2016-03-29 Beraadsavond GHK Serlippens Othene 2016-03-29 Beraadsavond GHK Serlippens Othene

Verslag beraadsavond 29 maart 2016 GHK Serlippens Othene

 
Aantal deelnemers: 25 (excl. 10 werkgroepleden)
De avond wordt geopend door Loes Goossen en Corrie ten Kate met het lezen van Numeri 9:15-23 en een gebed.
Daarna presenteert Willem Patberg, voorzitter Werkgroep Toekomst de presentatie “De Toekomst van de PGT”. Willem geeft uitdrukkelijk aan dat het om de wijken Noord en Zuid gaat. Elim is uitgenodigd om deel te nemen, maar heeft vanuit tijdsbesteding besloten geen deel uit te gaan maken van de werkgroep Toekomst. Daarnaast is de situatie van de kerk Elim op financieel vlak niet zodanig dat er een koerswijziging noodzakelijk is.
De presentaties vertoont op de beraadsavonden en de verslagen van de werkgroep en van de beraadsavonden worden op de website van de PGTerneuzen openbaar gemaakt.
Om spraakverwarring te voorkomen wordt er nogmaals op gewezen dat in mei 2015 de Commissie Toekomst haar rapport heeft opgeleverd.
De Algemene Kerkenraad heeft de Werkgroep Toekomst de vervolgopdracht gegeven om met concreet te nemen maatregelen te komen.
Er ontstaat een discussie over het advies van de Commissie Toekomst en de opdracht gegeven aan de Werkgroep Toekomst. Het verschil is dat er concrete maatregelen genomen moeten worden. De adviezen van de commissie zijn globaal van aard en kunnen niet zomaar worden omgezet in acties, daarvoor missen nog details in de uitwerking van de adviezen. Er wordt een voorbeeld gegeven op basis van de resultaten van de enquête. Bijvoorbeeld dat we één kerk in één gebouw zouden willen zijn. De vraag blijft hoe we dat dan organiseren. De Werkgroep wil concrete voorstellen voorleggen ter besluitvorming aan de Algemene Kerkenraad.
Reacties op de sheet “Wat is voor de PG Terneuzen nodig om als één geloofsgemeenschap voort te bestaan na 2025?:
Een gemeentelid reageert: “Ik vind 2025 te ver weg.”
Willem reageert hierop dat er 2025 staat omdat we de toezichthoudende instantie op onze kerk inzicht vraagt in de financiële verplichtingen naar de toekomst. Ook zou je als je 2025 moeilijk kunt voorstellen, dit jaartal kan weglaten worden of worden vervangen door toekomst.
Arie Haasnoot reageert hierop dat er een veranderproces het loslaten vraagt van wat je hebt. En dat je pas na het loslaten open kan staan voor een nieuw beeld.
Een gemeentelid stelt dat als je op Christus vertrouwt, je het probleem van de financiën het hoofd kan bieden.
Willem vertelt dat hij als kerkrentmeester negen jaar de financiën van de kerk onder zijn verantwoordelijkheid heeft gehad. Hij geeft aan dat hij te maken heeft gehad met contracten van medewerkers. Het voorzetten van deze contracten is een verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Hij ziet ook dat het geloof op nummer één staat en dat financiën een middel is. Maar er zijn ambtsdragers in de gemeente die ook de financiële zorg zien. En daar moeten we het ook over hebben.
Een gemeente lid formuleert het als volgt: Als we eerst kunnen formuleren wat we als gemeente zijn, dan kunnen we daarna nadenken over hoe we dat kunnen waarmaken?
Willem geeft aan dat als we als gemeente aangeven wat we als gemeente willen zijn, dan moeten we als gemeente ook aangeven hoe we dat dan gaan financieren. Dit is voor onszelf nodig, maar ook voor onze toezichthouders op de begroting van de kerk.
Voor de pauze praten we over de vraag wat we als gemeente willen zijn (dus zonder over gebouwen te praten en zonder over financiën te praten).
Na de pauze bespreken we de flap-overs van de gemaakte groepen op basis van de vragen van de sheet “Wat is voor de PG Terneuzen nodig om als één geloofsgemeenschap voort te bestaan na 2025?:
 1. Wat wilt u heel graag behouden in onze gemeente  na 2025?
 • Wel koffiedrinken-> ivm contacten saamhorigheid;
 • Jeugdwerk en ->jeugdwerker;
 • Bezoekwerk;
 • Crèche, creamiddag, LEVEL, Kindernevendienst, jeugdwerk, ouderenwerker, Kerk&Keuken, Groeigroep;
 • Verkondiging van het woord (voor iedereen);
 • In één gebouw;
 • Pastoraat;
 • Jeugdwerk;
 • Kindernevendienst;
 • Jonge ouders (30-40 jr) veel aandacht geven (gebeurt nu al bij doopouders);
 • Saamhorigheid;
 • Diaconaal en maatschappelijk steunverlening
 • Kerk & Keuken;
 • Verdieping;
 • Jeugdwerk;
 • Zondagse dienst;
 • Geloof, hoop en liefde (diaconaal/missionair/investeren buiten de kerkmuren)
 • Geestelijke voering voor jezelf en Door God te aanbidden
 • “Stem in de stad”: open deur beleid;
 • Enthousiasme in kerk zijn;
 • Een betrokken gemeente voor jong en oud, voor allen aandacht;
 • We hebben professionele krachten nodig die de taal van de doelgroepen spreken.
 
 
 1. Wat hoopt u dat we na 2025 in onze gemeente hebben wat we nu nog niet hebben?
 • Meer saamhorigheid (meer met elkaar omgaan, contact maken bij kerkdienst, vredesgroet bij Avondmaal met handdruk;
 • 1 kerkenraad;
 • Als er 1 dominee is =>meer bezoekvrijwilligers voor b.v. ziekenhuisbezoek;
 • Actief pastoraal netwerk-Naar elkaar omzien;
 • Open kerk;
 • Samen met organisaties/instellingen zorgen voor je medemens die vragen/in nood zijn;
 • SAMEN!!!;
 • ONZE KERK;
 • Open kerk “voor heel de buurt”;
 • Kerk naar buiten gericht (bijv. inloophuis);
 • Één gemeenschap;
 • Levende getuigen: voorbeeld rol leven met God;
 • Jaloersmakend geloof;
 • Actieve jeugd;
 • Jeugdpastoraat;
 • Ouderen opvang (mantelzorg)
 • Open gemeenschap;
 • Samenwerken met andere geloofsgemeenschappen;
 • Meer verdieping;
 • Meer saamhorigheid;
 • Een frisse nieuwe start als eenheid!
 • Varieer in zondagse vieringen, en toch een beetje “Eten wat de pot schaft…!?”
 
3. Wat denkt u dat we na 2025 in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
 • Minder koffiedrinken na kerkdienst;
 • Kerk en keuken->mensen stromen niet door naar kerkdienst;
 • Geen 2 kerkdiensten;
 • Te strak, te weinig nieuw/vreugde in kerkdiensten
 • MIJN KERK-JOUW KERK;
 • Twee kerkenraden;
 • Minder belasting vergaderen;
 • Organisatiestructuur (‘LEAN’);
 • Gebouwen;
 • Overlegstructuren en vergaderagenda’s evalueren en bijstellen.
 
4.  Andere voorstellen etc.
 • Iedere zondag koffiedrinken na de kerkdienst;
 • Blijven: vernieuwen/zoeken naar nieuwe wegen;
 • Loslaten!
 
 
Arie Haasnoot licht de hoofdlijnen van de begroting tot 2025 toe aan de hand van sheets. De sheets tonen uitgewerkte mogelijke scenario’s die de formatie-invulling en de financiële consequenties tonen.
PRESENTATIE  Scenarios Zie bijlage B
Deze scenario’s leggen mogelijke accenten op verschillende beleidsterreinen van de gemeente.
Arie vraagt de aanwezigen om met een rode en een groen sticker aan te geven welk van de beschreven scenario’s op de flip-over de voorkeur heeft (groen) of afkeur (rood). Arie geeft aan dat we dit doen om alle gemeenteleden de mogelijkheid te geven hun voorkeuren binnen oplossingen aan te geven en de werkgroep hiermee aan ideeën te helpen voor de alternatieven op de huidige situatie. Hierbij wordt opgemerkt dat Werkgroepleden tijdens alle beraadsavonden slechts één keer stickers mogen plakken.
                Discussievraag
                Wat is voor de PG Terneuzen nodig om als één geloofsgemeenschap voort te bestaan in 2025?
Scenario’s Aantal stickers van de kleur groen of rood
 1. Nieuwe predikant 100%, geen jeugdwerker, geen kerkelijk werker, beide kerken open, begrotingstekort € -50.000
23 rode stickers
 1. Geen nieuwe predikant, wel jeugdwerker, wel kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten, begrotingstekort € - 36.000
10 groene stickers
 1. Nieuwe predikant 50%, wel jeugdwerker, geen kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten, begrotingstekort € - 15.500
10 groene stickers
 1. Alleen nieuwe kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten, geen begrotingstekort
3 groene stickers
 
 
Willem sluit af met de sheet “Verder kijken na 2017-2020”.
Tot slot van de avond zingen we lied 280 1, 2, 6 en 7.
 
Notulist: Peter van der Heide
 
terug