Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad
 
 
Beleidsplan     
 
 2015 – 2019
 
 

 
 
Protestantse gemeente te Terneuzen

Beleidsplan Protestantse gemeente te Terneuzen (PGT)
 
 
In dit beleidsplan wordt aangegeven wat wij als gemeente willen bereiken. Daarnaast wordt iets duidelijk van een visie op de toekomst. Wij willen keuzes maken en standpunten innemen. Voorts is een beleidsplan belangrijk om elk jaar het gedane werk binnen de gemeente te evalueren
 
De PGT is de voortzetting van de voormalige Hervormde Gemeente te Terneuzen en de voormalige Gereformeerde Kerk te Terneuzen en deze zijn op 31 dec. 2009 formeel gefuseerd. In dit algemene beleidsplan wordt de algemene lijn uitgezet, en dit wordt door de verschillende geledingen verder uitgewerkt in hun deel-beleidsplan. Deze geledingen zijn de diaconie, ZWO, jeugd, Wijk Zuid, Noord en Elim.
Deze beleidsplannen worden als bijlage toegevoegd.
 

 
 
    

Inhoudsopgave
 
1. DE VISIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE TERNEUZEN.. 4
2. ALGEMENE INFORMATIE.. 4
2.1 Korte historie. 4
2.2.Leden en financiën. 4
2.3 Gemeente werk. 4
3. STRUCTUUR.. 6
3.1 Algemeen. 6
3.2 Wijkgemeente van bijzondere aard Elim.. 6
3.3 Wijkgemeente Noord en Zuid. 6
3.4 Visie op samenwerking van de wijken. 7
3.5 Visie op samenwerking van de professionele krachten. 7
4. ASPECTEN VAN GEMEENTE ZIJN.. 9
4.1 Gemeenschap. 9
4.1.1 Waar willen we voor staan?. 9
4.1.2 Vrijwilligers. 9
4.2 Vieren. 10
4.3 Gemeente zijn in tijden van krimp. 11
5. PASTORAAT. 12
5.1 Visie. 12
5.2 Taakgroep pastoraat 12
5.2.1 Doelstelling pastorale activiteiten. 12
5.2.2 Seniorenpastoraat 13
5.2.3 Jeugdwerk Jop Terneuzen. 13
6. VORMING EN TOERUSTING.. 15
6.1 Visie. 15
6.2 Huidige stand van zaken. 15
6.3 Doelen en Aandachtspunten. 16
7. ZENDING, WERELDDIAKONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.. 17
8. DIACONIE.. 18
8.1 Visie. 18
8.2 Huidige stand van zaken. 18
8.3 Doelen en aandachtspunten voor de toekomst 19
9. COLLEGE van KERKRENTMEESTERS. 21
9.1 Opdracht 21
9.2 Het realiseren van deze opdracht. 21
9.2.1Verwerving van geldmiddelen. 21
9.2.2. Beheer van de financiële middelen. 21
9.2.3  Werkgever 22
9.2.4 Beheer gebouwen. 22
9.2.5 Beheer archieven. 23
9.2.6 Bijhouden ledenregister 23
9.2.7 Onderhoud. 23
 
 
 
 
 

1. DE VISIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE TERNEUZEN

 
De protestantse gemeente te Terneuzen heeft als visie:
Wij, de Protestantse Gemeente Terneuzen (PGT), stimuleren elkaar (jong en oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn.
 
Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht naar veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.
 
 

 

2. ALGEMENE INFORMATIE

 

2.1 Korte historie

 
Bij de fusie op 31 dec 2009 zijn 3 wijkgemeenten gevormd. Noord, Zuid en, als wijkgemeente van bijzondere aard, Elim. Geleidelijk zijn daarna activiteiten met elkaar in overeenstemming gebracht voor zover dat wenselijk was. Nadruk is echter gebleven op de eigen identiteit van de wijkgemeenten. In de hoofdstukken hieronder komen de ontwikkelingen en plannen van de Wijkgemeenten Noord en Zuid en de Taakgroepen aan de orde. Aangaande Elim wordt verwezen naar het eigen beleidsplan.
 

2.2.Leden en financiën

 
 • Aantal leden: ruim 3000 (doopleden en belijdende leden in sept.2014)
 • Een groot gedeelte hiervan (ongeveer de helft) is niet actief bij de gemeente betrokken.
 • Er zijn relatief veel 70+ ouderen (ongeveer 600 adressen).
 • Zo’n 350 tot 500 leden bezoekt met enige regelmaat de zondagse erediensten.
 • De jaarlijkse opbrengst van de Actie Kerkbalans blijft constant op ongeveer € 300.000 per jaar. Dit is beter dan de landelijke trend van de PKN die een daling van 1 à 2 % per jaar.
 • De daling van het aantal leden van onze kerk is met ongeveer 2–4% per jaar sterker dan die van de landelijke PKN (1 à 2 % per jaar)
 • De gemeente heeft vooralsnog te maken met een relatief gezonde financiële situatie maar heeft wel te maken met een structureel begrotingstekort van ruim € 35.000 per jaar.
 

2.3 Gemeente werk

 
 • Gemeentewerk is voor het grootste deel vrijwilligerswerk.
 • Er zijn 2 voltijds wijkpredikanten, 1 deeltijds kerkelijk werker en 1 deeltijds jeugdwerker.
 • Er is één betaalde administrateur (66%)
 • De kerk vergrijst doordat relatief veel jongeren de kerk verlaten
 • Veel werk rust op de schouders van enkelen. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers vereist continue aandacht.
 • Er is een roep om kerkelijke vernieuwing, om de jeugd en randkerkelijken te behouden of terug te winnen voor de kerk. Op diverse manieren proberen we hier antwoord op te geven, zoals gebruik van het nieuwe liedboek, gesprek over andere bewoording van “Het Onze Vader”, kerkdiensten via internet, openstaan voor nieuwe initiatieven vanuit de gemeente.
 • Vele niet actief betrokken gemeenteleden zijn zoekend.
 
 
 

3. STRUCTUUR

 

3.1 Algemeen

   
 

3.2 Wijkgemeente van bijzondere aard Elim

 
De hervormde wijkgemeente Elim is een wijk van bijzondere aard binnen de Protestantse Gemeente Terneuzen van hervormd/gereformeerde signatuur.
Wijk Elim heeft een eigen plaatselijke regeling en beleidsplan en is onderdeel van de Protestantse gemeente te Terneuzen. De wijkgemeente Elim stelt een eigen begroting en rekening op. Wijkgemeente Elim kerkt in de Elimkerk en heeft geen deel aan de gemeentebrede activiteiten van taakgroepen, senioren-  en jeugdpastoraat.
 
 

3.3 Wijkgemeente Noord en Zuid

 
Wijk Noord is ongeveer 1600 leden groot en Zuid is ongeveer 1475 leden groot en zijn geografisch verdeeld binnen de plaats Terneuzen.
De twee wijken zijn dan weer verdeeld in 6, voor iedereen herkenbare secties. Deze secties zijn gevormd conform de wijkindeling van de burgerlijke Gemeente Terneuzen:
Noord:          Binnenstad/Java, Noordpolder, Serlippens, Othene, Lievenspolder en Buitengebied
Zuid:              Triniteit, Zuidpolder/Zuiderpark, Oude Vaart, Oudelandsehoeve, Kastpolder en Zeldenrust.
 
Ondanks dat in de beide wijken een kerkgebouw staat, kunnen de gemeenteleden op zondag naar de kerk gaan waar zij zich het meeste thuis voelen.
 
 
 
 

3.4 Visie op samenwerking van de wijken

 
De wijken Noord en Zuid werken als twee zelfstandige wijkgemeentes van gelijke grootte met ieder een eigen wijkpredikant. De wijkpredikant gaat voor in de kerk van de eigen wijk (Wijk Noord in de Goede Herderkerk, Wijk Zuid in de Opstandingskerk). De wijkpredikanten gaan eens per maand voor in de andere kerk, uitgezonderd in de adventsperiode en de 40-dagen tijd. In de maanden juli en augustus is de zomerregeling van kracht. In de ene maand is er eredienst in de Goede Herderkerk en is de Opstandingskerk dicht, in de andere maand is de Eredienst in de Opstandingskerk en de Goede Herderkerk dicht.
 
De wijken zijn gevormd rond een aantal geografisch verdeelde secties van adressen. De secties zijn de kern van het pastorale en diaconale werk.  Op het gebied van pastoraat en eredienst kunnen de wijken een eigen koers varen, mits deze koers past binnen gestelde beleidsplan van de wijkgemeentes en de algemene gemeente. Toetsing hiervan vindt plaats in de Wijkkerkenraden, Algemene kerkenraad en in de betreffende wijk- & coördinerende taakgroepen.
 
De gebieden Diaconaat, ZWO, Kerkrentmeesterschap, Ouderen- & Jongerenpastoraat en Vorming & Toerusting  worden gemeente breed opgepakt.
 
 

3.5 Visie op samenwerking van de professionele krachten

 
Pastoraal zullen de secties evenredig verdeeld worden over de wijkpredikanten en de senioren kerkelijkwerker. Elke professionele kracht is volledig verantwoordelijk voor alle pastorale taken in zijn/haar eigen secties. Overleg van de professionele krachten vindt plaats in het werkteam van predikanten en kerkelijk werkers. Vanaf 2014 vind er een verschuiving van werkzaamheden: er is geen fulltime seniorenpredikant meer. Deze werkzaamheden worden overgenomen door de kerkelijkwerker die parttime werkt. Dit brengt een verschuiving van werkzaamheden met zich mee voor alle leden van het werkteam. Hiervoor zal er steeds overleg moeten zijn in de wijkkerkenraad en de Algemene kerkenraad. Daarbij zal er aandacht moeten zijn welke taken er niet meer worden uitgevoerd, welke er mogelijk uitgevoerd kunnen worden door vrijwilligers, waar kan er samengewerkt worden met de omliggende gemeenten (clustervorming). Deze veranderingen worden op diverse manieren gecommuniceerd naar de gemeente: gemeenteavond, samenleven, kerk in beeld, nieuwsbrief, website, persoonlijk contact, via de diverse taakgroepen.
 
De wijkpredikanten zullen verantwoording afleggen in de wijkkerkenraad.
 
De Kerkelijk werker voor senioren pastoraat en jeugdwerker zullen verbonden zijn aan de Algemene kerkenraad. De Algemene kerkenraad zal zorgdragen voor de definitie en verdeling van het takenpakket en de uitvoering hiervan volgen. De Kerkelijk werker voor senioren pastoraat en jeugdwerker zullen ingezet worden op activiteiten in de secties en bovenwijkse activiteiten.
 
Het werkteam predikanten en kerkelijk werkers van de PGT bestaat uit:
 • Wijkpredikant Noord
 • Wijkpredikant Zuid
 • Kerkelijk werker verantwoordelijk voor senioren pastoraat (75%)
 • Jeugd werker
 
De wijken zijn in staat om een eigen identiteit te vormen maar groeien niet uit elkaar door de  samenwerking in de coördinerende taakgroepen (zie organogram) en de samenkomst van alle organen in de Algemene kerkenraad. Tevens zullen de plaatselijke regelingen gelijk zijn en rouleren de predikanten beperkt over de twee kerken om in contact te blijven met de andere wijk.
 
 
 

4. ASPECTEN VAN GEMEENTE ZIJN

 

4.1 Gemeenschap

 

4.1.1 Waar willen we voor staan?

 

 

4.1.2 Vrijwilligers

 
Het vrijwilligerswerk heeft twee kanten. Vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan het kerkenwerk en de kerkelijke gemeenschap. Maar ook betrekken we hierdoor mensen bij de kerkelijke gemeenschap.
Er zijn veel vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten.
De PGT respecteert en waardeert de vrijwilligers en maakt dankbaar gebruik van de inzet van aanwezig talent binnen de gemeente.
We zoeken voor mensen vrijwilligerswerk dat aansluit bij hun talenten. De data- vacature- vrijwilligersbank  wordt actueel gehouden – geraadpleegd.
We waken er voor dat te veel werk komt op de schouders van enkelen. Voor sommige taken zijn moeilijk vrijwilligers te vinden, waardoor het werk voor de mensen die wel iets doen zwaarder wordt. We hebben hier blijvende aandacht voor en zijn steeds opzoek naar mensen die met hun talenten ingezet willen worden.
We streven naar een kerkelijke gemeenschap, waarin mensen van alle leeftijden betrokken zijn met elkaar.
Vrijwilligers worden als volwaardige gesprekspartners bij de ontwikkelingen van  de PGT betrokken. 
Het vervullen van de benodigde ambten in de kerkenraad en secties is een continue zorg. Al jaren is de Protestantse Kerk in Terneuzen niet geheel in staat om voldoende mensen te mobiliseren om met name de pastorale functies te vervullen. Samen met de wijken en de diverse taakgroepen moeten we kijken naar een andere invulling van ambten die als minder belastend wordt ervaren. Speciale aandacht hierbij voor de groep tot 50 jaar. Deze zijn nu minder vertegenwoordigd in de kerkenraden. Er zijn wel voldoende mensen die iets willen doen voor en in het kerkenwerk, maar niet het ambtsdragerschap ambiëren. Eén van de veel gehoorde redenen om dit werk niet te willen doen is dat men de taak te zwaar vindt, slecht te combineren is met werk en dat men er te lang aan vast zit (4 jaar). Hierdoor is het zaak dat de wijkkerkenraad nadenkt over alternatieve takenpakketten die makkelijker in te vullen zijn en verdeeld kunnen worden over meerdere personen. Bij het benaderen van mensen voor het ambt zal ook de zittingsduur aan de orde komen, om te zien of dit een belemmering is. Alternatieven die de taken van ambtdragers kunnen verlichten zijn daarnaast bijvoorbeeld:
o          Gebruikmaken van “Buitengewone”Ouderlingen die alleen dienst doen  tijdens bijzondere diensten op werkdagen. (bijvoorbeeld: Contact- en voormalig ouderlingen)
o          Benoemen van een Ouderling met een speciale opdracht. (bijvoorbeeld scriba, voorzitter, alleen aandacht voor een bepaalde sectie)
Hier wordt ookal wel gebruik van gemaakt, maar kan nog meer ingezet worden.
 
Een andere zorg is het gebrek  aan kerkenraadsleden in de leeftijdsgroep 50-. Natuurlijk zijn er wel enkele ambtdragers in deze leeftijdsgroep maar het zijn er weinig. De kerkenraden worden op dit moment vooral gevormd door 60+-ers. Gezien de grote veranderingen die de komende jaren aanstaande zijn, zou het goed zijn dat de groep mensen die de gevolgen van deze veranderingen zullen moeten ondergaan de beslissingen hierover nemen.  Bij het zoeken naar nieuwe ambtsdragers wordt er nadrukkelijk gekeken en ingesprek gegaan met deze leeftijdsgroep van 50-
 
 
 

4.2 Vieren

 

Vieren is: samen zingen, bidden en belijden, dienst van het Woord, viering van de sacramenten.

 

Welke leidraad hebben we bij het vieren?
 
  Eindverantwoordelijke voor de diensten blijft de kerkenraad. Deze stimuleert initiatieven.

 

4.3 Gemeente zijn in tijden van krimp.

 

Al jaren is er een landelijke tendens van krimp van de kerkelijke gemeente. Deze tendens gaat niet aan de gemeente van Terneuzen voorbij. We zien een teruggang van ingeschreven gemeenteleden, actieve gemeenteleden en van de financiën.
Zoals blijkt uit andere delen van dit beleidsplan wordt er van alles aan gedaan om deze tedens tot stilstand te brengen of zelfs om te buigen in een groei. Toch zullen we er rekening mee moeten houden dat de tendens van krimp zich voortzet en ons voor bereiden wat dit betekent voor de gemeente te Terneuzen.
De Algemene Kerkenraad zal in 2014 een commissie instellen die gaat kijken naar de toekomst. De opdracht zal geformuleerd worden door de AK en zowel de krimp in financiën als de krimp in ledenaantal zal hierin meegenomen worden. Er zal gevraagd worden om naar diverse senario’s te kijken in gemeente zijn, waarbij gekeken wordt naar de financiële gevolgen. Er wordt naar gestreefd om eind 2014 de voostellen vanuit de commissie te bespreken in de AK.
 

5. PASTORAAT

 

5.1 Visie

Onder pastoraat verstaan we het omzien naar de naaste in de ruimste zin van het Woord.
 
Vanuit de protestantse gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en vanuit de overtuiging dat wij als gemeente samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat niet alleen een taak van de dienaren des Woords en de ouderlingen. Pastoraat is een taak van de hele gemeente. De ouderlingen hebben daarbij de taak om samen met de dienaren des Woords te zorgen dat de gemeente zodanig wordt toegerust dat een ieder zich een levend lid van het lichaam van Christus mag weten.
 

PASTORAAT IS OMZIEN NAAR ELKAAR

 
 

5.2 Taakgroep pastoraat

Wijk Noord en wijk Zuid hebben ieder een eigen taakgroep pastoraat. De taakgroep pastoraat wordt gevormd door de predikant en de (bezoek)ouderlingen van de wijk. De taakgroep pastoraat komt regelmatig bij elkaar om de pastorale zaken die zich in de secties voor doen te bespreken. Er wordt met elkaar besproken hoe er gewerkt wordt en waar bijvoorbeeld extra aandacht aan gegeven zal worden. Tevens is er ruimte voor toerusting.
 

5.2.1 Doelstelling pastorale activiteiten

 
Het pastoraat wordt vormgegeven vanuit de secties door de ouderlingen, diakenen, contactpersonen en een coördinator. Het doel van het pastoraat via de secties is dat we elkaar als gemeenteleden kennen en waarderen, elkaar aanspreken en inspireren, kortom dat we “oog en oor” voor elkaar hebben. Als mensen zich uit laten schrijven wordt hier vanuit het Pastoraat ook aandacht aan besteed, hetzij door een bezoek, of door een pastorale brief die hiervoor speciaal is opgesteld.
 
Pastoraat betekent voor ons:  
De secties zijn verschillend van grootte. De organisatie van het sectieteam is afgestemd op het aantal adressen en sectieleden. Vanuit onze visie proberen we veel mensen te bezoeken en te betrekken bij de kerk en de kerkelijke activiteiten. Wel zijn er grenzen aan wat mogelijk is: die grenzen worden bepaald door het aantal mensen wat actief is binnen het pastoraat en het aantal mensen die bezocht moeten worden. Vanuit deze beperking blijven we ook aandacht hebben voor de mensen die “rand”-kerkelijk zijn.
 
Pastoraat is veel breder dan je denkt.
 
NIET ALLES HOEFT……….
VEEL KAN………..
WERK MET DE MENSEN DIE JE HEBT!
 
Pastoraat is naast een aanbod ook: EEN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!
 
.
 
Het senioren- en jeugdpastoraat is niet sectie- & wijkgebonden. De activiteiten en professionele krachten zetten zich in voor de gehele gemeente.
 

5.2.2 Seniorenpastoraat

T.b.v. het seniorenpastoraat is een parttime senioren kerkelijk werker in dienst. Deze beroepskracht voorziet in crisispastoraat bij ziekte en overlijden (incl. leiden van de uitvaartdienst) van de groep gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Daarnaast vinden er bezoeken plaats bij oudere gemeenteleden in tehuizen en op privé-adressen. Tevens verzorgt de seniorenpastor diensten in de huizen en is hij/ zij aanwezig bij activiteiten van ouderen (zoals Kerk en Keuken). Op deze manier wordt er voorzien in een extra ondersteuning aan het seniorenpastoraat i.v.m de “vergrijzing” van de gemeente. Ook levert de seniorenpastor een aandeel in het toerusten van de leden van de taakgroep ouderen en de ouderencontactpersonen.
 

5.2.3 Jeugdwerk Jop Terneuzen

.
JOP Terneuzen probeert met het jeugdwerk van de PGT vormen te vinden om de boodschap van het evangelie relevant te maken voor mensen uit onze tijd. 
Geïnspireerd door de authenticiteit, puurheid en echt geloof van de eerste christelijke gemeente, onderscheiden wij vijf kernwoorden van kerk zijn: ontmoeten, leren, vieren, helpen en doorgeven. We maken dit onderscheid, zodat we ons duidelijk kunnen focussen op elk onderdeel afzonderlijk en het zodanig als spiegel kan fungeren. Maar boven alles blijft de kerk een eenheid. Jong en oud vormen samen de kerk.
We voelen ons aangetrokken tot de eerste christelijke gemeente, omdat er ‘wat van hen uit ging’. Het oogde nog zo puur, zo vlekkeloos, zo mooi, zo oprecht. Het is een voorbeeld voor ons. Het was de liefde van God die ze had aangeraakt en waar wij ook door zijn aangeraakt om in beweging te komen voor onze kinderen, jongeren en eigenlijk voor iedereen.
 
Samengevat in de visie van JOP Terneuzen:
“Elk mens is door God gewild, gekend, bedoeld en geliefd. Wij mogen er zijn! Hij wil een relatie met ons aangaan. Dit willen wij in ons jeugdwerk weerspiegelen en uitdragen. Daarom gaan wij in het jeugdwerk relaties aan met kinderen en jongeren van binnen en buiten de PGT. Om hen uit te dagen een levende relatie met God aan te gaan, hen te dienen, te helpen en te leren helpen.”
 
Het jeugdbeleid is verder uitgewerkt in een apart beleidsplan wat in de taakgroep Jeugd vorm heeft gekregen. Het jeugdwerk behelst alle activiteiten voor kinderen en jongeren van 0-25 jaar. Ook zijn er activiteiten voor het hele gezin. T.b.v. het jeugdwerk is een Jeugdwerker in dienst. Het werkgebied van de jeugdwerker is in het kort als volgt te typeren:
 • Het opzetten en uitvoeren van Jeugdwerk. 
 • Professionele ondersteuning verlenen aan alle vrijwilligers van het jeugdwerk.
 
 
 
 

6. VORMING EN TOERUSTING

 

6.1 Visie

Als uitgangspunt voor het werk van vorming en toerusting dient de bijbelse opdracht die onder andere verwoord wordt in Efeziers 4 : 11 - 16. Deze brief schenkt ons een basis om als gemeente met elkaar te blijven leren en delen. Zo kunnen we elkaar toerusten tot dienstbetoon. Deze opdracht is niet eenmalig, maar geldt voor heel ons leven. De vraag naar de betekenis van God in ons leven is een vraag die een leven lang meegaat en elk gemeentelid, van jong tot oud, wordt als gelovige met deze vraag geconfronteerd. Elke keer opnieuw zullen wij moeten komen tot een belijdenis wie God voor ons wil zijn en hoe wij Hem ervaren. De gemeente is een lerende gemeente!
 
Elk gemeentelid is onderdeel van de ene gemeente van Christus. De coördinerende taakgroep vorming en toerusting dient daarom elk jaar die activiteiten op te zetten waardoor gemeenteleden van verschillende leeftijden, achtergronden en interesses elkaar kunnen ontmoeten, om zo met elkaar en van elkaar te leren wie God wil zijn in ons leven. Wij mogen elkaar toerusten en vormen in ons geloof. Voorop moet staan dat elke activiteit die opgezet wordt niet op zichzelf staat. Het werk binnen vorming en toerusting maakt onderdeel uit van het geheel van activiteiten binnen de gemeente, die het doel en de zin van gemeente-zijn dienen.
 
Bij de opzet van de activiteiten dient op de volgende punten te worden te worden gelet:
 
 • Geestelijke opbouw door bezig te zijn met de schriften.
 • Bevordering van de onderlinge christelijke gemeenschap.
 • Bevordering van betrokkenheid ten aanzien van onze verantwoordelijkheid tegenover de wereld.
 • Stimuleren om actief deel te nemen aan het gemeenteleven, omdat wij allemaal deel zijn van het ene lichaam.
 

6.2 Huidige stand van zaken

De verantwoordelijkheid vorming en toerusting (aanbod, leiding) ligt  volledig bij het werkteam. Duidelijk moet zijn dat vorming en toerusting zaak is van de hele gemeente. Als gelovigen vormen wij met elkaar de gemeente, de predikanten en kerkelijkwerkers maken daar onderdeel van uit. Activiteiten die georganiseerd zijn, worden soms matig bezocht en vaak door een ‘vaste’ groep gemeenteleden. Op dit moment concentreert zich het werk van vorming en toerusting o.a. rondom:
 • basiscatechese kinderen via de levels 12, 14 , 17, 25
 • geloofsopvoeding
 • bijbelstudie
 • leerkringen met diverse onderwerpen  (ook GemeenteGroeiGroepen)
 • ouderen gespreksgroepen
 • startzondag
 • Alpha-cursus
In de diverse deelplannen wordt verder ingegaan hoe deze vorming en toerusting gegeven wordt.
 

6.3 Doelen en Aandachtspunten

Er moeten meer gemeenteleden ingeschakeld worden; wij kunnen immers als gemeenteleden van elkaar leren en elkaar tot leraar en herder zijn. Hoe meer gemeenteleden ingeschakeld worden, des te meer divers zal het aanbod zijn.
 
Vorming en toerusting is niet alleen iets voor onze eigen gemeente, maar zal ook open moeten staan voor anders gelovigen. Het geloofsgesprek gaat verder dan de muren van onze eigen gemeente. Er zal meer contact moeten zijn tussen de kerken onderling.
 
Het aanbod van vorming en toerusting moet tevens gericht zijn op onze opdracht als gemeente aan de wereld. Niet alleen persoonlijke geloofsopbouw van gemeenteleden dient centraal te staan, maar wij moeten ook de vraag stellen wat wij als kerk de wereld te bieden hebben. Evangelisatie, de bijbelse boodschap brengen buiten de muren van de kerk, is ook een opdracht aan ons; wat leert de wereld van ons en wij van de wereld?
 
Een andere aspect is dat van ontmoeting. De ontmoeting kan heel divers zijn; van koffie drinken na de eredienst, gezamenlijke maaltijden tijdens bijvoorbeeld Kerk & Keuken tot gezamenlijke reizen naar b.v. Israël om zo van andere geloofsgemeenschappen te leren hoe God ons tegemoet wil komen in ons leven.


 

7. ZENDING, WERELDDIAKONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

 
 
In Terneuzen functioneert een ZWO-commissie (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)  waarvan Werelddiakonaat en Zending deel uitmaken.
Er wordt samengewerkt met andere groepen binnen of buiten de gemeente.
(denk aan Diaconie, Kindernevendienst en gemeentelijke secties)

De ZWO-commissie van Terneuzen is ingesteld door de Algemene Kerkenraad en werkt in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de Kerkenraad. Zij heeft als taak de missionaire en diaconale opdracht elders in de wereld te vervullen. Zij komt tot goede afspraken met de diaconie over afstemming van de werkzaamheden.
Een van de ZWO-leden zal regelmatig de Diaconie-vergadering bezoeken om tot afstemming van activiteiten te komen en informatie met elkaar uit te wisselen.

De commissie rapporteert jaarlijks aan de kerkenraad.
De ZWO-voorzitter kan op uitnodiging van de kerkenraad verslag doen van de activiteiten van de commissie, en vragen beantwoorden die eventueel ontstaan na lezing van het jaarverslag. Ook van de ZWO-financiën wordt verslag gedaan en er vind jaarlijks kascontrole plaats.

 

8. DIACONIE

 

8.1 Visie

De tekst die de diaconie als visie heeft gekozen voor deze beleidsplanperiode is afgeleid uit Lucas 9. Haar beleidsplan draagt de uitdrukking “Doe wel en zie niet om”. Niet wat achter ons is bewonderen, maar aanpakken wat voor ons ligt. Onvoorwaardelijk, besluitvaardig, radicaal. Vooruitlopen en achteromkijken gaat niet samen en gaat veelal mis. Niet vanuit het heden naar het verleden kijken, het verleden omklemmen, vasthouden wat je hebt, maar vastberaden de toekomst in kijken. Daar wil de diaconie zich op richten in deze beleidsperiode.
Jezus is niet naar deze aarde gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
 
Diaconie is afgeleid van Griekse woord diakonia dat dienst betekent. Diaconie en diaconaat zegt ons dienstbaar te zijn aan onze medemens. We zijn er voor mensen in nood, ver weg en dichtbij, binnen en buiten de gemeente. Daarbij baseren wij ons op de Bijbelse begrippen gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit. Ook nemen we als diaconie het rentmeesterschap over deze aarde in onze opvatting en uitdraging mee.
 
De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar zijn. Ze heeft als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te delen wat haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. En dat is dan niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land, maar is een wereldwijde opdracht.
 

8.2 Huidige stand van zaken

Vanuit de diaconie vinden op dit moment verschillende activiteiten plaats. Denkend vanuit de driedeling dat wij een vierende, lerende en dienende gemeente zijn, delen wij deze activiteiten als volgt in, wetende dat loskoppeling van de woorden vieren, leren, dienen niet altijd mogelijk is.
 
Vieren:
 • Begroeting van de kerkgangers en uitdelen van materialen.
 • Verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal in de eredienst, van het klaarzetten van de tafel tot en met het doen rondgaan van brood en beker. Het toegankelijk maken van de viering voor mensen die niet in staat zijn zondags de viering te kunnen bijwonen door het houden van een tafelviering op zaterdagmiddag. Een diaken spreekt in deze viering het tafelgebed uit.
Tevens het verzorgen van het Heilig Avondmaal in de verzorgingshuizen.
 • Inzameling der gaven in de eredienst.
 • Vaststellen en aankondigen van diaconale collectes in de nieuwsbrief, Samen leven en Kerk in beeld.
 • Zorgdragen voor kerk en keuken.
 
Leren:
 • Onder de aandacht brengen van collectedoelen.
 • Onder de aandacht brengen van situaties van mensen die in de knel
 • Onderhouden van contacten met externe instanties zoals vluchtelingenwerk, en Maatschappelijk Werk, Voedselbank.
 • Aandacht hebben voor milieu, duurzaamheid en de omgang met wat leeft en groeit op deze aarde.
 
Dienen
o.a.:
 • Opzetten en uitvoeren van nieuwe diaconale (jeugd)projecten in samenwerking met de Coördinerende taakgroep Jeugd
 • Verlenen van financiële, materiële of persoonlijke hulp aan inwoners van Terneuzen en daarbuiten.
 • Verlenen van financiële hulp aan mensen dichtbij en veraf, via collectes voor werelddiaconaat en binnenlands diaconaat
 • Verlenen van financiële ondersteuning aan de jaarlijkse ouderenreis naar het Roosevelthuis en aan de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg
 • Opstellen van  een jaarlijks collecterooster, met de vrijheid in te kunnen spelen op actuele noodsituaties
 • Opstellen van een lijst van diaconale doelen die onze (financiële) aandacht behoeven buiten het vastgestelde collecterooster om.
 

8.3 Doelen en aandachtspunten voor de toekomst

De diaconie wil vanuit haar visie de betrokkenheid bij en de aandacht voor elkaar (verder) stimuleren. Als gemeente willen wij daarom mensen in de knel een helpende hand bieden. Niet alleen op financieel gebied, maar ook door inzet, daadkracht en gebed. Zo willen wij onze aandacht richten op een menswaardig leven voor mensen binnen en buiten onze gemeente, dichtbij en veraf.
 
Het in gang gezette financiële beleid zal in de komende jaren worden voortgezet. Vaste activa zijn of worden uitgeleend aan banken/beleggers die oog hebben voor duurzaamheid, milieu en die geen ondersteuning geven aan bedrijven die geld verdienen in de oorlogsindustrie en/of kinderarbeid niet uitsluiten. De activa die bij de banken is ondergebracht dienen zo hoog mogelijke rentebaten op te brengen gezien de huidige situatie van toenemende hulpaanvragen. Het te voeren beleid is gericht op het consolideren van het kapitaal. De rentebaten worden in gezet om de taken die de diaconie zich gesteld heeft, tot een goede uitvoering te brengen. In uitzonderlijke gevallen wordt ingeteerd op het vermogen.

 
Concreet
 • In onze huidige maatschappij raken steeds meer mensen geïsoleerd. Vooral eenzaamheid en financiële problemen treffen een toenemend aantal mensen. De diaconie moet daarom alert blijven op signalen uit de secties en uit het Maatschappelijk Werk. De diaconie kan via haar financiële middelen of de inzet van gemeenteleden een taak vervullen.
 • De diaconie zal haar participatie in het jeugd- en jongeren diaconaal werk voortzetten en verder uitbreiden. Jongeren kunnen betrokken worden bij de organisatie en uitbreiding van activiteiten. Ook zullen in deze projecten behalve de jeugd de andere gemeenteleden betrokken moeten worden.
 • De diaconie zal met gebruikmaking van de beschikbare media en digitale middelen meer aandacht besteden aan informatieverstrekking over collectes en diaconale projecten. Bekendheid met het collectedoel en de projecten bepaalt de gemeente meer en indringender bij de noden van onze medemens en de noodzakelijke betrokkenheid die dat van haar vraagt.
 
 
 
 

9. COLLEGE van KERKRENTMEESTERS

 
Het college van kerkrentmeesters heeft kerkordelijk tot taak:
 1. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente
 2. het beheren van de goederen van de gemeente;
 3. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 4. het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 5. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 6. het bijhouden van de registers van de gemeente in LRP.
 7. het beheren van de archieven van de gemeente;
 8. het beheren van de verzekeringspolissen
   
  Binnen de PGT wordt deze taak specifiek vorm gegeven zoals in het vervolg van dit hoofdstuk wordt beschreven.
   

9.1 Opdracht

 
Het College van Kerkrentmeesters heeft als opdracht voorwaarden in materiële en financiële zin te scheppen om het Vieren, Dienen en Leren mogelijk te maken. Van deze drieslag behoren vooral de voorwaardenscheppende activiteiten voor het Vieren en Leren tot de taak van het College van Kerkrentmeesters
 

9.2 Het realiseren van deze opdracht.

 
De elementaire taken van het College van Kerkrentmeesters zijn de volgende:
 

 9.2.1Verwerving van geldmiddelen

 
 • De actie Kerkbalans in de maand januari ter verkrijging van vaste vrijwillige bijdragen.
   
 • Collecteren tijdens de erediensten voor het beheer van de kerk
   
 • Extra acties t.b.v. specifieke doelen. Een voorbeeld van zo'n dergelijke actie is de rommelmarkt / bazaar. De opbrengst hiervan is altijd t.b.v. het onderhoud van onze gebouwen. Het verjaardagsfonds, telkens voor een nieuw specifiek doel.

9.2.2. Beheer van de financiële middelen

 
Om de middelen zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan alle drie uitgangspunten toekomt, stelt het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begroting en een rekening op die ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad worden voorgelegd.
 
Het financiële beleid van het College is erop gericht dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende, begroting overlegd kan worden. Dat houdt in dat bij het ontwikkelen van activiteiten, het aangaan van verplichtingen en het voeren van personeelsbeleid het College een sturende rol vervult. Wanneer er aanvullende wensen zijn vanuit de gemeente, dan zal de gemeente daar ook de financiële consequenties van moeten dragen en de middelen daarvoor beschikbaar dienen te stellen. Het beleid van het College is er op gericht om zo effectief mogelijk om te gaan met de liquide middelen.
 
Direct na de fusie heeft de Algemene Kerkenraad besloten om de opbrengst van de verkoop in 2008 van de voormalige Hervormde pastorie van de Wijkgemeente Zuid (ruim € 400.000) over een periode van 5 jaar te besteden aan extra Pastorale zorg. Dit betekent dat er tot 2014 een extra uitgave is van ongeveer € 80.000 per jaar. Met andere woorden, we zijn tussen 2009 en 2014 per jaar ongeveer € 80.000 in op ons vermogen. In 2013 zijn besluiten om tot een sluitende begroting te komen en is een begin gemaakt met de uitvoering daarvan. In de begroting over 2014 liggen inkomsten en uitgaven aanzienlijk dichter bij elkaar. Om het voortbestaan van de PGT op termijn zeker te stellen dienen de begrotingen van 2015 en daarna sluitend te zijn. Uitgaande van door het College vastgestelde aannames is een meerjaren prognose tot 2019 opgesteld op basis waarvan jaarlijks een sluitende begroting gemaakt kan worden..
 

9.2.3  Werkgever

 
Het dienstverband van de kerkelijke werkers, zoals administrateur, pastoraal werker en jeugdewerker,  is een primaire taak van het College van Kerkrentmeesters. Daarbij zal worden uitgegaan van de arbeidsvoorwaarden zoals die door de landelijke organen zijn opgesteld. Voor kerkelijk werkers, zoals administrateur, pastoraal werker en jeugdwerker,  treedt het College op als werkgever. Predikanten zijn in dienst van de Protestantse Kerk Nederland.

 

9.2.4 Beheer gebouwen

 
Onderhoud en exploitatie van de kerkgebouwen, pastoriëen en loods komen voor rekening van de kerkelijke gemeente. Bij het onderhoud is het streven dit als goed rentmeester te doen en daarom met duurzame middelen te herstellen en bouwen. Het verbruik van energie wordt zo laag mogelijk gehouden door, waar mogelijk en van toepassing, gebruik te maken van de huidige stand der techniek.
 
In 2013 is Kerkdienst op Internet geïnstalleerd in beide kerken. In 2014 zal nagegaan worden in hoeverre we de luisteraars en kijkers meer bij de diensten kunnen betrekken (collectes, sociale media etc.). De kerkradio blijft bestaan in zijn huidige vorm.
 

9.2.5 Beheer archieven

 
Het beheer van zowel de statische als de dynamische archieven behoort tot de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Het streven is om, uit oogmerk van doelmatigheid en kostenbesparen, het archief vanaf 2014 volledig in electronische vorm uit te voeren.
 

9.2.6 Bijhouden ledenregister

 
In 2011/12 is het nieuwe ledenregistratie systeem van de PKN ingevoerd. Dit is een “webbased”systeem. Het streven van het College van Kerkrentmeesters is om de landelijke ontwikkelingen direct te volgen en zodoende steeds de nieuwste versie toe te passen.
 

9.2.7 Onderhoud

 
Om de kerkgebouwen en pastorieën in goede staat van onderhoud te houden en om de uiterlijke uitstraling in de omgeving positief te houden dient jaarlijks een substantieel bedrag geïnvesteerd te worden. Om meer grip te krijgen op de onderhoudskosten waar we de komende jaren mee geconfronteerd zullen worden, zal worden gewerkt aan de opstelling van een meerjaren onderhoudsplan voor al het onroerende goed. Waar nodig zullen specifieke financiële acties gehouden worden.
 
 
 
 
 
 
terug