Begroting 2018 van de Diaconie van ELIM Begroting 2018 van de Diaconie van ELIM
Hervormde Elim-kerk te Terneuzen ANBI Begroting, versie 4
college van diakenen   Jaar 2018  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  begroting rekening
    2018 2017 2016
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                -  €                -  €                -
81 rentebaten en dividenden  €                -  €                -  €                -
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                -  €                -  €                -
83 bijdragen levend geld  €         2.500  €         3.000  €         2.720
84 door te zenden collecten  €       12.000  €       10.000  €       10.936
85 subsidies en bijdragen  €                -  €                -  €                -
  totaal baten  €       14.500  €       13.000  €       13.656
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                -  €                -  €                -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                -  €                -  €                -
42 afschrijvingen  €            100  €            100  €           -100
43 pastoraat  €                -  €                -  €                -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €            400  €            500  €            437
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €                -  €                -  €                -
46 salarissen  €                -  €                -  €                -
47 kosten beheer, administratie en archief  €            100  €            100  €                -
48 rentelasten/bankkosten  €             30  €             40  €                -
50 diaconaal werk plaatselijk  €         1.100  €            960  €         2.061
51 diaconaal werk regionaal  €         3.400  €         4.000  €         2.091
52 diaconaal werk wereldwijd  €         9.420  €         7.350  €                -
  totaal lasten  €       14.550  €       13.050  €         4.489
         
  Saldo baten - lasten  €            -50  €            -50  €         9.167
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                -  €                -  €                -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                -  €                -  €                -
56 streekgemeenten  €                -  €                -  €                -
57 aandeel in lasten federatie  €                -  €                -  €                -
58 overige lasten en baten  €             50  €             50  €            -50
  totaal  €             50  €             50  €            -50
         
         
  Resultaat  €                -  €                -  €         9.117
terug