Begroting 2016 Begroting 2016
  Protestantse gemeente te Terneuzen Begroting 2016 versie 3 (01-02-2006)
  Terneuzen      
         
  Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)  
         
         
     begroting  begroting rekening
    2016 2015 2014
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €            22.600  €            22.080  €            23.575
81 rentebaten en dividenden  €              2.625  €              4.500  €              5.893
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €            50.000  €            50.000  €            55.661
83 bijdragen levend geld  €           304.900  €           307.120  €           313.787
84 door te zenden collecten  €                     -  €                     -  €                     -
85 subsidies en bijdragen  €                 450  €                 475  €              3.231
  totaal baten  €           380.575  €           384.175  €           402.147
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €            60.296  €            58.740  €            58.129
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -  €                     -  €                     -
42 afschrijvingen  €            11.322  €            11.322  €            11.720
43 pastoraat  €           220.419  €           219.099  €           219.076
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €            47.000  €            45.443  €            35.250
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            24.500  €            24.783  €            24.532
46 salarissen  €            36.587  €            36.775  €            37.081
47 kosten beheer en administratie  €              6.950  €              5.750  €              6.793
48 rentelasten/bankkosten  €              1.598  €              1.587  €              1.477
  totaal lasten  €           408.672  €           403.499  €           394.058
         
  Saldo baten - lasten  €            28.097-  €            19.324-  €              8.089
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €            50.000-  €            50.000-  €            55.661-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -
56 streekgemeenten  €                     -  €                     -  €                     -
57 aandeel in lasten federatie  €                     -  €                     -  €                     -
58 overige lasten en baten  €              3.200  €              9.400  €            13.624
  totaal  €            46.800-  €            40.600-  €            42.037-
         
         
  Resultaat  €            74.897-  €            59.924-  €            33.948-
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2016    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve    €            74.897-  
  Reserve koersverschillen  €                     -  €                     -  
  Herwaarderingsreserve  €                     -  €                     -  
  Overige reserve  €                     -  €                     -  
  Totaal  €                     -  €            74.897-  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €            74.897-    
terug