Beleidsplan Wijkgemeente Zuid 2015-2019 Beleidsplan Wijkgemeente Zuid 2015-2019
Beleidsplan     
 
 2015 - 2019
 
 

 
 
Protestantse Gemeente Terneuzen
Wijkgemeente Zuid
 
Inleiding
 
Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder het overkoepelend beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, willen bereiken. Deze doelstellingen beogen het werk aan de basis, in de sectieteams, te ondersteunen, structureren en versterken. Daarnaast zijn er doelstellingen die het ‘gemeente zijn’ bevorderen. De doelstellingen richten zich met name op Viering, Pastoraat, Vorming en Toerusting, en Diaconie.
 
 
Viering
 
De aspecten ‘gastvrije gemeente’ en ‘eigentijds’, zoals verwoord in de visie van de Algemene Kerkenraad, willen wij ook in de vieringen in de wijkgemeente Zuid tot uitdrukking brengen. De taakgroep eredienst Zuid geeft dit vorm.
Bij de vieringen zal de diaconie als welkomstcomité / aanspreekpunt aanwezig zijn bij binnenkomst van de kerk bij de hoofdingang.”
 
 
Pastoraat
 
In het verlengde van het overkoepelende beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van de PGT wordt een concrete invulling gegeven aan ‘omzien naar elkaar’. Voor de wijkgemeente Zuid betekent dit dat gemeenteleden elkaar kennen en waarderen, elkaar aanspreken en inspireren, dus ‘oog en oor’ voor elkaar hebben.
Om te voorkomen dat gemeenteleden toch ‘buiten de boot’ vallen, wordt er voor elke 10 – 15 adressen een contactpersoon aangesteld. Alle contactpersonen uit een sectie vormen samen het sectieteam. In dit sectieteam zijn ook minimaal 1 bezoekouderling, 1 diaken en 1 coördinator actief. Deze drie geven structuur aan het sectieteam en leggen verbanden naar de wijkkerkenraad en de taakgroepen.
 
 
Om dit waar te kunnen maken zal er dus actief  en op een gestructureerde manier gezocht worden naar mensen die deze taak op zich kunnen/willen nemen.
 
 
Vorming en Toerusting
 
De predikant zorgt in overleg met de kerkenraad en de taakgroepen voor een aanbod op het gebied van Vorming en Toerusting.
 
 
 
 
Diaconie
 
De sectieteams zijn bij uitstek de plaats waar diaconale noden tot uitdrukking komen.  De acties die hieruit kunnen voortvloeien zijn :
                       
 • Directe hulp (handen en voeten)
 • Begeleiding naar deskundigen
 • Financiële / materiële hulp
 • Adviezen aan de Algemene Kerkenraad ten aanzien van aanpassingen van het diaconaal beleid
 
Evaluatie
Jaarlijks zal na afloop van het jaar het beleidsplan geëvalueerd worden.
 
 

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
wijkgemeente Zuid van de Protestantse gemeente te Terneuzen.
 
 
 
 
 
 
Inhoud
 
Paragraaf Inhoud  
     
1
1.1
1.2
1.3
1.4
 
2
2.1
2.2
 
3
3.1
3.2
3.3
3.4
 
4
 
5
5.1
5.2
 
 
6
Samenstelling van de wijkkerkenraad, en de taakgroepen.
Aantal ambtsdragers
Moderamen
Sectieteams
Taakgroepen
 
De werkwijze van de wijkkerkenraad, de secties en de taakgroepen.
Werkwijze wijkkerkenraad Zuid
Taken van de sectieteams en de taakgroepen
 
Besluitvorming
Eenparigheid of meerderheid
Stemming over zaken
Stemming over personen
Quorum
 
De kerkdiensten
 
De vermogensrechtelijke aangelegenheden
 • Kerkrentmeesterlijk
 • Diaconaal
 
 
Overige bepalingen
 
 
 
Vaststelling
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de wijkkerkenraad op
1 januari 2014.
 
 
 
     
     
     
     
     

§ 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad Zuid en de taakgroepen.

 
 
1.1 Aantal ambtsdragers
 
De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
  Invullen: verplicht minimum
(Ord. 4-6-3)
   
predikant 1 1    
ouderlingen 10 2    
ouderlingen-kerkrentmeester 2 2    
diakenen 6 3    
Totaal 23 8    
 
 
De samenstelling van de wijkkerkerkenraad Zuid  per 1 januari 2014 is opgenomen in een aan deze plaatselijke regeling gehechte bijlage A.
 
 
 
1.2  Moderamen
 
Het moderamen bestaat uit de predikant, de scriba, de voorzitter van de diaconie en een kerkrentmeester.
Zij bereiden de vergaderingen van de wijkkerkenraad voor.
 
 
1.3  Sectieteams
 
 
De volgende secties zijn ingesteld:
 
 1. sectieteam Oude Vaart, Triniteit
 2. sectieteam Zuidpolder/Zuiderpark,
 3. sectieteam Oudelandse Hoeve
 4. sectieteam Katspolder
 5. sectieteam Zeldenrust/St,Anna/Driewegen/Buitengebied
   
  De samenstelling van de sectieteams per 1 januari 2014 is bijgevoegd als bijlage B.
   
  1.4  Taakgroepen.
   
   
  De volgende taakgroepen zijn ingesteld:
   
  Eredienst:
  Deze groep bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden.
   
  Pastoraat:
  In deze groep zijn alle secties vertegenwoordigd middels de bezoekouderling en/of de coördinator.
   
  Jeugd:
  In deze groep werkt de jeugdouderling samen met de jongerenwerker en de begeleiders van de levels en de andere vormen van jeugdwerk.
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2. De werkwijze van de wijkkerkenraad  Zuid, de secties en de taakgroepen.

 
2.1 Werkwijze wijkkerkenraad Zuid
 
De wijkkerkenraad vergadert minimaal 9 maal per jaar.
 
De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).
 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld.
 
Verkiezing moderamen
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van de maand januari.
 
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt
 • aangekondigd in de kerkbladen, die voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnen en
 • afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
  In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak de gemeente gehoord zal worden.
 
De wijkkerkenraad kan besluiten dat wijkgemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.
 
Het lopend archief van de wijkkerkenraad en de kleine kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g..
 
In overleg met de wijkkerkenraden is door de AK met inachtneming van het bepaalde in ord. 4-9-4 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen:
 • het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de Algemene Kerkenraad wordt toevertrouwd;
 • het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid;
 • de vermogensrechtelijke aangelegenheden;
 • datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers
 
 
 
 
 2.2 Taken van de sectieteams en de taakgroepen.
 
Sectieteams
 
De Wijkgemeente Zuid bestaat uit 5 sectieteams
 
De taken van de sectieteams betreffen :
 • het verzorgen van het pastoraat, diaconaat en apostolaat binnen de sectie,
 • het meewerken aan gezamenlijke activiteiten welke door de kerkenraad en of taakgroepen zijn geïnitieerd.
   
  Taakgroepen:
   
  De volgende kerntaken, met hun doelstellingen, kunnen worden onderscheiden:
   
 • < > Gemeenteleden kennen elkaar, waarderen elkaar als familie van Jezus en hebben "oog en oor" voor elkaar< > Gemeenteleden beleven, elkaar inspirerend, de aanraking met Jezus en vieren dat op eigentijdse en veelvormige wijzen.< > Het geloof in God doorgeven aan de kinderen door het ondersteunen van de ouders bij de geloofsopvoeding met aansprekende activiteiten.In het  ‘Handboek voor ambtsdragers’ zijn gedetailleerde instructies voor de sectieteams en taakgroepen terug te vinden.
   
   

§ 3.  Besluitvorming

 
 

3.1  Eenparigheid of meerderheid

In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.


 

3.2 Stemming over zaken

Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
 

3.3 Stemming over personen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

3.4 Quorum

Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.

§ 4. De kerkdiensten

 
De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente Zuid worden volgens een door de wijkkerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Opstandingskerk.
 
Andere dan wekelijkse kerkdiensten op feestdagen, jaarwisseling, bid - en dankdagen  alsook rouw- en trouwdiensten kunnen plaatsvinden in de Opstandingskerk,  de Goede Herderkerk dan wel enig ander kerkgebouw in de plaats Terneuzen zulks afhankelijk van de geldende omstandigheden en na gevoerd overleg met betrokkenen.
 
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.
 
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten.
 
 

§ 5 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk

 
 
Conform ordinantie 11-4-6 heeft de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente te Terneuzen besloten om geen wijkraden van kerkrentmeesters in te stellen. De wijkkerkenraad Zuid heeft met dit besluit ingestemd. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit alle kerkrentmeesters van de gemeente. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden benoemd door de algemene kerkenraad.
 
 
5.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal

Alle diakenen zijn lid van het college van diakenen van de totale gemeente.
 
 
 
5.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – algemeen
 
 
 Vóór 1 oktober maakt de wijkkerkenraad na overleg met de colleges van kerkrentmeesters en diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeente voor de begroting voor het komende jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen.
 
 
Vóór 1 april maakt de wijkkerkenraad na overleg met de colleges van kerkrentmeesters en diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeente voor de jaarrekening over het afgelopen jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen.
 
 
Ordinantie 7
 
 Artikel 3. De viering van het avondmaal
1.Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.
 
 
Ordinantie 8
 
 Artikel 3. De diaconale arbeid

3.De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
4.De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.
Ondertekening
 
Aldus te Terneuzen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van
1 januari 2014
 
Ds. H. Becker, preses
 
 
 
G.J. Kamphuis, scriba
 
 
 
Bijlagen :
 
A. Samenstelling kerkenraad.
B. Samenstelling sectieteams.
 
 
 
 
 
terug