2016-03-15 Notulen 2016-03-15 Notulen
Protestantse gemeente te Terneuzen
Vergadering  commissie Toekomst op 15-03-2016
in de Opstandingskerk om 19.30 uur
      
         
Agenda
1. Opening: Willem opent de vergadering met het lezen van Numeri 9: 15-23
Dit n.a.v. “Overwegingen en voorstel” vanuit het Werkteam. We praten uitgebreid over de tekst en welke uitleg we er aan kunnen geven. Dat verschilt enorm.
We spreken af de tekst te gebruiken in de opening maar niet bij de inhoudelijke gesprekken. Daar houden we ons aan de al eerder uitgezette aanpak.
We zijn blij met de verbinding met dit thema die gemaakt zal worden in beide diensten op de zondag na Pasen.
Willem zal dit terugkoppelen naar Huub Smeets.

2. Personalia: afmelding Dicky, Ben, Peter Koole en Peter v.d. Heide.
Aanwezig: Willem Patberg, Judi van Dixhoorn,, Arie Haasnoot, Christian Sijbinga,  Tamara Platteeuw, Peter Simons, Jan de Vries, Johan Legters Menno Bult en Cor Verlinde.

3. Vaststelling agenda:
Willem stelt voor agendapunt 7 en 8 om te wisselen. We zullen stoppen rond 21.30 uur en de dan openstaande agendapunten doorschuiven naar de volgende vergadering.
Menno wil graag nog kort terugblikken op de enquête-avond.
Rondje met spontane reacties:
positief; inleiding aan de lange kant waardoor te weinig tijd voor discussie; discussie had best plenair gekunnen; voorstelronde was erg zinvol, kwam best veel uit; mooie opwarmer voor de beraadavonden; gesprekken waren te kort; tijd genoeg voor de gesprekken, er waren al groepen klaar; kernachtig presenteren; beantwoorden vragen tijdens presentatie werkte positief; goed dat de eindtijd netjes werd aangehouden; het voorstellen zou op de beraadavonden ook in de kleinere groepen kunnen; er was een select, gemotiveerd gezelschap aanwezig waardoor de avond zo goed verliep. Er ontstaat een discussie over de rol van de voorgangers straks tijdens de beraadavonden. Vooral omdat ze zelf ook partij zijn in het proces. Het wordt als fijn ervaren als ze aanwezig zijn. Liefst met een luisterend oor en alert op pastorale zorg die mogelijk nodig is. Arie zal in het overleg met de voorgangers dit onderwerp aankaarten om te horen hoe ze er zelf insteken.

4. Notitie Arie
Arie legt uit dat hij in zijn opdracht vooral gericht is op het proces en iets minder op de inhoud. Dat is aan de gemeente in zijn geheel.
Hij spreek in de notitie zijn zorg uit ten opzichte van de relatie tussen de inhoud en het gewenste resultaat. Welke geloofsgemeenschap we willen zijn en het financiële verhaal waarin eigenlijk uitkomsten lijken vast te staan.
Tamara is verbaasd over deze zorg. Zorgvuldigheid heeft voor haar vanaf het begin bovenaan gestaan in het hele proces en er staan volgens haar zeker geen uitkomsten vast.
Willem vindt het verhaal erg helder. Vooral zakelijk gezien. De gemeente is heus niet gek en snapt echt wel hoe we er financieel voor staan. En dat dit veel beperkingen in de mogelijkheden met zich meebrengt.
We discussiëren uitgebreid hierover en zijn blij met de het stuk dat Arie ons heeft toegezonden.
Willem laat ons ter verduidelijking het financiële verhaal zien van agendapunt 7.
Duidelijk wordt dat we niet vanuit de volledige vrijheid mogen gaan praten met de gemeente maar dat helder moet worden aangegeven welke grenzen er zijn. De presentatie van Willem zal hier op worden aangepast. Arie zal daarna beginnen met een korte, overzichtelijke prognose van verschillende modellen over meerdere jaren, op één A-4tje.
In de inleiding van Arie op de gesprekken over welke geloofsgemeenschap we samen willen zijn,
zal hij dan ter inspiratie een aantal voorbeelden van oplossingen noemen,
die mogelijk zijn op basis van de genoemde randvoorwaarden.

5. Sluiting:
Willem sluit af met een stuk uit  het lezen van een stukje uit Kerk in Beeld. Hoe de duivel wordt gefopt met Pasen en hoe dat wereldwijd nog steeds aandacht krijgt. Het leert ons wel om te relativeren en ons zelf niet altijd al te serieus te nemen.

Acties en besluiten:
We komen nog een extra avond bij elkaar ter voorbereiding van de beraadavonden:
Aanstaande maandag 21 maart om 20.30 uur in de Goede Herderkerk. (na de vesper)
De notulist van de avond legt voortaan de ruimte vast voor de volgende vergadering. In dit geval
Cor via beheer GHK 06 17 14 74 40
Notulist die avond is Peter Koole. Bij afwezigheid van Peter zal Judi notuleren.

 
terug