt met de Happy-band om een avond niet te komen, zodat we dan een beraadsavond kunnen houden.
-Cor nodigt Leontien uit voor 29 febr.
-Reserves ook uitnodigen voor 29 febr. ivm de planning en aanwezigheid bij beraadsavonden. Door Tamara
-Peter v.d. H. vraagt John Oostdijk om een algemeen mailadres te maken voor de Toekomstgroep.
-Willem stuurt kopie aan KIB en Samenleven over de voortgang van de werkgroep Toekomst
-Peter v.d.H.stuurt de inleverdata van KIB en Samenleven op aan Willem
-Peter K. overlegt met KRM om kaart te drukken,


 
terug