ZWO ZWO

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, in het kort: ZWO

ZWO is onderdeel van de diaconie. Vanuit de doelstelling om ons in te zetten voor anderen, vragen we aandacht voor het werelddiaconaat en zendingsprojecten.

Kerk in Actie is de naam waarmee de landelijke Protestantse Kerk zich wereldwijd inzet voor zendingsprojecten of diaconale projecten. Het uitgangspunt is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sexe of nationaliteit.
Vanuit onze kerk steunen we vanaf september 2023 de drie projecten van de classis: 'De Delta voor Colombia':

 
  1. ‘Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken’
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. Jongeren beseffen dat de tweedeling in hun samenleving niet rechtvaardig is. Dat ze trots mogen zijn als ze hun familie ondersteunen met inkomsten, maar dat onderwijs belangrijk is en kinderarbeid niet toegestaan. Ze leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras, ze maken prachtige producten van papier of volgen kookcursussen. De medewerkers vormen een soort tweede familie voor hen en blijven kinderen trouw tot hun volwassenheid. Velen blijven zich later inzetten voor de stichting. De positieve herinneringen die ze samen opbouwen.
 
  1. ‘Sociaal bewogen predikanten opleiden’
In dit land met nog veel onveiligheid, onrecht en ongelijkheid moeten Colombiaanse predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale werk? Jeannet Bierman is door Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Ook zo kan Colombia vrediger, socialer, gelijkwaardiger en inclusiever worden. Daar kunnen we samen met christenen in Colombia aan bijdragen.
 
  1. ‘Duurzame landbouwontwikkeling door Afro-Colombianen'
COCOMOPOCA werkt in de regio Alto Atrato (Choco, Colombia) aan duurzame agrarische ontwikkeling met goed bosbeheer en ze betrekt jongeren erbij. Cocomopoca is een lokale organisatie waarin de bewoners van 46 dorpen samenwerken. De naam Cocomopoca is de afkorting van het Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato. De regio Chocó heeft een enorme biodiversiteit, maar hoort tot de armste gebieden van Colombia. De bewoners zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. In dit gebied is al jaren veel geweld waarbij rebellen, paramilitairen en drugsmaffia op steeds verschillende manieren samenwerken of tegenover elkaar staan. Illegale mijnbouw en houtkap leveren veel geld op voor mensen met macht. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Toch gaat hier het gewone leven door en bouwen de mensen hun leven op. Cocomopoca werd in 1994 opgericht en is de pleitbezorger van de rechten van de bewoners van 46 dorpsgemeenschappen. Tien jaar geleden kregen ze het voor elkaar dat officieel collectieve landrechten werden toegekend aan deze dorpen. Via Cocomopoca draagt Kerk in Actie bij aan de volgende projectactiviteiten:
• Verbeteren van productie unit voor het verwerken van suikerriet
• Bevorderen van kleinschalige cacaoproductie en teelt van suikerriet met respect voor biodiversiteit
• Bevorderen van groenteteelt door (vooral) jongeren en vrouwen in 3 dorpen
• Basistraining van jongeren over duurzaamheid en agrarische ontwikkeling, waardoor ze actief mee gaan doen aan dorpsbestuur. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de lokale kerken.
• Ontwikkelen van een model voor duurzaam landbeheer met focus op de rechten en kennis van de inheemse en afro-bevolking.
 

ZWO in de praktijk
Om de projecten van Kerk in Actie te ondersteunen en het werk praktisch vorm te geven, doen we het volgende:
  • We vertellen in kerkdiensten over de projecten van Kerk in Actie. We proberen hiermee een korte samenvatting te geven van de wijze waarop mensen in nood worden geholpen en/of de wijze waarop wordt geprobeerd de mensen een perspectief te geven op een beter leven.
  • Door bijvoorbeeld de verkoop van fair trade producten of het organiseren van een activiteit, zoals het plukken van peren, proberen we geld in te zamelen voor de projecten van Kerk in actie, zowel landelijk als regionaal.
  • We werken 2 keer per jaar aan een kerkdienst mee waarin er specifieke aandacht is voor zending of werelddiaconaat.
  • In de 40-dagentijd staat het werk van Kerk in Actie centraal. Elke week vertellen we in de dienst over de projecten waarbij we onze betrokkenheid met mensen in nood, veraf en dichtbij, in woord en daad kunnen laten merken.
  • We houden contact met de classicale ZWO-commissie, zodat we meer informatie krijgen over het werk van Kerk in Actie of andere informatie die te maken heeft met het werk van ZWO.

Informatie
Wilt u meer informatie over ZWO en/of het werk van Kerk in Actie? Kijk dan op de website www.kerkinactie.nl of zoek contact met de werelddiaken.

Contact diakonie:
Voorzitter:                vz.diak@pgterneuzen.nl
Scriba diakonie:      scriba.diak@pgterneuzen.nlBankrekeningnummer
Wilt u het werk steunen? U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening met IBAN-nummer NL68 RABO 0373 7392 49 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente te Terneuzen.
Als u een bepaald project wilt ondersteunen, vermeldt u dit dan bij de omschrijving van de overboeking?


 
terug