2016-02-29 Notulen 2016-02-29 Notulen

Voorbereiding Enquête-avond over de Toekomst van de PG Terneuzen te houden op 8 maart 2016

 
29 februari 2016, Opstandingskerk
Aanwezigen: Peter Koole, Judi van Dixhoorn, Peter Simons, Christian Sijbinga, Leontien Slabbekoorn, Tamara Platteeuw, Willem Patberg (voorzitter), Arie Haasnoot (adviseur), Ben Tornij, Menno Bult, Cor Verlinde, Peter van der Heide (notulist)
 
  1. Voorstelrondje
  2. Inleiding over voorstel programma Enquête-avond 8 maart as., door Tamara
Voorstel programma:
19.30-19.40 Opening door Tamara Platteeuw
19.40-20.00 Presentatie door Willem Patberg
20.00-21.00 (eindtijd flexibel afhankelijk van voortgang gesprek in groep)
Verduidelijking Doorpraten in groepjes door Arie Haasnoot
Doorpraten in groepjes over een aantal vragen uit de enquête, onder                              leiding van leden van de werkgroep
21.00-21.25 Samenvatting door Arie Haasnoot
21.25-21.30 Sluiting door Menno Bult
 
Onderwerp van deze voorbereiding: welke informatie komt aanbod in de presentatie?
Menno vult aan dat er bij respondenten onduidelijkheid is dat men zich had aangemeld om door te praten over de enquête resultaten.
De respondenten die hebben aangegeven te willen komen geven aan constructief te willen meedenken over de toekomst.
Bij onverwachte aanvullingen of opmerkingen, nu of tijdens de beraadavonden, wil de werkgroep reageren met “Daar hebben we nog niet aan gedacht, dank u wel voor uw reactie!”.
De respondenten willen doorpraten over de vragen uit de enquête. Men wil graag nog mondeling informatie toevoegen aan hun antwoorden uit de enquête.
Wellicht is het een idee om de vragen uit de enquête te presenteren.
Willem maakt een voorstel voor een presentatie voor de enquête-avond op basis van de enquête (zie vragen onderaan dit verslag).
We starten vanuit de lijst met de antwoorden op de enquête. En de stappen die de AK al genomen heeft. De lijst met vragen uit de enquête wordt aangepast, zodanig dat de vragen over de respondenten worden verwijderd en de overige vragen worden geherformuleerd als open vragen. Daarnaast nog de laatste open vraag (25) toevoegen.
De vraag wordt gesteld of de gemeenteleden van Elim ook zijn betrokken wij de enquête. Het antwoord is dat deze niet zijn geënquêteerd.
Tamara geeft aan dat ze de enquête-avond wil voorbereiden.
 
We voorzien zes tot acht tafels.
Wat als het onderwerp aan tafel afdwaalt van de vraag uit de enquête? Je mag gerust een gesprek stopzetten na dwaling. En vragen weer de groep te richten op de gekozen vraag van de tafel.
Wie is de voorzitter en wie de notulist aan tafel. Het voorstel is om dit de werkgroepleden te laten doen.
Het is raadzaam flip-overs klaar te zetten/ de papiervellen van flip-overs op te hangen om het verslag op vast te leggen van de tafel. Denk ook aan de stiften en plakband/schilderstape.
 
Enquêtevragen voor de Enquête-avond (uitgedund en open geformuleerd):
1 t/m 4 Vragen over onderzoeksstatistieken (geslacht, leeftijd, verbondenheid en kerkdienst-bijwoon-frequentie)
5. Waarom ga je naar de kerk?
6. Hoe ervaar je een gemiddelde kerkdienst?
7. Wat zou je meer benadrukt willen zien in een gemiddelde kerkdienst?
8. Wat trekt je het meest aan in een kerkdienst?
9. Wat vind je van een gemiddelde preek?
10. Wat vind je van het gebruik van het (nieuwe) liedboek voor de kerkdienst?
11. Wat vind je van de taal en teksten in een gemiddelde kerkdienst?
12. Hoe en op welk moment in de week wil je mensen die je nu kent (uit de kerk) ontmoeten?
13. Hoe en waarom vind je het prettig om nieuwe mensen te leren kennen in de kerk?
14. Vind je dat de kerk naast de kerkdiensten voldoende kerkelijke activiteiten organiseert? (welke andere kerkelijke activiteiten zou je willen dat er georganiseerd worden?)  
15. Aan welke (meer) kerkelijke activiteiten ben je bereid om aan mee te werken?
16….
17. Vind je dat de kerk naast de kerkelijke activiteiten meer activiteiten moet ondernemen die gericht zijn op de samenleving? (buiten de kerk)
18. Als de kerk dat doet ben je dan bereid hieraan mee te werken?
19. …
20. Ambtsdragers zoals diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters vormen samen de organisatiestructuur van de kerk. Is deze organisatiestructuur voor jou helder/begrijpelijk? Welk vragen heb je over de organisatiestructuur?
21. Hoe zou je binnen de organisatie van de kerk, naar je eigen mogelijkheden, ook een steentje willen bijdragen?
22. Hoe ervaar je de communicatie binnen onze kerk?
23. Wie is volgens jou binnen onze kerk een duidelijk aanspreekpunt en heb je het idee dat je gehoord wordt?
24. Waarom zou het de gemeenschapszin bevorderen als we in de toekomst op zondag samen één eredienst hebben?
25. Wat is volgens jou in de toekomst voor de PG Terneuzen belangrijk?
 

Beraad met de jeugd

Welke presentatie wordt er gehouden voor de jeugd? Leontien wil graag eerst even de presentatie zien en dan pas deze vraag beantwoorden.
Welke jeugd praten we mee? Met de LEVELS, van 12 tot 25 jarigen.
Leontien wil gastvrouw zijn bij het beraad met de jeugd.
 

Voorbereiding Beraadsavonden/dagen

De vraag wordt gesteld hoe het programma van de Beraadsdag eruit gaat zien. Is het de verwachting dat gemeenteleden de gehele dag aanwezig zijn, of een dagdeel?
Het is goed dat een ieder zich realiseert dat je tijdens de beraadsdagen de gehele dag wordt verwacht of juist niet. Dit om de continuïteit en de sfeer van de gehele dag als werkgroeplid ervaart. Kies de werkvorm zodanig dat ook in delen gevolgd kan worden. Bijvoorbeeld een carrousel of tweemaal hetzelfde programma, of een programma dat in delen en in het geheel kan worden gevolgd. Gemeenteleden willen wellicht ook komen om hun betrokkenheid bij het proces te tonen en maar een deel van de dag aanwezig zijn.
Tijdens de beraadsdag wordt een samenvatting van de beraadsavonden gegeven. Er wordt nagedacht over ideeën, zonder dat dit is vastgesteld/al vast staat.
Let wel, de werkgroep maakt een voorstel op basis van de ideeën. Op de AK vergadering van 19 april brengt de werkgroep verslag uit. Op de gemeenteavond van 24 mei as. brengen de wekgroep en de AK verslag uit en geeft  de gemeente  haar reactie op de voorstellen.
Tip, geef de laatste dag een andere naam dan beraadsdag, bijv. “Samen aan de slag”/”De volgende stap”. De werkvorm is nog een aandachtspunt in de voorbereiding. Uit de discussie blijkt dat over de beraadsdag nog nader overleg nodig is. We doen dit op dinsdag 15 maart om 19.30 in de GHK.
Willem geeft aan dat hij bij een aantal beraadsavonden niet aanwezig zal zijn.
 

Actiepunten

  1. Willem vraagt aan alle leden en reserveleden nogmaals om de emails met voorstellen te beantwoorden met een reactie, al is het maar een simpel “ok”. (Actie ALLEN)
  2. Tamara/Willem, toesturen alle (eerste verstuurde) documenten aan Ben Tornij en Johan Legters (na toetreding werkgroep Toekomst).
  3. Willem bereid de presentatie voor de Enquête-avond voor.
  4. Tamara bereid de opening voor de Enquête-avond voor.
  5. Arie doet de samenvatting op basis van de flip-overs van de tafel op de Enquête-avond.
  6. PeterS regelt flip-over papierblok, statief, stiften en plakband/schilderstape voor de Enquête-avond via Anja Dekker.
  7. Willem verstuurd de presentatie naar Leontien ter voorbereiding op het beraad met de jeugd.
  8. Willem bouwt de beamer, scherm en laptop op tijdens de Enquête-avond. Voor de beraadsavonden gebeurd dit door Christian of Willem.
 
 
 
 
 
 
 
 
terug