Begroting 2017 college van Diakenen Begroting 2017 college van Diakenen
Protestantse Gemeente  te Terneuzen     Begroting, versie 4  
  Begroting 2017 college van Diakenen   Jaar 2017  
  Totaal exploitatie      
     begroting  begroting rekening
    2017 2016 2015
  baten      
80 baten onroerende zaken  €                 -  €                    -  €           -
81 rentebaten en dividenden  €          3.300  €             5.500  €    6.850
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                 -  €                    -  €           -
83 bijdragen levend geld  €          8.200  €             9.700  €    8.983
84 door te zenden collecten  €          8.000  €             8.800  €  10.945
85 subsidies en bijdragen  €                 -  €                    -  €           -
  totaal baten  €        19.500  €            24.000  €  26.778
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                 -  €                    -  €           -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                 -  €                    -  €           -
42 afschrijvingen  €                 -  €                    -  €           -
43 pastoraat  €                 -  €                    -  €           -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €          1.120  €                750  €    1.051
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €          3.200  €             3.600  €    3.583
46 salarissen  €                 -  €                    -  €           -
47 kosten beheer, administratie en archief  €        10.150  €            10.300  €  10.162
48 rentelasten/bankkosten  €             500  €                400  €       529
50 diaconaal werk plaatselijk  €          9.500  €            10.350  €  10.797
51 diaconaal werk regionaal  €        11.000  €             7.500  €  10.771
52 diaconaal werk wereldwijd  €          7.800  €             9.400  €  12.329
  totaal lasten  €        43.270  €            42.300  €  49.222
         
  Saldo baten - lasten  €       -23.770  €           -18.300  € -22.444
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                 -  €                    -  €           -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                 -  €                    -  €           -
56 streekgemeenten  €                 -  €                    -  €           -
57 aandeel in lasten federatie  €                 -  €                    -  €           -
58 overige lasten en baten  €                 -  €                    -  €        78
  totaal  €                 -  €                    -  €        78
         
  Resultaat  €       -23.770  €           -18.300  € -22.366
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2017    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                 -  €           -23.770  
  Reserve koersverschillen  €                 -  €                    -  
  Herwaarderingsreserve  €                 -  €                    -  
  Overige reserve  €                 -  €                    -  
  Totaal  €                 -  €           -23.770  
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €       -23.770    
         
terug