Begroting ELIM 2018 Begroting ELIM 2018
Wijkgemeente Elim te Terneuzen ANBI Begroting, versie 4  
college van kerkrentmeesters   Jaar 2018  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  begroting rekening
    2018 2017 2016
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                   -  €                   -  €                   -
81 rentebaten en dividenden  €               200  €               500  €               389
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                   -  €                   -  €            3.231
83 bijdragen levend geld  €           82.000  €           86.000  €           80.861
84 door te zenden collecten  €                   -  €                   -  €                   -
85 subsidies en bijdragen  €                   -  €                   -  €                   -
  totaal baten  €           82.200  €           86.500  €           84.481
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €           16.000  €           15.000  €           15.327
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                   -  €                   -  €                   -
42 afschrijvingen  €                   -  €                   -  €                   -
43 pastoraat  €           37.750  €           33.250  €           35.616
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                   -  €            2.000  €                   -
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €               500  €            3.800  €               505
46 salarissen  €                   -  €                   -  €                   -
47 kosten beheer, administratie en archief  €            1.800  €            1.600  €            1.742
48 rentelasten/bankkosten  €                   -  €                   -  €                   -
50 diaconaal werk plaatselijk  €                   -  €                   -  €                   -
51 diaconaal werk regionaal  €                   -  €                   -  €                   -
52 diaconaal werk wereldwijd  €                   -  €                   -  €                   -
  totaal lasten  €           56.050  €           55.650  €           53.190
         
  Saldo baten - lasten  €           26.150  €           30.850  €           31.291
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -  €                   -  €                   -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -  €                   -  €                   -
56 streekgemeenten  €                   -  €                   -  €                   -
57 aandeel in lasten federatie  €                   -  €                   -  €                   -
58 overige lasten en baten  €          -13.000  €          -14.700  €          -13.828
  totaal  €          -13.000  €          -14.700  €          -13.828
         
         
  Resultaat  €           13.150  €           16.150  €           17.463
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2018    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €           13.150  €                   -  
  Reserve koersverschillen  €                   -  €                   -  
  Herwaarderingsreserve  €                   -  €                   -  
  Overige reserve  €                   -  €                   -  
  Totaal  €           13.150  €                   -  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €           13.150    
terug