Begroting 2018 college van Diakenen Begroting 2018 college van Diakenen
Protestantse Gemeente  te Terneuzen ANBI Begroting, versie 4
college van diakenen   Jaar 2018  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  begroting rekening
    2018 2017 2016
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                -  €                -  €                -
81 rentebaten en dividenden  €         2.550  €         3.300  €         6.850
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                -  €                -  €                -
83 bijdragen levend geld  €         8.200  €         8.200  €         8.983
84 door te zenden collecten  €         8.000  €         8.000  €       10.945
85 subsidies en bijdragen  €                -  €                -  €                -
  totaal baten  €       18.750  €       19.500  €       26.778
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                -  €                -  €                -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                -  €                -  €                -
42 afschrijvingen  €                -  €                -  €                -
43 pastoraat  €                -  €                -  €                -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €         1.150  €         1.120  €         1.051
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €         2.500  €         3.200  €         3.583
46 salarissen  €                -  €                -  €                -
47 kosten beheer, administratie en archief  €       10.350  €       10.150  €       10.162
48 rentelasten/bankkosten  €            450  €            500  €            529
50 diaconaal werk plaatselijk  €         8.600  €         9.500  €       10.797
51 diaconaal werk regionaal  €       11.000  €       11.000  €       10.771
52 diaconaal werk wereldwijd  €         8.700  €         7.800  €       12.329
  totaal lasten  €       42.750  €       43.270  €       49.222
         
  Saldo baten - lasten  €      -24.000  €      -23.770  €      -22.444
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                -  €                -  €                -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                -  €                -  €                -
56 streekgemeenten  €                -  €                -  €                -
57 aandeel in lasten federatie  €                -  €                -  €                -
58 overige lasten en baten  €                -  €                -  €             78
  totaal  €                -  €                -  €             78
         
         
  Resultaat  €      -24.000  €      -23.770  €      -22.366
terug