Begroting 2019 van de Diaconie van ELIM Begroting 2019 van de Diaconie van ELIM
Hervormde Elim-kerk te Terneuzen   Begroting, versie 4  
college van diakenen   Jaar 2019  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  begroting rekening
    2019 2018 2017
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                         -  €                        -  €                        -
81 rentebaten en dividenden  €                         -  €                        -  €                        -
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                         -  €                        -  €                        -
83 bijdragen levend geld  €                  3.000  €                 2.500  €                 3.397
84 door te zenden collecten  €                 13.000  €                12.000  €                11.556
85 subsidies en bijdragen  €                         -  €                        -  €                        -
  totaal baten  €                 16.000  €                14.500  €                14.953
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                         -  €                        -  €                        -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                         -  €                        -  €                        -
42 afschrijvingen  €                         -  €                    100  €                   -100
43 pastoraat  €                         -  €                        -  €                        -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                     370  €                    400  €                    364
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €                         -  €                        -  €                        -
46 salarissen  €                         -  €                        -  €                        -
47 kosten beheer, administratie en archief  €                         -  €                    100  €                    100
48 rentelasten/bankkosten  €                       30  €                      30  €                      30
50 diaconaal werk plaatselijk  €                  1.500  €                 1.100  €                 1.209
51 diaconaal werk regionaal  €                  4.000  €                 3.400  €                 4.354
52 diaconaal werk wereldwijd  €                 11.000  €                 9.420  €                 9.156
  totaal lasten  €                 16.900  €                14.550  €                15.113
         
  Saldo baten - lasten  €                    -900  €                     -50  €                   -160
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                        -  €                        -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                        -  €                        -
56 streekgemeenten  €                         -  €                        -  €                        -
57 aandeel in lasten federatie  €                         -  €                        -  €                        -
58 overige lasten en baten  €                         -  €                      50  €                     -50
  totaal  €                         -  €                      50  €                     -50
         
         
  Resultaat  €                    -900  €                        -  €                   -210
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                         -  €                   -900  
  Reserve koersverschillen  €                         -  €                        -  
  Herwaarderingsreserve  €                         -  €                        -  
  Overige reserve  €                         -  €                        -  
  Totaal  €                         -  €                   -900  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €                    -900    
         
         
terug