Beleidsplan Wijkgemeente Noord 2015-2019 Beleidsplan Wijkgemeente Noord 2015-2019
Beleidsplan
                     Wijk Noord
                    
 
 2015 – 2019
 
 

 
 
Protestantse gemeente te Terneuzen
 
september 2014
 
 
 
 
 
 
 
Beleidsplan 2014 – 2019 Wijk Noord PGT
 
Voor u ligt het beleidsplan 2014 – 2019 van Wijk Noord van de Protestantse gemeente Terneuzen. In dit nieuwe beleidsplan wordt aangegeven wat wij als Wijkgemeente willen bereiken. In 2016/17 is er een beslismoment voor de gehele gemeente t.a.v. de meerjarenbegroting i.v.m. de pensionering van de predikant van wijk Zuid en een jaar later die van de kerkelijk werker t.b.v. de senioren. Daarnaast wordt iets duidelijk van een visie op de toekomst. Wij willen keuzes maken en standpunten innemen. Voorts is het belangrijk om aan het einde van elk jaar het gedane werk binnen de wijkgemeente te evalueren  en het beleidsplan hier op aan te passen.
 
 
In dit beleidsplan zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:
1. Vieren
Muziek:
Jeugd:
Multi media in de eredienst:
Progressie ontwikkeling morgendienst:
Avondmaalsviering:
Nieuwe liedboek:
Uitleg/verkondiging:
Onderling contact gemeenteleden:
 
2. Diaconaat in de wijk Noord
3. Pastoraat in de wijk Noord
4. Rentmeesterschap in de wijk Noord
 
 

1. Vieren
 
Muziek:
Tijdens de eredienst wordt naast het gebruik van het orgel, meer gebruik gemaakt van alternatieve instrumenten om de samenzang te begeleiden.  De afgelopen jaren is het Huisorkest (koperinstrumenten) al regelmatig als begeleider opgetreden. Ook wordt de samenzang incidenteel begeleid door een gemeentelid op piano of een ad hoc combo. Tijdens jeugddiensten speelt altijd “De Band”, maar ook tijdens reguliere erediensten hebben jongeren een muzikale bijdrage.
Gezien de veranderende interesse bij gemeenteleden van de muziekkeuze zal meer en meer gebruikt moeten gaan worden van deze alternatieve muzikale begeleiding, omdat niet alle “nieuwe” muziekstukken zich lenen om gespeeld te worden op een orgel. Daarnaast is het Nieuwe Liedboek geïntroduceerd in 2013 dat de variatie op de muziekkeuze zal beïnvloeden.  Belangrijk is dat gemeenteleden zich blijven herkennen in de te zingen liederen. De nieuwe liederen moeten een aanvulling worden op de huidige liturgie en niet de huidige gaan vervangen. Gemeenteleden moeten de tijd krijgen om zich de nieuwe liederen eigen te maken.
Het huidige aantal vaste organisten is drie voor de gehele gemeente en hun gemiddelde leeftijd  is zorgwekkend te noemen. Om de beschikbaarheid van organisten te waarborgen dient deze groep uitgebreid te worden, bij voorkeur, met jongere mensen.  Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn moet nagedacht worden over alternatieven om de gemeentezang te begeleiden. Hierbij kan gedacht worden aan andere muziekinstrumenten of muziekbanden.
 
Jeugd:
De kerkenraad van Wijk Noord is expliciet van mening dat de rol van de jeugd in de eredienst van groot belang is om aansluiting te vinden tussen te verschillende generaties.
De taakgroep Jeugd heeft een zeer uitgesproken mening over hoe de inbreng van de jeugd in de eredienst en kerk in het algemeen plaats moet vinden.  De kerkenraad van Wijk Noord is van mening dat zoveel als mogelijk aan de wensen van de jeugd gehoor gegeven moet worden om hen betrokken te houden bij de kerk en de eredienst. De taakgroep Jeugd heeft een uitgebreid document geschreven waarin zijn visie duidelijk naar voren komt. De kerkenraad van Wijk Noord wil deze visie maximaal ondersteunen en zal de onderwerpen daar waar nodig bespreken en uitvoeren. Een belangrijk “probleem” bij de jeugd is de binding aan de kerk en de opkomst bij activiteiten voor de jeugd. De sleutel naar succes hierbij is de jeugd te laten participeren in de voorbereiding van de activiteiten en diensten. Op dit concept moet dan verder voort geborduurd worden om de binding te behouden. Wel moet bij alles wat georganiseerd wordt, voor de jeugd, gezorgd worden dat er binding blijft met het geheel van de gemeente. Het is dus niet loslaten van het huidige maar het behouden van het goede aangevuld met de vernieuwingen het geheel versterken.
 
Multi media in de eredienst:
De kerkenraad van Wijk Noord is van mening dat in de eredienst maximaal gebruik gemaakt moet worden van de beschikbare multimediale hulpmiddelen. De PGT loopt niet voorop in het gebruik van deze middelen, in vergelijking met andere kerken (zie Janskerk te Gouda), maar moet nu zeker niet nog langer stil staan in het gebruik van Multi mediale middelen. Op basis van de uitkomsten van de PGT Multimedia werkgroep heeft de kerkenraad van Wijk Noord besloten om in 2013 in de Goede Herderkerk een vaste beameropstelling, kerk TV en een computersysteem te installeren om de liturgie van de eredienst te kunnen regisseren.
De kerkenraad van Wijk Noord heeft zich voorgenomen over te gaan naar, bijna uitsluitend digitale liturgieën en deze integraal als onderdeel van de eredienst te laten functioneren. Het betreft hier dan niet alleen het projecteren van de liederen maar ook het tonen van foto’s, afbeeldingen, mededelingen en bewegende beelden om het gesproken woord te ondersteunen of te versterken.  Daarnaast worden live opnames uit de kerk op het scherm getoond zodat mensen achter in de kerk kunnen zien wat er voor in de kerk gebeurd. Alle gebeurtenissen tijdens de dienst worden vastgelegd en zijn direct én na de dienst te bekijken op internet (KerkTV).  Wel wordt zeer voorzichtig omgegaan met het in beeld brengen van mensen. Alleen mensen die een rol hebben in de dienst komen in beeld. De kerkenraad van Wijk Noord ziet deze uitzendingen als een missionaire presentatie en hoopt hiermee mensen te bereiken die niet in staat zijn de dienst in persoon bij te wonen. Tot op heden zijn de resultaten zeer positief. Door het hele land (en daar buiten) kijken en luisteren tientallen mensen de dienst live of achteraf.
Er zijn in 2014 nog enkele verbeteringen door te voeren aan de installatie. Hierbij wordt gedacht aan een videomixer (om beeld van de PC direct in de uitzending te kunnen plaatsen), ontwerpen en maken van een passende regietafel en het wegwerken van alle bekabeling.
 
Op het gebied van geluid dient ook nog het één en ander aangepast te worden. Met de huidige automatische instellingen van de geluidsinstallatie wordt niet altijd het meest ideale geluid weergegeven in de kerk en op KerkTV.  Een aantal zaken die verbeterd moeten worden zijn: de infrarood installatie voor slechthorenden (moet gerepareerd worden), de microfoons in de kerk moeten separaat aan en uit gezet kunnen worden (zingen van de voorganger hoorbaar, etc), de opstelling van de microfoons kan verbeterd worden om koren ed. beter hoorbaar te maken in de kerk en op KerkTV. 
 
 
Progressie ontwikkeling morgendienst:
De afgelopen jaren heeft de kerkenraad van Wijk Noord actief een ontwikkeling ingezet om de morgendienst in de Goede Herderkerk gelijkmatig te moderniseren. Dit wordt ondermeer gedaan door expliciet in de dienst stil te staan bij de nevendienst in de vorm van een gesprek met de kinderen. Daarnaast wordt  nagedacht om interactie in de viering met de gemeenteleden te krijgen.  Hierdoor krijgen de kerkgangers de mogelijkheid om op een andere manier een bijdrage te leveren in de dienst. Ook door het zingen van liederen uit bundels, anders dan het liedboek, wordt geprobeerd een iets modernere eredienst te houden. Langzaam, en stapsgewijs, worden nieuwe zaken aan de dienst toegevoegd en de inbreng van gemeenteleden verhoogd met als doel de eredienst een zaak te laten zijn van de gemeente als geheel. Ook de onderwerpen die genoemd zijn onder de paragraven muziek en Multi-media dragen bij tot de ontwikkeling van de morgendienst. Hierbij willen we opmerken dat door de toepassing van Multi-media in de vieringen we ook mogelijkheden worden geboden aan meelevende kijkers om te reageren op de kerkdiensten in de vorm van elektronische post geadresseerd aan de voorganger. Ook is er de mogelijkheid tot het overmaken van een bijdrage  aan de collecte.
 
In 2012 is gestart met het gebruik van het voorbedenboek. Langzaam stijgt het aantal aanvragen van voorbeden. Het is voor iedereen duidelijk dat het een laagdrempelige manier is om aandacht te vragen voor de medemens. Wel is te merken dat gemeenteleden het moeilijk vinden om hun zorgen over te brengen op papier, de teksten zijn niet altijd even concreet. Het is voor de voorganger overigens niet altijd even gemakkelijk om van de aangeboden teksten een passende voorbede te maken.
 
Een bijzonder aandachtspunt voor de voorganger en mede voorbereiders van de diensten is dat de totale duur van de kerkdienst niet langer wordt dan nu (ongeveer 1,5 uur)
 
Avondmaalsviering:
De avondmaalsviering is een belangrijke viering in de Goede Herderkerk. Het is van groot belang dat deze viering in de goede “setting” plaats vindt.
Een belangrijk onderdeel van de viering is de muziek. De gemeenteleden stellen het zeer op prijs dat tijdens het avondmaal passende muziek gespeeld wordt, eventueel aangevuld met samenzang. Een voorbeeld hiervan zijn de Taizé liederen.
Ook wordt veel belang gehecht aan inbreng van ambtsdragers/gemeenteleden tijdens de dienst bij voorbede of tafelgebed.
Decennia lang is het al traditie dat de collecte bij het avondmaal voor een speciaal goed doel is. Dit goede doel spreekt de gemeenteleden altijd erg aan en wordt tijdens de dienst uitgebreid toegelicht. Het is van groot belang dat de Diaconie betrokken is bij de aanwijzing van dit doel omdat de collecte de vervanging van de gewone Diaconale collecte is. In 2013 gaat de opbrengst van de avondmaalscollecte naar “stille hulp aan stadgenoten”.
 
Nieuwe liedboek:
In 2013 is door de Protestantse Kerk in Nederland  het Nieuwe Liedboek geïntroduceerd. De kerkenraad van Wijk Noord is van mening dat dit liedboek gebruikt moet worden tijdens de erediensten in de Goede Herderkerk. Aangezien de aanschaf van dit nieuwe liedboek (als boekjes) een redelijk grote investering met zich meebrengt zijn er in eerste instantie “slechts” 25 exemplaren voor de Goede Herderkerk aangeschaft. Daarom heeft de overgang naar het nieuwe liedboek plaats gevonden op het moment dat de Multi media apparatuur geïnstalleerd is. De aanschafkosten van grotere aantallen boekjes zijn hiermee bespaard.
 
Uitleg/verkondiging:
Om de jeugd betrokken te krijgen bij de uitleg / verkondiging is de predikant in 2012 opnieuw begonnen met het aanbieden van een Luisterwijzer. Hiermee krijgt de jeugd van ca. 12 tot 16 jaar, voor wie de preek eigenlijk nog te ingewikkeld/saai is, op een alternatieve en passende wijze de zelfde boodschap mee als de volwassen kerkgangers. Tevens verveelt de jeugd zich niet waardoor de ouders rustig naar de preek kunnen luisteren. De mogelijk gaat bekeken worden om de Luisterwijzers op de site te publiceren en deze evt. te delen met andere gemeentes. Door dit laatste ontstaat dan de ruimte om het maken van de luisterwijzers te verdelen over verschillende gemeentes en hierdoor de inspanning om te komen tot een Luisterwijzer te verdelen over meerdere voorgangers/gemeenteleden.
 
De kerkenraad van Wijk Noord is van mening dat er meer dialoog en discussie plaats mag vinden tussen de predikant en de gemeenteleden over de uitleg / verkondiging. Hierdoor krijgt de predikant een beter beeld van wat de gemeente leden van zijn preek vinden. Tevens krijgt de predikant inzicht in welke wensen er zijn bij de gemeenteleden over de uitleg en  verkondiging en is hij instaat om hier in zijn voorbereidingen rekening mee te houden. Omgekeerd krijgen de gemeenteleden hiermee een kans om invloed uit te oefenen op de wijze waarop de predikant de uitleg/verkondiging vorm geeft.
 
Om deze dialoog en discussie op gang te krijgen zal, tijdens het koffiedrinken na de dienst, de predikant in gesprek te gaan over de eredienst met gemeenteleden.
In een volgende fase zal zo nu en dan de discussie in erediensten plaats kunnen gaan vinden. De precieze vorm hiervoor zal nog gedefinieerd moeten worden, maar deze zal waarschijnlijk plaats vinden in het laatste deel van de uitleg. Gemeenteleden krijgen dan de ruimte om vragen te stellen aan de predikant of de predikant zal vragen gaan stellen aan de gemeenteleden. Een eerste stap in deze vorm zou kunnen zijn dat de jeugd vragen stelt over, of uitleg geef over, de antwoorden van de Luisterwijzer. Hiermee wordt gelijk ook weer de inbreng van de jeugd in de eredienst vergroot.
 
Vooraf zal voor iedereen duidelijk moeten zijn dat zo nu en dan in gesprek gaan in de eredienst niet makkelijk is. We zijn dit  niet gewend, maar dit mag geen reden zijn om dit traject niet te starten. Met vallen en opstaan zal de passende vorm gevonden worden en zal men zich afvragen waarom we hier niet eerder mee gestart zijn.
 
Onderling contact gemeenteleden
Om het onderling contact van de gemeenteleden te bevorderen is het wenselijk om zo mogelijk 2 maal in de maand koffie te drinken na de kerkdienst.
 
2. Diaconaat in de wijk Noord:
De Diaconie werkt boven de wijken ten dienste van alle gemeenteleden. Er is in onze kerkenraad & gemeente nog veel te winnen aan diaconale bewustwording. Zo kan er nog veel meer gehaald worden uit de relatie met de (lokale) ZWO en bewustwording van diaconaat bij de jongeren. Niet dat er niks gedaan wordt! Er zijn zeker initiatieven die vanuit de gemeente opgestart worden.
 
Een praktisch voorbeeld hiervan is de winkelwagenactie voor de Voedselbank: Naar aanleiding van het bezoek van de predikant aan een Zuid-Afrikaanse gemeente, waar het gebruikelijk is dat kerkgangers maaltijden verzorgen voor minder bedeelden, werd een paar keer een winkelwagen voor in de kerk geplaatst welke door gemeenteleden gevuld werd. Met de Voedselbank wordt vooraf afgestemd aan welke voedingsmiddelen behoefte is.
 
Een ander praktisch voorbeeld hiervan zijn de jaarlijkse spaardoelen van de kindernevendienst. Iedere keer wordt een doel gekozen welke voor de kinderen begrijpbaar is, maar ook de overige gemeenteleden erg aanspreekt. Door hier op gezette tijden heel nadrukkelijk de aandacht aan te geven is de opbrengst meestal veel hoger dan vooraf geschat.  Een voorbeeld was het project om uniformen te sparen voor kinderen in Zuid-Afrika. Elke keer dat er een compleet uniform gespaard (€16,-) werd is aan een lange waslijn (in de kerk) een kartonnen uniformpje gehangen. Hierdoor is het erg inzichtelijk geworden wat de status van de spaaractie is, wat stimulerend werkt. Deze actie sprak de gemeenteleden zo aan dat ook wijkteams, de oliebollenbakkersgroep en één van de PC scholen in Terneuzen de actie heeft geadopteerd en zo de opbrengst tot enorme hoogte heeft weten op te stuwen. 
 
De gemeenteleden van Wijk Noord zijn blijkbaar zeer gemotiveerd om Diaconaal actief te zijn als het goede doel hen duidelijk is.  Het is dus van groot belang dat de Diaconie dit signaal oppakt en, mogelijk samen met de Algemene Kerkenraad, dit concept gemeentebreed uitrolt ten bate van het totale diaconale beleid.
 
We streven er naar om het beleid van de Diaconie in de wijk Noord te vertalen naar concrete activiteiten met en voor de leden uit de wijk.3. Pastoraat in de wijk Noord:
De kerkenraad van Wijk Noord acht het van groot belang dat er veel geïnvesteerd wordt in aandacht voor gemeenteleden. Het gezamenlijk kerk zijn doe je niet alleen door lid te worden van de kerk en de diensten op zondag te bezoeken maar ook door actief als gemeenteleden en professionele krachten met elkaar over het God en het geloof te praten. Binnen onze gemeente en wijk kan dit op verschillende manieren; als groep en individueel.
 
De groep bijeenkomsten worden meestal gehouden rondom een thema zoals:
 • Groot huisbezoek in de secties
 • Koffie ochtenden (op werkdagen)
 • Koffie drinken na de dienst (zie ook “vieren”)
 • Koffie drinken na de dienst voor de secties
 • “Jonge gezinnen” ochtend
 • Gemeente zondag
 • Etc.
 
Op individueel niveau vindt bezoek plaats van de predikant,  kerkelijk werker ambtsdrager of contactpersoon. Dit vindt meestal plaats op basis van behoefte van het gemeentelid, maar er is ook op structurele basis aandacht voor gemeenteleden zoals bij nieuw ingekomen, geboorte of huwelijks- jubileum en overlijden.
 
Daarnaast dient er aandacht te zijn voor juiste en voldoende bemensing van de secties. Niet in iedere sectie in de Wijk Noord is dit het geval.  Hieronder de situatie van begin 2014:
Serlippens: Voldoende
Binnenstad/Java: één ouderling nodig
Lievenspolder: Zorgelijk
Othene: Voldoende
Noordpolder: Voldoende
 
Bovenstaande situatie is het startpunt van een project vanuit dit beleidsplan om de sectie Lievenspolder uit de zorgelijke status te halen. Hieronder wordt het pastoraal plan van de Lievenspolder toegelicht.
 
Pastoraal plan Lievenspolder
Wat is er aan de hand?
De wijk Lievenspolder is momenteel 174 adressen groot en krimpt (was 191 in 2009). Het is een erg grote pastorale wijk ontstaan door twee adressenbestanden van twee gemeenten samen te voegen (Hervormd en Gereformeerd).
Er is voor gekozen om een bestaande vorm van organisatie van het pastoraat te gebruiken voor een pastorale wijk met veel meer adressen. Het gevolg hiervan is dat de ouderlingen, zowel de bezoekouderling als de coördinatie-ouderling een onmogelijke opdracht ervaren. De contactpersonen voelen zich niet aangesproken om het pastorale werk te ontwikkelen naar alle randkerkelijken.
Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat mensen in de wijk tijd en aandacht voor elkaar te hebben. Dat men elkaar kan helpen, steunen en geestelijk ondersteunen.
We willen naar een situatie waar het animo voor betrokkenheid bij de pastorale, diaconale en vormings- en toerustingsactiviteiten toeneemt.
Wat willen we gaan doen?
De mensen uit de wijk Lievenspolder vragen om aandacht, belangstelling, medeleven en mogelijk hulp. De hoofdgedachte is de mensen uit de wijk te laten aansluiten bij de reeds bestaande georganiseerde activiteiten. Vraag mensen deel te nemen aan een activiteit en stel deze vraag samen met de organisator van de activiteit.
Samen met de organisator zorgt het pastorale miniteam voor een succesvolle aansluiting. Onderstaande vragen kunnen het miniteam helpen deze aansluiting voor te verbeteren.
Wat is de verdeling in doelgroepen van de leden uit de wijk Lievenspolder?
 • Jongeren;
 • Alleenstaande (jong) volwassenen;
 • Jonggehuwden;
 • Gezinnen;
 • Alleenstaande ouders;
 • Echtparen zonder thuiswonende kinderen;
 • Ouderen.
  Bij welke huidige activiteiten zouden elk van de bovenstaande doelgroepen kunnen aansluiten?
 • Kerk en keuken;
 • Persoonlijk bezoek door ouderling.
Hoe zouden we deze aansluiting tot een succes kunnen maken?
Ervaringen leren dat een open houding, goede communicatievaardigheden en doorzettingsvermogen nodig zijn om (nieuw) contact te maken met de leden en bewoners van deze wijk. Het gezamenlijk optrekken van de leden uit het miniteam om nieuwe gesprekken met de wijk aan te gaan, om ervaringen te delen en gezamenlijk expertise te ontwikkelen in zowel de diaconale als het pastorale taken is hiervoor noodzakelijk. Het zich gezamenlijk professioneel laten trainen en coachen op deze complexe taak, bestaat tot de mogelijkheden.
Hoe gaan we het doen?
We willen naar een nieuw model voor de organisatie van Pastoraat in de wijk.
Een coördinator, een ouderling en een diaken vormen gezamenlijk een miniteam. Alle leden van het team bezoeken de mensen in de wijk. Dit kan gezamenlijk in een georganiseerde bijeenkomst of per adres, thuis.
Het miniteam maakt werk van de wijk om mensen te betrekken bij de georganiseerde activiteiten. Neutrale activiteiten in het gebouw van de gemeente. Voorbeelden zijn het samen eten, spelletjes doen, etc. Laagdrempelig van aard, maar goed elkaar beter te leren kennen en in gesprek te komen.
De ambtsdragers gaat het gesprek aan met de mens over wat hem/haar bezig houdt. Als de ambtsdrager opmerkt dat er een vervolggesprek is, neemt hij/zij actie. Dit kan zijn door een gemeentelid te vragen een reeks aan bezoeken te plegen in de wijk. Bij inschatting van een complexe pastorale hulpvraag wordt één van de kerkelijke werkers gevraagd een bezoek te brengen. Of in geval van een financiële of materiële hulpvraag, een diaken.
De leden van het miniteam vormen het pastorale team. Elk met zijn of haar specifieke taak. Men verwijst naar elkaar door. Ook wordt overleg gevoerd over wat er speelt en wie hierop actie onderneemt. Gezamenlijk met de organisatoren van de activiteiten organiseert het miniteam de activiteiten in de wijk. Afgestemd op de doelgroep(en). Het beperken van activiteiten gericht op één doelgroep wordt niet uitgesloten. De activiteiten worden nooit voor de nieuwe doelgroep alleen georganiseerd.
We zoeken aansluiting bij de huidige (seculiere) activiteiten in de wijk, bijvoorbeeld de basisschool De Kameleon en het bijbehorende buurthuis.
Waarom doen we het zo?
Het plan gaat uit van de afbakening van een opdracht voor het doorontwikkelen van pastoraat in de wijk Lievenspolder. Door de taak te beperken wordt de opdracht beheersbaar, realistisch en uitdagend.
 
De diaken is in principe niet benoemd voor bezoek werk in de wijk. De persoon in kwestie moet dit zelf willen cq geschikt voor zijn. In het bijzonder moet dus bij het werven hier aandacht aan geschonken worden. Tevens is het belangrijk dat het duidelijk is dat de aanstaande ambtsdrager weet dat hij/zij niet alleen op huisbezoek gaat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om speciaal mensen te werven voor het bezoek werk en dit te scheiden van het ambtsdragers werk.
 
Pastoraat op afstand:
Naast het persoonlijke contact en het bezoeken van de eredienst is er sinds 2013 de mogelijkheid om de diensten te volgen via KerkTV via internet.  Al direct na het installeren van KerkTV blijkt er een onverwacht grote groep mensen de diensten te volgen. Dit zijn mensen die normaal niet in de kerk (kunnen) komen omdat zij in andere delen van het land wonen, ziek zijn of voor werk in het buitenland zijn. Het is zaak dat we in contact komen en blijven met deze mensen en een pastorale/ missionaire band met hen gaan opbouwen. Dit is dan wel een, voor de Protestantse gemeente te Terneuzen, onbekende band aangezien deze waarschijnlijk via het internet in stand gehouden zal moeten worden.
4. Rentmeesterschap in de wijk Noord:
De kerkenraad van Wijk Noord acht het van groot belang dat er ook geïnvesteerd wordt in “hard –ware”. Om alle voorgaande onderdelen mogelijk te maken is het van belang dat de juiste middelen ter beschikking zijn. Wel dient er sprake te zijn van rentmeesterschap. Een te commerciële/bedrijfsmatige benadering van de kerkelijke financiën kan wel eens de “dood in de pot” betekenen voor de kerk.
 
Onderhoud van de Goede Herderkerk.
De Goede Herderkerk wordt zeer intensief gebruikt. Bijna dagelijks zijn er activiteiten waardoor het gebouw slijt. In tegenstelling tot de Opstandingskerk heeft de GHK een aantal activiteiten die extra slijtage met zich mee brengen. De rommelmarkten (inclusief alle voorbereidingen) en Kerk en Keuken zijn hier twee sterke voorbeelden van. Door deze activiteiten is de slijtage aan de vloeren, muren kozijnen & deuren, meubilair en keuken- materiaal zeer hoog. Het is dan ook van groot belang dat deze slijtdelen tijdig onderhouden cq vervangen worden om verpaupering te voorkomen. Zeker omdat de rommelmarkten de kerk veel geld opleveren moet het middel (het kerkgebouw) wel in conditie blijven.
 
Zeker omdat de Goede Herderkerk een kerkgebouw is, dient dit er te allen tijde ook zo uit te zien. Het is van groot belang dat kerkbezoekers zich welkom voelen in het gebouw en het idee hebben dat het gebouw iets met hen doet. De Goede Herderkerk geeft op vele punten mensen het gevoel dat het de kerk is waar ze willen zijn.
 
Aanpassingen in de kerkzaal:
De kerkzaal is sinds de bouw in 1965 minimaal aangepast. Naast het aanpassen van de geluidsinstallatie, verlagen van de kansel en het renoveren van het orgel hebben er geen structurele wijzigingen plaats gevonden. Op dit moment is er de wens om de kerkenraadbank, die de afgelopen 7 jaar alleen gebruikt wordt om spullen in op te bergen, te verwijderen. Hierdoor komt er meer plaats op het liturgisch centrum vrij waardoor, bijvoorbeeld koren, meer ruimte beschikbaar hebben. Ook is er de wens om de bank op de eerste rij  te verwijderen. Hierdoor komt er meer ruimte voor het lopend-avondmaal en zitten de kerkenraadsleden op een betere afstand om teksten op het scherm te lezen.  Ter hoogte van de achterste rijen banken dient nog een definitieve “regietafel” voor de multimedia geplaatst te worden.  Mogelijk kan het materiaal van de oude kerkenraadsbank hiervoor gebruikt worden.
 
 
 
 
terug