2016-03-21 Notulen 2016-03-21 Notulen
Protestantse gemeente te Terneuzen
 
Vergadering  werkgroep Toekomst op 21-03-2016
in de Goede Herder kerk om 20.30 uur
                                                                       
                                                                                                         
Agenda
 
 1. Opening: Willem kan deze vergadering niet aanwezig zijn. De vergadering besluit om Cor voorzitter te laten zijn. Hij opent met gebed.
   
 2. Personalia: afmelding Willem Patberg. Aanwezig: Dicky van der Waal- van Dijk, Arie Haasnoot, Christian Sijbinga, Tamara Platteeuw, Peter van der Heijden, Peter Koole, Ben Tornij, Menno Bult, Cor Verlinde en Judi van Dixhoorn
   
 3. Vaststelling agenda: Deze zullen we zo afwerken en proberen rond 21.30 uur te stoppen.
   
 4. Naar aanleiding van het verslag van 15-03:
Arie vertelt dat hij individueel contact heeft gehad met het werkteam. De predikanten zullen zich op de beraad avonden vooral bezig houden met het pastorale aspect. Leontien zal alleen aanwezig zijn op de beraad middag/avond speciaal voor de jeugd. Zij zal samen met Peter v.d. H. wat concrete vragen voor de jeugd samenstellen. Dit zal worden teruggekoppeld naar de werkgroep. De maaltijd zal ook door hen worden geregeld. Wel merkt Arie op het van belang te vinden dat de jeugdouderlingen en -diakenen ook op de beraad avonden aanwezig zullen zijn. Truus zal op een van de avonden aanwezig zijn en heeft niet de intentie zich expliciet in het gesprek te mengen.
Er wordt voorgesteld om een afspraak te maken met het werkteam samen met de werkgroep Toekomst. Dit om hun mening te horen en na te gaan of er geen zaken over het hoofd worden gezien. Voor het werkteam zal/kan het geheel ook een grote impact hebben. Willem zal deze afspraak regelen.
 1. Agenda voor de beraad avonden:
Dicky en Judi zullen de coordinatie ouderlingen van de secties benaderen en een lijstje maken van wie de avonden zullen openen en sluiten.
We besluiten de langere vorm van presentatie te gebruiken, deze wordt door Willem gehouden. Het laatste deel over de financiën en de verschillende vormen van personele bezetting zal door Arie worden uitgelegd. Daarna is er tijd voor discussie. Arie zal wat vragen formuleren om de discussie enigszins in banen te leiden. Er zal per tafel op flapovers opmerkingen en ideeën worden opgeschreven. We zullen voltallig de discussie afsluiten onder leiding van Arie. Peter v.d. H. zal de avond van 29 maart verslag leggen en Tamara de avond van 31 maart. De andere avonden spreken we dat per avond/middag af.
 1. Beraad dag 9 april:
We stellen vast dat we er niet bij hebben stil gestaan dat de rommelmarkt en de beraad dag op dezelfde dag plaats vindt. We zien geen mogelijkheid dit op een andere dag te plannen. Een week doorschuiven kan niet omdat Arie dan niet aanwezig kan zijn. De beraad dag zou in 2 delen gesplitst kunnen worden. ’s Morgens samenvatting van de beraad avonden en in de middag zou er dan gesproken kunnen worden over welke praktische mogelijkheden we zien om de AK te adviseren. Aandachtspunt is de maaltijd. Christiaan zal voor de eerstvolgende zondag (Pasen) een stuk schrijven voor de nieuwsbrief waarin we laten weten dat we het jammer vinden dat de beraad dag samenvalt met de rommelmarkt. Tevens wordt aangegeven op welke manier we deze dag vorm kunnen geven. Er wordt ook aangegeven dat men zich zo nodig op kan geven om opgehaald te worden voor de beraad avonden.
 1. Publicatie mail adres werkgroep Toekomst.
Het adres zal op de nieuwsbrief geplaatst worden. Willem zal de binnengekomen mails regisseren. Verzoeken om persoonlijk contact zullen worden beantwoord.
 1. Eindverslag.
Na 9 april moet er een eindverslag komen. Peter v.d. H. en Christiaan zullen zich buigen over een opzet voor dit eindverslag te beginnen met een inhoudsopgave. Op 19 april (AK) zal dit nog niet klaar kunnen zijn. Wellicht moeten we vragen of de AK een extra vergadering kan inlassen?
 1. Afspraken:
Donderdagmiddag 7 april willen we om 13.30 uur bij elkaar komen in de Opstandingskerk om de beraad dag door te spreken. Aanwezig kunnen zijn: Arie, Cor, Dicky, Willem en Judi. Nog iemand?
 1. Datum volgende bijeenkomst:
Maandag 11 april, 20.00 uur ook in de Opstandingskerk.
 1. Sluiting:
Cor sluit de vergadering.
 
De notulist van de avond legt voortaan de ruimte vast voor de volgende vergadering. Judi doet dit voor 7 en 11 april in de OK.
 
 
 
 
 
 
 
terug