Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting


Visie

Als uitgangspunt voor het werk van vorming en toerusting dient de bijbelse opdracht die onder andere verwoord wordt in Efeziers 4 : 11 - 16. In deze brief schenkt ons een basis om als gemeente met elkaar te blijven leren en delen. Zo kunnen we elkaar toerusten tot dienstbetoon. Deze opdracht is niet eenmalig, maar geldt voor heel ons leven. De vraag naar de betekenis van God in ons leven is een vraag die een leven lang meegaat en elk gemeentelid, van jong tot oud, wordt als gelovige met deze vraag geconfronteerd. Elke keer opnieuw zullen wij moeten komen tot een belijdenis wie God voor ons wil zijn en hoe wij Hem ervaren. De gemeente is een lerende gemeente!

Elk gemeentelid is onderdeel van de ene gemeente van Christus. De coordinerende taakgroep vorming en toerusting dient daarom elk jaar die activiteiten op te zetten waardoor gemeenteleden van verschillende leeftijden, achtergronden en interesses elkaar kunnen ontmoeten, om zo met elkaar en van elkaar te leren wie God wil zijn in ons leven. Wij mogen elkaar toerusten en vormen in ons geloof. Voorop moet staan dat elke activiteit die opgezet wordt niet op zichzelf staat. Het werk binnen vorming en toerusting maakt onderdeel uit van het geheel van activiteiten binnen de gemeente, die het doel en de zin van gemeente-zijn dienen.

Bij de opzet van de activiteiten dient op de volgende punten te worden te worden gelet:

• Geestelijke opbouw door bezig te zijn met de schriften.
• Bevordering van de onderlinge christelijke gemeenschap.
• Bevordering van betrokkenheid ten aanzien van onze verantwoordelijkheid tegenover de wereld.
• Stimuleren om actief deel te nemen aan het gemeenteleven, omdat wij allemaal deel zijn van het ene lichaam.

Huidige stand van zaken
Op dit moment is Coördinerende taakgroep Vorming & Toerusting in oprichting. De verantwoordelijkheid vorming en toerusting (aanbod, leiding) ligt nu volledig bij het Ministerie. Duidelijk moet zijn dat vorming en toerusting zaak is van de hele gemeente. Als gelovigen vormen wij met elkaar de gemeente, de predikanten en kerkelijkwerkers maken daar onderdeel van uit. Activiteiten die georganiseerd zijn, worden soms matig bezocht en vaak door een ‘vaste’ groep gemeenteleden. Op dit moment concentreert zich het werk van vorming en toerusting o.a. rondom:

• basiscatechese kinderen
• geloofsopvoeding
• bijbelstudie
• leerkringen met diverse onderwerpen (ook GGG)
• ouderen gespreksgroepen
• startzondag

Doelen en Aandachtspunten
Er moeten meer gemeenteleden ingeschakeld worden; wij kunnen immers als gemeenteleden van elkaar leren en elkaar tot leraar en herder zijn. Hoe meer gemeenteleden ingeschakeld worden, des te meer divers zal het aanbod zijn.

Vorming en toerusting is niet alleen iets voor onze eigen gemeente, maar zal ook open moeten staan voor anders gelovigen. Het geloofsgesprek gaat verder dan de muren van onze eigen gemeente. Er zal meer contact moeten zijn tussen de kerken onderling.

Het aanbod van vorming en toerusting moet tevens gericht zijn op onze opdracht als gemeente aan de wereld. Niet alleen persoonlijke geloofsopbouw van gemeenteleden dient centraal te staan, maar wij moeten ook de vraag stellen wat wij als kerk de wereld te bieden hebben. Evangelisatie, de bijbelse boodschap brengen buiten de muren van de kerk, is ook een opdracht aan ons; wat leert de wereld van ons en wij van de wereld?

Een andere aspect is dat van ontmoeting. De ontmoeting kan heel divers zijn; van koffie drinken na de eredienst, gezamenlijke maaltijden tijdens bijvoorbeeld Kerk & Keuken tot gezamenlijke reizen naar b.v. Israël om zo van andere geloofsgemeenschappen te leren hoe God ons tegemoet wil komen in ons leven.

 

terug