Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente te Terneuzen 2014-2018 Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente te Terneuzen 2014-2018
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan
Diaconie Protestantse Gemeente Terneuzen
2014 - 2018
 
Protestantse Kerk Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
Visie: “Doe wel en zie niet om” ……………………………………………………………………………………………        3
 
Missie ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
                                                                             
Plaats binnen de Protestantse Gemeente Terneuzen ….…………………………………………………………...  3
 
Doelen en taken:
 
Binnen de secties ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
 
Functioneren binnen de kerkdienst ……………………………………………………………..…………….……………...4
 
Functioneren binnen de kerkelijke gemeente …………………………………………………………….………….…..5
 
Samenwerkingsrelaties binnen de  kerkelijke gemeente …………………………………………………………..  5
 
Samenwerkingsrelaties in de regio ……………………………………………………………………………….…………… 6                          
Functioneren binnen de burgerlijke gemeente en daarbuiten ………………………………………………….  6
 
Financiën ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….7
 
Uitbreiding visie naar de toekomst gericht ………………………………………………………………………..……….8
 
Jaarlijkse evaluatie..………………………………………………………………………………………………………………..    8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente te Terneuzen
2014 - 2018
 
Visie: “Doe wel en zie niet om”.
Deze tekst is afgeleid uit Lucas 9 vers 62. Doorgetrokken naar de visie van de diaconie betekent dit niet wat achter uw rug is, bewonderen. Maar aanpakken wat voor u uit ligt. Onvoorwaardelijk, besluitvaardig, radicaal. Vooruitlopen en inmiddels achterom kijken, dat gaat gauw genoeg mis. Niet achterom kijken. Maar wij zijn allemaal mensen die toch wel heel graag omkijken. Vanuit het heden naar het verleden. En dan is er in dat verleden soms zoveel dat we omklemmen. Houden wat je hebt. Geen schepen achter je rug verbranden. Maar daar zet Jezus in deze tekst een streep doorheen. Wees geen besluiteloos mens
 
 
Missie:
Diaconie is afgeleid van Griekse woord diakonia dat dienst betekent. Diaconie en diaconaat zegt ons dienstbaar te zijn aan onze medemens. We zijn er voor mensen in nood, ver weg en dichtbij, binnen en buiten de gemeente. Daarbij baseren wij ons op de Bijbelse begrippen gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit. Ook nemen we als diaconie het rentmeesterschap over deze aarde in onze opvatting en uitdraging mee.
De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar zijn. Ze heeft als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te maken in en aan de wereld. Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te delen wat haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door -in Gods naam- te pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. En dat is dan niet beperkt tot de eigen gemeente, plaats of land, maar kan zo nodig een wereldwijde opdracht zijn.
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Terneuzen ziet het daarbij als haar missie:
de kerkelijke gemeente bewust te maken van deze eerste, diaconale opdracht ,
de kerkelijke gemeente ertoe te bewegen haar gaven te delen,
de noden en het onrecht in onze samenleving aan de orde te stellen,
te helpen waar geen helper is en wel te doen waar welgedaan moet worden,
aandacht hebbenvoor milieu, duurzaamheid en de omgang met wat leeft en groeit op deze aarde
te werken aan een meer rechtvaardige samenleving ,
waarbij de diaconie niet alleen namens, maar vooral ook samen met die kerkelijke gemeente aan deze missie gehoor wil geven.
 
Plaats binnen de Protestantse Gemeente Terneuzen:
 
De protestantse Gemeente  te Terneuzen is ingedeeld in 3 wijken, te weten Noord, Zuid en Elim. De diaconie functioneert als eenheid voor de gehele gemeente. Wijk Elim voert haar eigen diaconale taak met eigen financiële middelen. De wijken Noord en Zuid zijn in secties ingedeeld. In elke sectie is een diaken als afgevaardigde van de diaconie vertegenwoordigd. Daarnaast hebben diakenen zitting in andere commissies en deelnames die vallen onder het diaconale werk.
 
Doelen en taken:
 
Binnen de secties:
In de secties oog hebben voor eventuele noden en behoeftes die er mogelijk leven en het bijstaan van mensen in Terneuzen die in financiële problemen zitten. Deze worden door de diaken aan het moderamen bekend gemaakt en later in de diaconie aan de orde gebracht waarbij de anonimiteit van de perso(o)n(en) gewaarborgd blijft. Een verdere afwikkeling van de bekend gemaakte problemen wordt bij het hoofdstuk ‘protocol hulpaanvragen’ verder uitgewerkt.
Verder het ondersteunen van vluchtelingen/daklozen in de regio die het moeilijk hebben.
Met maatschappelijk werk en regionaal overleg, bijdragen aan  oplossingen voor mensen zonder kansen.
 
Functioneren binnen de kerkdienst:
Binnen de kerkdienst zijn er verschillende activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen. Dit zijn:
begroeting van de kerkgangers en uitdeling van de nieuwsbrief, eventuele liturgieën, kinderlied en eventueel ander folder materiaal.
het mede vaststellen van het collecte rooster in nauwe samenwerking met de Kerkrentmeesters en het Kerkelijk bureau
het via de nieuwsbrief, Samen leven en Kerk in beeld vooraf bekend maken van de speciale collecte doelen
het inzamelen van de gaven van de gemeente
het verzorgen van de avondmaalsviering in de beide kerkgebouwen en verzorgingshuizen
voorbeden bij bijvoorbeeld speciale collectes, gebeurtenissen, noden in de wereld en bij de avondmaalsviering
 
Voor deze activiteiten zijn waar van toepassing protocollen opgesteld (zie protocolboek Diaconie Protestantse Gemeente Terneuzen).
 
Het beleid van de diaconie is om bij de begroeting en uitdeling de mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn en tevens benadrukken dat ze betrokken zijn bij de gemeenschap.
Het collecterooster wordt door de Kerkrentmeesters in concept opgesteld en vervolgens naar de diaconie gestuurd voor op – of aanmerkingen en/of aanvullingen. Het beleid van de diaconie is om zo veel mogelijk rekening te houden met het belang van de zwakkere. Eens in de  vijf jaar kiest de diaconie een aansprekend project waaraan ze in deze tijdsspanne speciale aandacht besteed. Dit gebeurt in de vorm van speciale collecten, giften en eventuele presentaties in kerkdiensten. Het project dat vanaf 1 januari 2014 is begonnen is een financieel adoptieproject voor kinderen in Zuid-Afrika van de stichting Ikusasa. Dit project geeft steun aan kinderen die een schoolopleiding volgen.
Aan collecten voor speciale doelen zal van te voren de aandacht van de gemeente worden gevraagd door middel van publicaties op de nieuwsbrief en indien mogelijk in Samen leven en Kerk in beeld, om de gemeente op te wekken ruimhartig te geven. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van de opbrengst van deze speciale collectes.
Uit de inkomsten van de overige diaconale collectes wordt de hulp bekostigd aan de mensen die hulp aanvragen en aan ouderen en zwakkeren in en buiten onze gemeente.
De diaconie omarmt het beleid dat avondmaalsvieringen ook toegankelijk zijn voor mensen die de vieringen in de zondagsdiensten niet kunnen bijwonen. Daarvoor wordt op zaterdagmiddagen, voorafgaande aan de geplande zondagen waarop avondmaal wordt gevierd, een viering aan tafel gehouden. Belangstellenden voor deze viering kunnen gehaald en gebracht worden.
De avondmaalsvieringen op zondag kunnen zowel lopend als in een kring gevierd worden. De vorm wordt door de predikant per avondmaalsdienst besloten. Een diaken spreekt in deze viering het tafelgebed uit. 
 
Functioneren binnen de kerkelijke gemeente:
Diaconale functies binnen de kerkelijke gemeente zijn:
aandacht voor ouderen
ouderenreis (eventueel met aangepaste zorg)
directe hulpverlening
aandacht geven aan mantelzorgers/ouderenzorg
aandacht voor de jeugd
 
Voor deze activiteiten zijn protocollen opgesteld (zie protocolboek Diaconie Protestantse Gemeente Terneuzen).
 
Het Ouderenpastoraat is binnen de gemeente ondergebracht in een afzonderlijke sectie. De sectie  richt zich op senioren van 75+. De werkzaamheden binnen deze sectie worden vormgegeven door seniorenpastor, ouderling, een speciaal hiervoor aangestelde diaken, leden taakgroep ouderen en vrijwilligers. De leden van deze sectie zijn attent op signalen van/over mensen met financiële problemen en het verlenen van hulp daarbij. Ook zien ze om naar mensen die hulp nodig hebben bij medische behandelingen en proberen hiervoor vrijwilligers te zoeken.
De diaconie ondersteunt financieel de jaarlijkse ouderenreis (eventueel met aangepaste zorg) naar het Roosevelthuis.
De diaconie is betrokken in de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg waaraan in beide kerken aandacht wordt geschonken.
Samen met de jeugddiaken, jeugdouderling en de jongerenwerker willen wij de jongeren bij het werk van de diaconie betrekken. Het jeugdteam heeft een hiertoe een eigen protocol opgesteld welke zich bevindt in het protocolboek. De diaconie zal het vaste jeugdteam zo veel als mogelijk is ondersteunen bij haar activiteiten die op het diaconale vlak liggen
 
Samenwerkingsrelaties binnen de  kerkelijke gemeente:
< >De ZWO valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Beiden hebben in hun respectievelijke beleidsplannen aangegeven dat het hun wens is dat de ZWO weer onder de Algemene Kerkenraad gaat vallen.  Het werelddiaconaat blijft onder de diaconie. Beiden streven ernaar dat er een werelddiaken gevonden kan worden die de vergaderingen van beide groeperingen kan bijwonen en voor de nodige uitwisseling van informatie kan zorgen. De ZWO stelt haar eigen begroting op en werft haar inkomen uit ZWO collectes en uit opgezette acties.
De ZWO zet zich in voor gekozen classicale ZWO projecten van KiA. Ter ondersteuning van de collectes kan men op de nieuwsbrief en in kerkdiensten uitleg geven met betrekking tot gemaakte keuzes.
 


Kerk en keuken


Driemaal per maand kookt een enthousiaste kookploeg voor mensen die gewoonlijk alleen thuis eten. Kerk en keuken is een gezellige bijeenkomst voor ieder, jong of iets minder jong, die wel (weer) eens samen met anderen wil eten. Zo nodig wordt ook voor vervoer gezorgd.
 
Voor deze activiteiten zijn protocollen opgesteld (zie protocolboek Diaconie Protestantse Gemeente Terneuzen).
 
Samenwerkingsrelaties in de regio:
De activiteiten van de diaconie strekken zich ook uit naar het werk van de volgende groeperingen/platformen:


Diaconaal werkverband Oost Zeeuws-Vlaanderen


Een samenwerkingsverband van de protestante diaconieën in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen.
Dit werkverband, welke één maal per jaar samenkomt, stelt zich als doel van elkaar te leren door onderlinge uitwisseling van informatie, het leren van elkaars werkwijze en elkaar indien nodig bij te staan, het samen oppakken en organiseren van bepaalde projecten en omzien naar de ouderen door het organiseren van een jaarlijkse ouderenreis. Zie ook het protocol in het werkboek.
 


IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg)


Samen met een aantal kerkgenootschappen worden jaarlijks kerstpakketten uitgedeeld aan mensen die het op de een of andere manier moeilijk hebben. Door de economische situatie in ons land groeit het aantal adressen, dat door maatschappelijke instanties en de kerken wordt aangedragen, nog elk jaar. De kosten worden door de meewerkende diaconieën gedragen en er wordt daarnaast gezocht naar particulieren die een duit in het zakje willen doen. die hiervoor in aanmerking komen. Het geld wordt bijeengebracht door verschillende diaconieën. Deze activiteit zal onze diaconie ook de komende jaren blijven ondersteunen. Zie ook het protocol van het financieel beleid in het werkboek.
 


·Kerstactie Kanaalzone

De diaconieën van een groot aantal kerken in de Kanaalzone nemen jaarlijks het initiatief tot een kerstactie in het ziekenhuis, verpleeghuizen en verzorgingshuizen binnen de Kanaalzone.  Bij toerbeurt coördineert één van de kerken de actie. In 2014 is het de beurt aan onze Protestantse Gemeente. Ook deze actie zal onze diaconie de komende jaren blijven ondersteunen. Zie verder het protocolboek.
Functioneren binnen de burgerlijke gemeente en daarbuiten:
De activiteiten van de diaconie binnen de plaatselijke gemeente Terneuzen en daarbuiten richten zich in het bijzonder op die groep mensen die aan de rand van de samenleving staat. Voor die groep geldt het motto: ‘helpen waar geen helper is’. De diaconie wil dichtbij zijn voor mensen die maatschappelijk in de problemen zijn gekomen.
 
 
 
Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen
De diaconie heeft goede contacten met het Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen en werkt nauw met haar samen in gevallen van noodhulp aanvragen. Daarnaast ondersteunt de diaconie het Maatschappelijk Werk maandelijkse met een financiële bijdrage, welke wordt gebruikt voor uitgaven in schrijnende gevallen die niet gedekt kunnen worden door reguliere instanties. De omgang en werkwijze is beschreven in het protocollen financieel beleid en individuele hulpaanvragen.
 
Individuele noodhulp
De diaconie is niet in staat om professionele begeleiding te bieden, maar de hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste oplossing en/of hulpverlener.
De diaconie probeert barmhartigheid en gerechtigheid in evenwicht te houden. Naast het verlenen van directe hulp wordt er aandacht besteed aan oorzaken. Het is helpen onder protest.
De mens staat centraal bij de hulpvraag. De diaconie probeert de hulp primair op een menswaardige manier te geven, respect hebbend voor de keuzes van de hulpvrager.  Deze zienswijze en werkwijze is uitgebreid beschreven in het financieel beleid en de bijbehorende protocollen.  
 
Landelijke hulpaanvragen
Deze komen veelal via Kerk in Actie binnen, maar ook particuliere instellingen doen vaak een beroep op de diaconie. De diaconie ondersteunt door financiële bijdragen, eenmalig of periodiek, initiatieven met betrekking tot hulp aan slachtoffers van armoede, rampen en onrecht of geweld. Plaatselijk kan dit ook leiden tot praktische individuele hulp. Door het bestemmen van collectes voor deze doeleinden en het onder de aandacht brengen van deze noden bij de gemeenteleden, probeert de diaconie ook extra inkomsten voor deze doelen te genereren.
 
Voedselbank
Omzien naar elkaar is omzien naar de minstbedeelden in onze samenleving. Vele mensen zijn niet meer in staat om zichzelf en hun eventuele gezinsleden van (genoeg) voedsel te voorzien en moeten een beroep doen op de voedselbanken. De diaconie ondersteunt financieel de voedselbank in de gemeente Terneuzen en heeft afspraken gemaakt met de leiding van de voedselbank hoe om te gaan met de ondersteuning in situaties dat er nog meer beroep op hen gedaan wordt en om met de kerstdagen iets extra’s voor deze mensen te doen.
 
Financiën:
De ons toevertrouwde middelen vragen van ons een goed en verantwoord beheer die met name gericht is op diaconale doelen. In dat opzicht willen we de komende 5 jaar de bijdrage aan de kerktelefoon afbouwen. Daarnaast willen we onze inkomsten  en uitgaven wat meer in evenwicht brengen en trachten afbouw van kapitaal te remmen. Dit vraagt een actief rente beleid waaruit we voornamelijk onze inkomsten uit generen aangezien we geen speculatieve posities willen innemen. We zullen ons verder inzetten om de teruggang in collecteopbrengsten middels gerichte publicaties/communicatie over de collectedoelen en de collecteopbrengsten , tegen te gaan.
 
De diaconie beheert de volgende gelden:


Lopende rekening
< >< >Het kapitaal dat op de spaarrekeningen zijn gezet en in beleggingen zijn gestopt zijn afkomstig van de diaconie van de voormalige Nederlands Hervormde Gemeente in Terneuzen en zijn per de fusiedatum van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Gemeente op 1 januari 2010 onder de hoede van de nieuwe Protestantse Gemeente te Terneuzen gekomen. Dit kapitaal mag volgens de regels van het RCBB (Regionale College Behandeling Beheerszaken) slechts gebruikt worden voor diaconale doeleinden.
In het beleggingsprotocol is het beleid hierop nader omschreven.
 
Het is het streven van de diaconie om alleen een werkkapitaal op de lopende rekening aan te houden, waarmee we een paar maanden tot 1 jaar onze maandelijkse verplichtingen kunnen voldoen tot een maximum van € 25.000,-. Dit werkkapitaal is afkomstig van opbrengsten van diaconale collectes, giften en/of legaten en het financiële rendementen.
De laatste jaren, mede gedwongen door de lagere renteopbrengsten, heeft de diaconie ervoor gekozen om ieder jaar een verlies te accepteren en daarmee in te teren op het vermogen. Momenteel bedraagt het verlies 50% van de inkomsten. Voor de korte termijn vinden wij een verlies van 20% acceptabel. Op de lange termijn streven wij naar een winst- en verliesrekening die in balans is om verder interen om het vermogen te vermijden
Het uitgavenbeleid en uitgavenpatroon is uitvoerig beschreven in het financieel beleid en is te vinden in het protocolboek.


 
Uitbreiding visie naar de toekomst gericht:
Met de snel veranderende wereld en haar vooruitzichten moeten we als diaconie ook voortdurend meebewegen. Inspelen op lokale situaties bij verslechterende economische condities. De vergrijzing van de maatschappij met haar verdere individualisering en daarmee grotere vereenzaming noopt ook daar meer aandacht aan te schenken.
Daarnaast willen we de jeugd ook meer betrekken bij onze activiteiten.  Om ook met de problemen die we tegenkomen als diakenen en de keuzes die we moeten maken mee te denken in het streven tot een leefbare wereld te komen waar we voortdurend naar elkaar omzien. En zeker om te trachten de jeugd en ook wat oudere jeugd de kerk niet vaarwel te zeggen maar meedenken in de richting die de kerk op zou moeten gaan.
Ook de snelle veranderingen op maatschappelijk gebied vragen om oplossingen die niet altijd uit het verleden komen maar opnieuw vorm gegeven moeten worden waarin de kerk haar positie moet bepalen. Meer eigen verantwoordelijkheid geeft lagere sociale zorg en mensen met handicap of mindere talenten verdienen ook een plaats in deze wereld. Een diaconale taak om overheden en onze gemeente daar blijvend op te wijzen.
Verder wil de diaconie meer aandacht gaan besteden aan ondersteuning van vluchtelingenwerk.
De relatieve welvaart brengt ook directe communicatie met de moderne techniek dichtbij. Ook dat  vraagt  bezinning welke diaconale aandacht vragen.
Een diaconale website gelinkt aan de website van de PGT, die elke week/maand  van nieuws wordt voorzien met info rond diaconale doelen of anderszins.
 
Jaarlijkse evaluatie:
Eenmaal per jaar zullen al onze activiteiten worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld of geactualiseerd. Deze actualisering gebeurt in samenspraak met de algemene kerkenraad.

 
terug