Besluitvorming AK 7 juni 2016 inzake Toekomst PGT Besluitvorming AK 7 juni 2016 inzake Toekomst PGT
Besluitvorming AK 7 juni 2016 inzake Toekomst PGT
Alvorens te besluiten neemt de Algemene Kerkenraad in aanmerking:
 1. Op 2 februari 2016 heeft de AK aan de Werkgroep Toekomst Protestantse Gemeente Terneuzen de volgende opdracht gegeven:De werkgroep Toekomst wordt verzocht om Algemene Kerkenraad (AK) te
  adviseren over de in de komende maanden concreet te nemen maatregel basis van
  het rapport van de commissie Toekomst van  mei 2015 en van
  de presentatie van de Algemene Kerkenraad van februari 2016
  De eerste vraag die hierbij beantwoord moet worden is:
   
  Welke geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?
   
  Onze wens is om deze vraag zodanig te beantwoorden dat op basis daarvan
  concrete maatregelen geadviseerd kunnen worden betreffende
  het aflopen van het contract met mevr. Slabbekoorn per 1 nov. 2016
  het emeritaat van Ds. Becker in 2017
  de pensionering van mevr. Rijke in 2018
  het eventueel sluiten van een kerkgebouw over enige jaren
  op een zodanige manier dat er een sluitende begroting ontstaat.
  Op 19 april 2016 heeft de Werkgroep Toekomst Protestantse Gemeente Terneuzen aan de AK door middel van een mondelinge presentatie advies uitgebracht, later gevolgd door een schriftelijk rapport onder de titel ‘Waar een Woord is, is een Weg’
 2. Op 24 mei 2016 is een gemeenteavond voor de wijkgemeenten Noord en Zuid gehouden, welke bezocht is door ongeveer 175 gemeenteleden. Tijdens deze bijeenkomst heeft het ‘kennen en horen’ zoals bedoeld in de Kerkorde plaatsgevonden. De Werkgroep Toekomst PGT heeft haar bevindingen gepresenteerd en namens de AK zijn de voorgenomen besluiten meegedeeld en toegelicht. Vervolgens zijn vragen gesteld en beantwoord en heeft een open discussie plaatsgevonden met betrekking tot de voorgenomen besluiten.
 
Besluiten van de Algemene Kerkenraad:

1. Wanneer beginnen met één kerkdienst
 • Per 1 januari 2017 “om en om” kerken
 • Wisselen per maand
 • Starten in januari: Opstandingskerk, februari: Goede Herderkerk, en zo vervolgens
 • Hoogtijdagen  en bijzondere diensten nader beschouwen
 • Betrokkenen maken plan (taakgroepen eredienst, beheerders, kosters, organisten enz. enz.

  2.Invulling van de beroepskrachten
 • Inkrimpen formatie om financiële redenen (overleg voeren met financieel toezichthouder RCBB)
 • Professioneel jeugdwerk wordt voor tenminste 2 jaar voortgezet, zo mogelijk via inleen of op projectbasis (nader onderzoeken)
 • Nieuwe taakverdeling beroepskrachten t.b.v. hele gemeente
 • Dominee beroepen voor <0,75 fte (profiel: jong, pastoraal sterk)
 • Kerkelijk werker met pensioen in 2018, niet vervangen
 • 2021 emeritaat ds. Smeets: evaluatie en nieuw beslismoment

  3. Gebouwen
 • Eén van de kerkgebouwen wordt afgestoten in 2019
 • Te kiezen kerkgebouw moet voldoen aan de eisen “welke geloofsgemeenschap willen we zijn”
 • Werkgroep gebouwen wordt ingesteld
 • Na keuze voor gebouw vindt eerst nog verbouwing plaats

  4. Implementatie
 • De AK stelt een implementatiecommissie en (voorshands) drie werkgroepen in, met betrekking tot eredienst, beroepskrachten en gebouwen, met een samenstelling en opdrachtformulering zoals in de bijlage is aangegeven. 
  Terneuzen, 7 juni 2016.
  De Algemene Kerkenraad,
   
  Sien de Mol-Marcusse                                            Nel Kousemaker - Simons
  Preses                                                                                Scriba
 
 
terug