Beleidsplan Diaconie 2019-2023

Beleidsplan Diaconie 2019-2023
 
 
 
Beleidsplan
Diaconie Protestantse Gemeente te Terneuzen
2019 - 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestantse Kerk Nederland
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudsopgave
 
Visie: “Doe wel en zie niet om” ……………………………………………………………………………………………        3
 
Missie ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
                                                                             
Plaats binnen de Protestantse Gemeente Terneuzen ….…………………………………………………………...  3
 
Doelen en taken:
 
Binnen de secties ……………………………………………………………………………….……………………………………… 3
 
Binnen de kerkdienst ……………………………………………………………..……………..…………….........................4
 
Binnen de kerkelijke gemeente ………………….....................………………………..………………….………….…..4
 
Samenwerkingsrelaties binnen de  kerkelijke gemeente ………………………….………………………………..  4
 
Samenwerkingsrelaties in de regio …………………………………………………………….………………….…………… 5                         
Binnen de burgerlijke gemeente en daarbuiten …………………........................……………………………….  5
 
Financiën …………………………………………………………………………………………………….………………………..…….6
 
Visie naar de toekomst gericht ……………………...................…………………………………………………..………..7
 
Jaarlijkse evaluatie..……………………………………………………………………………………….………………………...... 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente te Terneuzen
2019 - 2023
 
 
 
Visie: “Doe wel en zie niet om”.
Afgeleid uit Lucas 9 vers 62. Niet bewonderen wat achter de rug is, maar aanpakken wat voor ons ligt. Onvoorwaardelijk, besluitvaardig, radicaal.
 
Missie:
Diaconie is afgeleid van Griekse woord diakonia dat dienst betekent. Dienstbaar zijn aan onze medemens, ver weg en dichtbij, binnen en buiten de kerkelijke gemeente. We baseren ons daarbij op de Bijbelse begrippen gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit en nemen het rentmeesterschap over deze aarde in onze opvatting en uitdraging mee.
Onze belangrijkste taak is om iets van Gods bedoelingen zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht geeft de kerkelijke gemeente concreet gestalte door te delen wat haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. Niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land.
Onze missie is:
 • de kerkelijke gemeente bewust maken van onze diaconale opdracht,
 • de kerkelijke gemeente ertoe bewegen haar gaven te delen en haar talenten in te zetten,
 • de noden en het onrecht in onze samenleving aan de orde te stellen,
 • helpen waar geen helper is en wel doen waar welgedaan moet worden,
 • aandacht hebben  voor milieu, duurzaamheid en omgang met wat leeft en groeit op deze aarde
 • werken aan een meer rechtvaardige samenleving.
De diaconie werkt daarbij niet alleen namens, maar vooral sámen met de kerkelijke gemeente.
 
Plaats binnen de Protestantse Gemeente Terneuzen:
De protestantse Gemeente in Terneuzen is ingedeeld in twee wijkgemeentes: Ontmoeting en Elim. Wijkgemeente Elim voert haar eigen diaconale taak uit met eigen financiële middelen. De wijkgemeente Ontmoeting is in secties ingedeeld met het streven in elke sectie een diaken af te vaardigen. Daarnaast hebben diakenen zitting in andere commissies en werkgroepen waar nodig. Voorbeeld is ZWO.
 
 
Diakonale doelen en taken:
Binnen de secties:
Oog hebben voor noden en behoeftes die er zijn en het bijstaan van mensen in Terneuzen in financiële problemen. De anonimiteit van hulpbehoevende(n) blijft altijd gewaarborgd. De afwikkeling van een steunaanvraag wordt bij het hoofdstuk ‘protocol hulpaanvragen’ uitgewerkt.
Ook ondersteunen we vluchtelingen/daklozen in de regio die het moeilijk hebben.
Via contacten met het maatschappelijk werk en door regionaal overleg, dragen we bij aan oplossingen voor mensen zonder kansen of met kleine sociale netwerken.
 
Functioneren binnen de kerkdienst:
 • begroeting van de kerkgangers en uitdeling van nieuwsbrief, liturgie of ander folder materiaal. We willen bezoekers daarmee het gevoel geven dat ze welkom zijn en betrokken bij de gemeenschap.
 • vaststellen van het collecte rooster in samenwerking met Kerkrentmeesters en Kerkelijk bureau.
 • Via diverse media creatief vooraf bekend maken van en aandacht vragen voor speciale collectedoelen. Opbrengsten achteraf communiceren.
 • inzamelen van de gaven van de gemeente.
 • verzorgen van de avondmaalsvieringen in kerkgebouw, verzorgingshuizen en incidenteel ook thuis.
 • voorbeden verzorgen bij speciale collectes, noden in de wereld en bij de avondmaalsviering
 
Protocollen zijn opgesteld in het protocolboek Diaconie Protestantse Gemeente Terneuzen.
 
Eens in de vier jaar kiest de diaconie een aansprekend project voor speciale aandacht. Daarbij wordt een bredere gedragenheid met andere werkgroepen binnen de kerkelijke gemeente maar mogelijk ook middels interkerkelijke initiatieven gezocht, zodat ook gemeente-zijn wordt bevorderd . Het project dat vanaf 1 juli 2018 wordt ondersteund is het Malawi project (stichting Chikondi).
 
Uit de inkomsten van de overige diaconale collectes wordt hulp bekostigd aan hulpbehoevenden binnen en buiten onze kerkelijke gemeente.
De diaconie omarmt avondmaalsvieringen voor mensen die de vieringen in de zondagse erediensten niet kunnen bijwonen. Daarvoor wordt op zaterdagmiddag, voorafgaande aan de zondag, een viering aan tafel gehouden. Deelnemers voor deze vieringen worden gehaald en gebracht waar nodig.
Avondmaalsvieringen op zondag kunnen zowel lopend als in een kring gevierd worden.
 
 
Functioneren binnen de kerkelijke gemeente:
 • aandacht voor jeugd, mantelzorgers en ouderen
 • ouderenreis (eventueel met aangepaste zorg)
 • directe hulpverlening voor wie nodig
 
Het ouderenpastoraat is binnen de gemeente ondergebracht in een afzonderlijke sectie, die zich richt op senioren van 75+ in en rond de gemeenten. De werkzaamheden binnen deze sectie worden vormgegeven door een speciaal hiervoor aangestelde ouderling en diaken, die samen met een groep vrijwilligers, de mensen in zogenaamde clusters(1) bezoeken. Allen zijn zij attent op signalen van/over mensen met financiële problemen of begeleiding bij medische behandelingen.
 
De diaconie ondersteunt financieel de jaarlijkse reis voor mensen met een beperking naar het Rooseveltpaviljoen Hydepark en is betrokken in de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg in de kerkdienst.
 
 1. Tot de clusters behoren: De Blide met de bijbehorende aanleunflats Zoutvliet en Marian van Artois, Bachten Dieke met de bijbehorende aanleunflats Kerkenpad en Ferdinant Bolstraat, Ter Schorre, Maxima, De Veste flats, Cavelier, Javahof, Martinus Eijkstraat.
Samen met de jeugddiaken, jeugdouderling en de jongerenwerker worden jeugd en jongeren waar mogelijk bij het werk van de diaconie betrokken.
 
 
Samenwerkingsrelaties binnen de  kerkelijke gemeente:
 • ZWO
De ZWO valt onder de verantwoordelijkheid van de  wijkkerkenraad “de Ontmoeting”. De diaconie en ZWO commissie werken samen op het terrein van werelddiakonaat. Beiden geledingen streven ernaar dat  een werelddiaken deel uitmaakt van de ZWO-commissie. Deze diaken kan vergaderingen van beide geledingen bijwonen en voor de nodige uitwisseling van informatie kan zorgen. Op dit moment is er een werelddiaken beschikbaar. De ZWO stelt haar eigen begroting op en werft haar inkomen uit ZWO collectes en uit opgezette acties. De ZWO zet zich in voor gekozen classicale ZWO projecten van KiA, of een plaatselijk gekozen goed doel. Ter ondersteuning van de collectes kan men op de nieuwsbrief en in kerkdiensten uitleg geven met betrekking tot gemaakte keuzes.
 • Kerk en keuken
Driemaal per maand kookt een enthousiaste kookploeg voor mensen die gewoonlijk alleen thuis eten. Kerk en keuken is een gezellige bijeenkomst voor ieder, jong of iets minder jong, die wel (weer) eens samen met anderen wil eten. Zo nodig wordt ook voor vervoer gezorgd. De diakonie ondersteunt de werkgroep Kerk en Keuken financieel indien nodig.
 
 
Samenwerkingsrelaties in de regio:
Activiteit van de diaconie strekken zich ook uit naar werk in de volgende samenwerkingsverbanden:
 • Diaconaal werkverband Oost Zeeuws-Vlaanderen
Een samenwerkingsverband van de protestante diaconieën in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen.
Dit werkverband stelt zich als doel van elkaar te leren, elkaar indien nodig bij te staan, het samen oppakken en organiseren van projecten en omzien naar ouderen door de organisatie van de jaarlijkse ouderenreis.
 • IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg)
Samen met diverse kerkgenootschappen worden jaarlijks kerstpakketten uitgedeeld aan mensen die het op de een of andere manier moeilijk hebben. De kosten worden door de meewerkende diaconieën gedragen met ondersteuning van particuliere donaties.
 • Kerstactie Kanaalzone
De diaconieën van diverse kerken in de Kanaalzone verzorgen jaarlijks een kerstactie in het
ziekenhuis, verpleeghuizen & verzorgingshuizen in de Kanaalzone. Coordinatie is bij toerbeurt.
 
Functioneren binnen de kern Terneuzen en daarbuiten:
De activiteiten van de diaconie binnen de burgerlijke gemeente Terneuzen en daarbuiten richten zich in het bijzonder op die groep mensen aan de rand van de samenleving onder het motto: ‘helpen waar geen helper is’.

 
Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen (Aan-Z)
De diaconie heeft goede contacten met het Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen en werkt samen bij aanvragen van noodhulp. Daarnaast wordt Aan-Z maandelijkse met een financiële bijdrage ondersteund voor uitgaven in schrijnende gevallen die niet gedekt worden door reguliere instanties.
 
Individuele noodhulp
De diaconie is niet in staat om professionele begeleiding te bieden, maar de hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste oplossing en/of hulpverlener.
De diaconie probeert barmhartigheid en gerechtigheid in evenwicht te houden. Naast het verlenen van directe hulp wordt er aandacht besteed aan oorzaken.
De mens staat centraal bij de hulpvraag. De diaconie probeert de hulp primair op een menswaardige manier te geven, respect hebbend voor de keuzes van de hulpvrager en zijn of haar privacy.  
 
Landelijke hulpaanvragen
Binnenkomend via Kerk in Actie of particuliere instellingen. De diaconie ondersteunt door financiële bijdragen, eenmalig of periodiek, initiatieven met betrekking tot hulp aan slachtoffers van armoede, rampen en onrecht of geweld. Plaatselijk kan dit ook leiden tot praktische individuele hulp. Door het bestemmen van collectes voor deze doeleinden en het onder de aandacht brengen van deze noden bij de gemeenteleden, probeert de diaconie ook extra inkomsten voor deze doelen te genereren.
 
Voedselbank
De diaconie ondersteunt financieel de voedselbank in de gemeente Terneuzen maandelijks maar heeft ook  afspraken gemaakt voor eventuele extra ondersteuning indien nodig.
 
Leger des Heils
De diaconie ondersteunt de afdeling Welzijn en Gezondheid van het Leger des Heils in Terneuzen financieel.
 
 
Financiën:
De ons toevertrouwde middelen vragen een goed en verantwoord beheer dat gericht is op diaconale doelen. Doel is inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden en afbouw van kapitaal te beperken. Door middel van diaconale acties en gerichte communicatie over diaconale doelen wordt geprobeerd om een terugloop van collecteopbrengsten tegen te gaan.
 
De diaconie beheert gelden op een lopende rekening, op diverse spaarrekeningen en in beleggingen.
 
Het kapitaal op de spaarrekeningen en in beleggingen is afkomstig van de diaconie van de voormalige Nederlands Hervormde Gemeente in Terneuzen en is per de fusiedatum van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Gemeente op 1 januari 2010 onder beheer van de nieuwe Protestantse Gemeente te Terneuzen gekomen. Dit kapitaal wordt volgens de regels van het RCBB (Regionale College Behandeling Beheerszaken) slechts gebruikt voor diaconale doeleinden.
In het beleggingsprotocol is het beleid hierop nader omschreven.
 
Doel is om alleen werkkapitaal op de lopende rekening aan te houden, waarmee maximaal 1 jaar onze maandelijkse verplichtingen kan worden voldaan met een maximum van € 25.000,-. Het  werkkapitaal is afkomstig van opbrengsten van diaconale collectes, giften en/of legaten en van financiële rendementen.
 
De laatste jaren, mede gedwongen door de lagere renteopbrengsten, heeft de diaconie ervoor gekozen om ieder jaar een verlies te accepteren en daarmee in te teren op het vermogen. Momenteel bedraagt het verlies 50% van de jaarinkomsten. Voor de korte termijn vinden wij een verlies van 20% acceptabel. Op de lange termijn streven wij naar een winst- en verliesrekening die in balans is om verder interen om het vermogen te vermijden.
 
Het uitgavenbeleid en uitgavenpatroon is uitvoerig beschreven in het financieel beleid en is te vinden in het protocolboek.
 
 
 
 
Toekomst visie:
Economische, sociale demografische ontwikkelingen in Terneuzen, Nederland en de wereld vragen de diaconie continue alert te blijven op signalen van kwetsbaren t.a.v. vergrijzing, eenzaamheid, individualisering of financiële draagkracht. Individuele mensen( of  groepen mensen) met kleine sociale netwerken kunnen slachtoffer worden van het streven van de Nederlandse regering om te veranderen in een participatiemaatschappij waarbij meer zorg bij omwonenden, familieleden of sociaal netwerk komt te liggen.
De diaconie herkent een taak om daarop pro-actief, alert en creatief in te spelen ten einde hulpbehoevenden een helpende hand te reiken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen leeftijd, ras, verblijfsstatus, geloofsovertuiging  of leefgebied. Rekening houdend met vele andere organisaties en gemeentelijke mogelijkheden, zal de diaconie met creatieve initiatieven buiten haar kerkgebouw en geloofsgemeenschap treden om hulp te bieden waar mogelijk. We zullen (lokale en landelijke) overheid blijven wijzen op hun mede verantwoordelijkheid in deze. Moderne communicatietechnieken en de website van de PGT zullen hierbij actief worden ingezet.
 
Jaarlijkse evaluatie:
Eenmaal per jaar worden al diaconale activiteiten geëvalueerd en waar nodig bijgesteld of geactualiseerd. Dit gebeurt in samenspraak met de algemene kerkenraad.
 
terug