31-03-2014 beleidsdocument ZWO 31-03-2014 beleidsdocument ZWO
Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen
De volgende deelhoofdstukken zijn gebaseerd op informatie van Kerk in Actie.
De teksten zijn afgestemd op de situatie voor de Protestantse gemeente Terneuzen.
De schuin gedrukte teksten zijn afkomstig uit “Wegwijzer Zending en Werelddiakonaat” van Kerk in Actie.
 1. Visie en uitgangspunten
 2.             plaats in de gemeente/ relatie tot de diaconie
 3. Beleidsplan van de ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente te Terneuzen
 4. De naam van onze groep
 5. Taakomschrijving
 6. Aan het werk in de gemeente.
1.Visie en uitgangspunten
In dit hoofdstuk “visie en uitgangspunten” komt naar voren de ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente te Terneuzen zich sterk voor wil maken. Ze zijn overgenomen van de site van kerkinactie.
Kerk in Actie is van en werkt namens de plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk
Kerk in Actie werkt namens de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, de andere aangesloten kerken en vele duizenden particuliere donateurs. Plaatselijke gemeenten zijn de opdrachtgevers van Kerk in Actie. De steun aan partners en projecten is op landelijk niveau gebundeld om de kwaliteit en de doelmatigheid van het werk zo groot mogelijk te laten zijn. Plaatselijke gemeenten leveren daar hun aandeel aan door voorlichting, gebed en financiële bijdrage.


Kerk in Actie vindt haar motivatie in de bijbel
Het uitgangspunt is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sexe of nationaliteit. De motivatie voor het werk vindt Kerk in Actie in de bijbel, Gods Woord dat oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid, in navolging van Jezus.
Getuigen en dienen zijn twee kernwoorden in het werk van Kerk in Actie: het vertolken en vertalen van de boodschap van de bijbel en het verbeteren van levensomstandigheden van de allerarmsten.
 

Kerk in Actie werkt met partnerorganisaties
Kerk in Actie maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van kerken, organisaties en mensen. Zij vragen ons om meeleven, gebed en financiële steun. Als Kerk in Actie zendingsprojecten of diaconale projecten steunt of noodhulp geeft, doet zij dit altijd via en in nauwe samenwerking met plaatselijke kerken en organisaties, op basis van gelijkwaardigheid. Onze partners kennen de lokale situatie van binnen uit en zijn daarom het beste in staat om de hulp op de juiste plek terecht te laten komen. Wij mogen aansluiten bij mensen die hun eigen keuzes maken, die zelf initiatieven ontplooien. Kerk in Actie wil de zelfstandigheid en zelfvoorziening van de gesteunde partners stimuleren.
 

 
Inhoud geven aan wereldwijd partnerschap
Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dus dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd en hun bondgenoten, invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Medegelovigen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken, en plaatsen ons voor spannende vragen.

Uitgezonden medewerkers, wereldwijde oecumene
Als Kerk in Actie medewerkers uitzendt, dan is dat op verzoek van onze partners. De uitgezonden medewerkers zijn vaak een aantal jaren actief in het missionaire werk, de gezondheidszorg, het onderwijs of de landbouw. Ze zijn in dienst van een (kerkelijke) organisatie in het land zelf. Hun deskundigheid is soms ter plekke niet aanwezig, wat hen waardevol maakt voor de projecten. Bovendien werken ze mee aan de uitwisseling van ervaringen tussen mensen daar en hier. Zo geven wij handen en voeten aan de oecumenische beweging waar wij deel van uitmaken.

Meeleven – financiële steun – solidair zijn
Door dit wereldwijde partnerschap gaat het bij Kerk in Actie niet alleen om geld werven voor projecten, maar ook om meeleven en gebed. Daarom informeert Kerk in Actie gemeenteleden en ambtsdragers uitgebreid over haar werk, zodat wederzijds meeleven mogelijk wordt. Plaatselijke gemeenten kunnen via Kerk in Actie Interactief heel concrete relaties aangaan met partnerorganisaties. Onze partners vragen ons om solidair met hen te zijn. Bijvoorbeeld door een eerlijke prijs te betalen voor producten die bij hen worden gemaakt. Of door brieven te schrijven als mensen om hun overtuiging in de gevangenis zitten. Kerk in Actie wil samen met anderen regeringen bewegen te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Programma’s
Kerk in Actie steunt projecten in binnen- en buitenland en heeft het werk onderverdeeld in zes programma’s: Zending, Diaconaat, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, FairClimate en Noodhulp. De laatste vier programma's worden in nauwe samenwerking met de protestantse ontwikkelingsorganisatie ICCO uitgevoerd.  
 

2.      Plaats in de gemeente / relatie tot de diaconie


In Terneuzen functioneert een ZWO-commissie (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)  waarvan Werelddiakonaat en Zending deel uitmaken.
Er wordt samengewerkt met andere groepen binnen of buiten de gemeente.
(denk aan Diaconie, Kindernevendienst en gemeentelijke secties)

De organisatie:
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland stelt dat de kerkenraad verantwoordelijk is om commissies in te stellen om haar missionaire opdracht en haar diaconale opdracht te vervullen. De Gemeente vervult haar missionaire opdracht elders in de wereld onder leiding van de ZWO commissie. De diaconale opdracht elders in de samenleving wordt vervuld onder leiding van diakenen. Er moet afstemming zijn tussen het missionaire en diaconale werk, zonder dat het helemaal in elkaar opgaat. Afstemming tussen Diaconie en ZWO vindt de ZWO-commissie zeer gewenst.
De ZWO-commissie van Terneuzen is ingesteld door de Algemene Kerkenraad en werkt in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de Kerkenraad. Zij heeft als taak de missionaire en diaconale opdracht elders in de wereld te vervullen. Zij komt tot goede afspraken met de diaconie over afstemming van de werkzaamheden.
Een van de ZWO-leden zal regelmatig de Diaconie-vergadering bezoeken om tot afstemming van activiteiten te komen en informatie met elkaar uit te wisselen.

De commissie rapporteert jaarlijks aan de kerkenraad.
De ZWO-voorzitter kan op uitnodiging van de kerkenraad verslag doen van de activiteiten van de commissie, en vragen beantwoorden die eventueel ontstaan na lezing van het jaarverslag. Ook van de ZWO-financiën wordt verslag gedaan en er vind jaarlijks kascontrole plaats.

3.      Beleidsplan van de gemeente
Volgens de kerkorde maakt iedere kerkelijke gemeente eens in de vier jaar een beleidsplan. Dit beleidsplan beschrijft de gewenste ontwikkeling van de gemeente op hoofdlijnen. De Algemene kerkenraad is hier verantwoordelijk voor en dient ook (groepen in) de gemeente daarbij te betrekken.
De ZWO-commissie juicht het toe dat er t.a.v. ZWO een beleidsplan wordt ontwikkeld. De komende 3 jaren heeft de Classis Zeeuws-Vlaanderen zich verplicht tot ondersteuning van 2 projecten in Zuid-Afrika, met daaraan gekoppeld een financiële inspanning.
Binnen het beleidsplan kunnen afspraken worden gemaakt die leiden tot een grote betrokkenheid van de beide projecten in de gemeente. Daarnaast moet er aandacht blijven voor projecten van Kerk in Actie door het jaar heen, vooral toegespitst op de 40 dagen tijd! In het ZWO werkplan zullen de projecten van de 40 dagentijd geëvalueerd worden en mogelijk nieuwe projecten geagendeerd worden.

Ook de andere activiteiten zoals schrijfacties en aandacht voor eerlijke wereldhandel ( fair trade) zijn speerpunten in het werk van de ZWO-commissie.
Door de banden die de afgelopen jaren zijn ontstaan tussen onze gemeente en gemeenten in Zuid- Afrika zullen deze contacten ook leiden tot nieuwe initiatieven binnen het kader van onze missionaire opdracht.
 
 1. De naam van onze groep.
  Onze commissie is al heel lang bekend onder de naam ZWO-commissie. Onder deze naam zijn  onze activiteiten bekend in de gemeente. Deze naam sluit ook aan bij de Zeeuws-Vlaamse Classicale ZWO commissie en bij de landelijke tenaamstelling. Alle acties die ondersteund worden in landelijk verband dragen de naam van Kerk in Actie.
 2. < >De ZWO-commissie maakt een taakomschrijving waarin het doel, de taken, de samenstelling van de commissie, de verantwoordingslijnen voor minimaal een periode van 3 jaar vastliggen. Daarin staan de begrippen meeleven, financiële steun en solidariteit centraal.
  Voor elk kerkelijk jaar maakt de commissie een werkplan waarin concreet beschreven staat wat de taken en activiteiten zullen zijn, om de geformuleerde doelstellingen binnen de taakomschrijving te behalen.


   
 3. Aan het werk in de Gemeente.
  - Kerkdienst: minimaal 2 keer per jaar te weten in februari in de Goede Herder Kerk en in oktober in de Opstandingskerk
  - Publiciteit via nieuwsbrief, Samenleven en Kerk in Beeld
  - Op bezoek bij groepen: bezoek koffieochtenden van gemeentesecties
  - Kinderen en jongeren: samenwerking met de kindernevendienst
  - Stands en exposities
  - Werken met een project
  - Geldwerving
  - Solidariteitsacties

  Ondersteuning bij het werk van ZWO
  Website
  Publicaties
  Voorlichtingsmateriaal
  Cursussen en bijeenkomsten
  Bijlagen
   
   
   
   
   
   
  Taakomschrijving
 4. naam van de commissie:
  De ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente te Terneuzen (PGT) werkt in opdracht van de Algemene Kerkenraad van bovengenoemde commissie.
 5. < >De ZWO-commissie wil de gemeente betrekken bij haar missionaire en diaconale verantwoordelijkheden door mee te leven met, financiële hulp te geven aan en solidair te zijn met verschillende partners van Kerk in Actie en kerkelijke partners waarmee zij een werelddiaconale band onderhoudt. In het kader van missionaire verantwoordelijkheid wil de ZWO-commissie de gemeente betrekken bij andere partners die soms samen met Kerk in Actie opkomen voor gerechtigheid in de wereld. ( bv. Amnesty International)
  3.         Taak
  a. meewerken aan kerkdiensten en gemeenteactiviteiten
  b. geldwerving
  c. voorlichting, publiciteit
  d. solidariteitsacties
  e. zie werkplan

  4.         Samenstelling
  De ZWO-commissie bestaat uit:
  Voorzitter,penningmeester en 4-6 leden. Gestreefd wordt naar een redelijke verdeling vanuit beide kerken ( Noord en Zuid)
  Eén van de leden is afgevaardigde naar de Diaconie. Vanuit de overige leden worden taken opgenomen zoals het verzorgen van notulen, schrijven van stukken voor de kerkbladen, voorbereiden van kerkdiensten, informatie geven aan gemeenteleden in een kerkdienst ed.

  De voorzitter en penningmeester  worden vanuit het midden van de ZWO-commissie gevraagd en bij instemming benoemd als zodanig. Als er meerdere kandidaten zijn vindt er een stemming plaats.
  De voorzitter wordt gekozen uit het midden van de commissieleden met meerderheid van stemmen, waarbij 2/3 van het aantal leden van de commissie aanwezig moet zijn. Datzelfde geldt voor de benoeming van de penningmeester.
  5.         vergaderingen
  De commissie vergadert eens in de 6 tot 8 weken. In de perioden voor de geplande kerkdiensten op de zondagen van het werelddiaconaat ( februari en oktober) en voorafgaand aan de 40 dagentijd worden extra vergaderdata ingepland.
  De voorzitter bereidt de vergadering voor en stelt de agenda op.
  Via mailcontacten vindt er regelmatig overleg plaats tussen de leden van de commissie.

  Leden kunnen ten alle tijden een voorstel doen tot een extra vergadering.
   
   
   
  6.        Financiën
  De penningmeester beheert de bankrekening van de commissie.
  Hij/zij verzorgt het financieel jaarverslag. Eén keer per jaar vindt kascontrole plaats. Hij/zij verzorgt ook de jaarlijkse begroting.

  - geldwerving vindt plaats via collectes in de beide kerken op vooraf geplande zondagen. Daarnaast zijn er geldwervingsacties ten bate van de projecten waar de commissie zich aan verbonden heeft. De collectes van KIA worden rechtstreeks overgemaakt naar kerk in Actie.
  - Regionale geldwerving, voor de projecten die zijn afgesproken met de Classicale ZWO-commissie ( Zeeuws Vlaanderen), vindt plaats via collecten en geldwervingsacties. Dat geld wordt overgemaakt naar de penningmeester van de CZWO.
  - Plaatselijke geldwervingsacties vinden plaats onder verantwoording van de ZWO-commissie. Dit geld wordt via de rekening van de ZWO-commissie overgemaakt naar het doel dat is uitgekozen.( denk aan het uniformenproject in de jaren 2010-2013)

  De werkkosten van de commissie worden door de commissie zelf gedragen. Voor bedragen van meer dan €100,- wordt steun gevraagd van de Algemene Kerkenraad.
 6. < >- de penningmeester legt verantwoording af aan een lid van de kascommissie. Deze persoon is door de Algemene Kerkenraad aangesteld. De voorzitter van de commissie is aanwezig bij de controle  van de jaarrekening.
  - Via het jaarverslag legt de commissie verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Het financieel jaarverslag maakt hier deel van uit.
  - Na goedkeuring door de Algemene Kerkenraad kan het jaarverslag op de website worden gepubliceerd. Een aanwijzing daarvoor wordt geplaatst in de kerkbladen.

   
  31-03-2014,
  Marjan Geertse ( voorzitter ZWO-commissie)
terug