5e zondag Veertigdagentijd 5e zondag Veertigdagentijd

Judica :”Schaf mij recht”   
Ik blijf bij jou   Matt 26: 31-35 en Zacharia 13: 1-9
Ik blijf bij jou.
Petrus zegt dat hij Jezus nooit in de steek zal laten. Maar Jezus antwoordt,
Dat Petrus drie keer  zal zeggen dat hij Jezus niet kent, nog voordat de haan kraait.
Petrus
Hij stond wreed voor de rechterstoel gebonden, en zij verweten mij zijn vriend te zijn en lasterden, wat heilig is en rein, als laagheid en afschuwelijke zonden.
’k Zag hoe zij hem bespotten en verwondden. Hij leed geduldig smaad en vuige pijn. Ik vreesde hunner ogen valse schijn en dat ze als Hem mij martelden en schonden.
Ze vroegen huichelend:gij hebt Hem lief? Eer hij naar mij zijn tedere ogen hief, had ik mij vloekend van Hem afgescheiden.
Toen stiet de haan zijn schelle morgenkreet. ‘k Voelde mijn hart, dat borst van bitter leed. ‘k Voelde mijn ogen, hoe ze brandend schreiden.

Willem de Merode
 
Uitleg: twee zuilen: toegangspoort van de tempel
Muur van stenen op de achtergrond: symbool voor Jeruzalem
Witte roos: Jezus
Rode bloem: Petrus
Witte calla’s: drie maal de verloochening.
Druivenrank met rode pepers: symbool voor de kraaiende haan.
              
 
terug