Begroting 2021 Diaconie van ELIM Begroting 2021 Diaconie van ELIM
Hervormde Elim-kerk te Terneuzen      
college van diakenen      
         
         
  Begroting  2021      
         
     begroting   begroting  rekening
    2021 2020 2019
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                         -  €                        -  €                         -
81 rentebaten en dividenden  €                         -  €                        -  €                        9
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                         -  €                        -  €                         -
83 bijdragen levend geld  €                  4.000  €                 3.500  €                  4.188
84 door te zenden collecten  €                 13.000  €                12.500  €                13.097
85 subsidies en bijdragen  €                         -  €                        -  €                         -
  totaal baten  €                 17.000  €                16.000  €                17.294
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                         -  €                        -  €                         -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                         -  €                        -  €                         -
42 afschrijvingen  €                         -  €                        -  €                         -
43 pastoraat  €                         -  €                        -  €                         -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                     500  €                    340  €                     331
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €                         -  €                        -  €                         -
46 salarissen  €                         -  €                        -  €                         -
47 kosten beheer, administratie en archief  €                         -  €                        -  €                         -
48 rentelasten/bankkosten  €                       30  €                      30  €                       30
50 diaconaal werk plaatselijk  €                  1.500  €                 1.400  €                  2.055
51 diaconaal werk regionaal  €                  4.500  €                 4.500  €                  4.324
52 diaconaal werk wereldwijd  €                 11.000  €                10.000  €                10.440
  totaal lasten  €                 17.530  €                16.270  €                17.180
         
  Saldo baten - lasten  €                    -530  €                   -270  €                     114
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                        -  €                         -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                        -  €                         -
56 streekgemeenten  €                         -  €                        -  €                         -
57 aandeel in lasten federatie  €                         -  €                        -  €                         -
58 overige lasten en baten  €                         -  €                        -  €                         -
  totaal  €                         -  €                        -  €                         -
         
         
  Resultaat  €                    -530  €                   -270  €                     114
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                         -  €                        -  
  Reserve koersverschillen  €                         -  €                        -  
  Herwaarderingsreserve  €                         -  €                        -  
  Overige reserve  €                         -  €                        -  
  Totaal  €                         -  €                        -  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €                         -    
         
         
terug