2018-10-11 Bouwnieuws 10

2018-10-11 Bouwnieuws 10
Voortgang bouwtraject kerkgebouw ‘De Ontmoeting’

Op de gemeenteavond van 26 juni hebben wij u voor het laatst bijgepraat over de voortgang
van de verbouwing van ons kerkgebouw.

In de afgelopen maanden heeft de architect het aan u gepresenteerde aangepaste bouwplan volledig uitgewerkt en voorzien van een technische omschrijving. Ook heeft onze installatieadviseur een uitgebreid technisch advies opgesteld. Deze stukken zijn opgestuurd naar de aannemers die nu volop aan het rekenen zijn. Op donderdag 18 oktober hopen wij de inschrijvingen te ontvangen.

De ingediende prijzen worden met elkaar vergeleken en getoetst op haalbaarheid. Het werk moet namelijk wel binnen het beschikbare budget kunnen worden gerealiseerd.
Met de laagste inschrijver(s) zal op basis van een open begroting worden onderhandeld voordat het werk definitief kan worden gegund. Omdat er daarna nog veel voorbereiding nodig is zullen de werkzaamheden op zijn vroegst in het begin van 2019 kunnen opstarten.

Het gehele proces wordt door onze werkgroep in nauwe samenwerking met de Algemene Kerkenraad uitgevoerd. Dit gebeurt door regelmatige terugkoppeling en gezamenlijk overleg op belangrijke beslismomenten. Zodra wij alle informatie van de aanbesteding op een rijtje hebben gezet zullen wij gezamenlijk de definitieve voorstellen aan alle gemeenteleden voorleggen.
Nadat de opdracht aan de aannemer is verstrekt kunnen de gemeenteleden die in verschillende teams al geruime tijd aan het werk zijn, hun planvoorstellen binnen het beschikbare budget definitief uitwerken.


Van Rommelmarkt naar Kringloopwinkel

Als werkgroep Gebouwen hebben we ook nagedacht over de plaats van de Rommelmarkt-activiteit in de nieuwe kerk. In eerste instantie werd gezocht naar een locatie om tijdens de verbouwing de rommelmarkt tijdelijk onder te brengen. Eén ding stond voorop: de inkomsten uit de rommelmarkt zijn, ook in de toekomst, nodig om de onderhouds-begroting sluitend te krijgen. Daarnaast heeft de activiteit een sterk samenbindende functie binnen onze kerkelijke gemeente.
Gaandeweg het ontwerpproces van de nieuwe kerk werd duidelijk dat terugkeer van de rommelmarkt in de huidige vorm heel lastig zal worden, door het verdwijnen van zowel de opslagcapaciteit als de sorteerruimte. Dit gaf voldoende aanleiding om naar een meer permanente oplossing te zoeken.
Na het bestuderen van diverse mogelijkheden is gekozen om de rommelmarkt te transformeren naar een kringloopwinkel. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Kerkrentmeesters het voormalig winkelpand aan de Axelsestraat 86 in Terneuzen hebben aangekocht. Voor velen van ons beter bekent als de winkel van Van Baal. In dit pand zal begin 2019 de kringloopwinkel worden geopend. Momenteel buigt een werkgroep met gemeenteleden zich over de invulling van de kringloopwinkel. (Zie ook Werkteams)
Na 39 jaar komt nu definitief een einde aan de huidige rommelmarkt activiteit. Dat betekent dat de rommelmarkt van 16 en 17 november de laatste zal zijn in de Goede Herderkerk.

Werkteams

Zoals we eerder hebben gemeld zijn er diverse werkteams bezig met het uitvoeren van bepaalde deeltaken. Deze werkteams worden gevormd door gemeenteleden en geven op deze wijze invulling aan bepaalde onderdelen van het verbouwingsproces.
Wat volg is een kort overzicht van de stand van zaken. In het overzicht melden we ook de voorzitters van de diverse teams. Deze voorzitters zijn het eerste aanspreekpunt als u informatie wilt of een constructieve opmerking heeft.

Team Heralocatie

Voorzitter: Willem Patberg Dit team zorgt voor tijdelijk onderdak van de diverse gebruikers van de Goede Herderkerk. Eerder heeft dit team ervaring opgedaan met het onderbrengen van de gebruikers uit de Opstandingskerk. Momenteel ligt er een uitgewerkt plan voor de tijdelijke huisvesting. Het wachten is op het startmoment van de verbouwing. Zodra dit bekend is kan de definitieve planning worden ingevuld. Er wacht dit team nog een hele uitdaging om na de verbouwing iedereen weer te huisvesten in de nieuwe kerk.

Team Kerk&Keuken en Buffet

Voorzitter : Jo Dommisse Dit team buigt zich over de herinrichting van de keuken en het inrichten van een drankenbuffet in de ontvangsthal. Het koffiezetten wordt van de keuken verplaatst naar dit nieuwe drankenbuffet. Momenteel ligt er een eindrapport met een uitgewerkt voorstel voor de herinrichting van de keuken. Uitgangspunt is de Kerk&Keuken activiteit. Dit vraagt een heel andere keukeninrichting en stelt ook de nodige eisen aan de hygiëne. Het rapport is nu ter beoordeling voorgelegd aan de Diaconie.
Voor de inrichting van het koffiebuffet ligt er een conceptvoorstel klaar. Een paar details vragen nog wat extra aandacht. Zodra dit is afgerond kan ook dit rapport de deur uit.

Team Interieur

Voorzitter: Joke Rot De opdracht is een voorstel voor de herinrichting van alle gebruiksruimtes. Een flinke klus waarbij zeker de kerkzaal veel tijd en aandacht vraagt. Het team zal meerdere voorstellen uitwerken waaruit de beste optie gekozen zal worden. Soms roepen ideeën vragen op. Een veelvuldig terugkomende vraag heeft betrekking op de akoestiek in de kerkzaal. Wat is de invloed van bepaalde veranderingen op deze akoestiek? Het zou jammer zijn om achteraf te constateren dat bepaalde veranderingen negatief uitpakken. Daarom gaat een gespecialiseerd bedrijf, op basis van metingen advies uitbrengen.

Team Veiligheid

Voorzitter: Gerben Spijker Dit team buigt zich over alle veiligheidsaspecten in de nieuwe kerk. Dit gaat zowel over bouwkundige voorzieningen als ontruimingsplannen en hulpverlening. Een breed gebied. Daarom heeft het team prioriteiten gesteld en als eerste alle veiligheidsaspecten die direct op de bouwkundige voorzieningen betrekking hebben in kaart gebracht. Deze fase is min of meer afgerond en in een conceptvoorstel verwoord. Er volgt nog een schriftelijke rapportage. De volgende fase wordt het uitwerken van ontruimings- en hulpverleningsplannen.

Team Geluid en Multimedia

Voorzitter: Christian Sijbinga De opdracht is om voor de nieuwe situatie de benodigde geluids- en multimedia voorzieningen te definiëren. Een goede slechthorende voorziening behoort ook tot de opdracht. Uitgangspunt is natuurlijk maximaal hergebruik van de bestaande apparatuur. Dit team heeft een duidelijke link met het team Interieur. De gekozen inrichting zal van invloed zijn op de plaatsing van schermen, beamers en de regietafel.
Een extra opdracht voor dit team is het realiseren van een tijdelijke voorziening in de Grote Kerk waar we tijdens de verbouwing gaan kerken. We willen wel graag de uitzendingen via internet door laten gaan. Hiervoor heeft het team al een voorstel met kostenoverzicht ingediend.

Team Jeugd

Voorzitter : Leontien Slabbekoorn Dit team buigt zich over de voorzieningen welke nodig zijn voor de jeugdactiviteiten. Het gaat daarbij om zowel de crèche, nevendiensten, tienerkerk als de levels. Dit team had al snel het wensenlijstje klaar. Ze vinden het zeer belangrijk dat jeugd in het kerkgebouw wordt ondergebracht en zo bij het kerkgebeuren wordt betrokken. Geeft aan dat de jeugdruimte ook te gebruiken is als (informele) vergaderruimte.

Team Kringloopwinkel

Voorzitter : Fieneke Vink Opdracht is het realiseren van een kringloopactiviteit aan de Axelsestraat. Zie ook "Van Rommelmarkt naar Kringloopwinkel". Voor deze activiteit wordt nog gezocht naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen met de invulling. Gelukkig hebben zich al diverse personen aangemeld. Heeft u interesse? Neem dan even contact op met Fieneke of Jo Dommisse.

Team Ontruiming

Voorzitter : Chris Ollebek Opdracht van dit team is het leeghalen van de Goede Herderkerk om deze gereed te maken voor de verbouwing. Dat betekent dat er spullen naar de opslag moeten en eens flink wordt opgeruimd. Kortom een stevige klus waarbij we weer heel wat handen kunnen gebruiken. Gelukkig hebben we een ervaren ontruimingsploeg tot onze beschikking die ervaring heeft opgedaan bij de ontruiming van de Opstandingskerk vorig jaar. We hopen ook nu weer op jullie te kunnen rekenen. Alles hangt nu even af van de verdere planning. Momenteel wordt er gewerkt aan de inventarisatie van de spullen in de kerk. Zodra deze is afgerond volgt een beslissingsronde wat we gaan hergebruiken, opslaan of afvoeren c.q. verkopen.

Tot slot

Het moge duidelijk zijn dat er achter de schermen op diverse terreinen hard wordt gewerkt. Zodra de diverse teams hun wensenlijstjes hebben ingediend, zal de Werkgroep Gebouwen moeten beoordelen hoe e.e.a. is in te passen in het beschikbare bouwbudget.
Namens de Werkgroep Gebouwen,
Peter Koole, voorzitter.

Stuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl

terug