2016-04-06 Verslag beraadsavond Opstandingskerk 2016-04-06 Verslag beraadsavond Opstandingskerk
Verslag beraadsavond dinsdag 6 april 19.30 uur Opstandingskerk
(Zeldenrust, buitengebied)
 
Aanwezig:  36 gemeenteleden en  8 werkgroepleden 1 werkteamlid
 
Opening
De avond werd geopend door Albert Platteeuw en Ellen Bult met het lezen van Numeri 9:15-23, een stuk uit het rapport van “waar een woord is, is een weg”, gevolgd door een gebed. Dezelfde opening als op de andere beraadsbijeenkomsten.
 
Presentatie
De presentatie wordt gehouden door Willem Patberg.
Op de vraag vanaf wanneer we samen moeten gaan kerken geven zo'n 26 mensen aan na de gezamenlijke zomerdiensten direct door te willen gaan met samen kerken. Bij de optie vanaf januari gaan 6 vingers omhoog. Nog langer wachten: 2 personen. 1 persoon wil liever 2 kerkdiensten houden.
Op de vraag hoe vaak we zouden moeten wisselen is de verdeling als volgt: elke week: 1 peroons elke maand 21 mensen per kwartaal 6 personen en een voorstel vanuit de gemeente:  om de 4 maanden te wisselen, omdat dan de feestdagen wisselen per kerk per jaar en je niet altijd kerst viert in dezelfde kerk: 3 personen
Is het relevant om rekening te houden met de stook kosten, welke kerk is duurder om te verwarmen. En kunnen we rekening houden waar onze ouderen in onze gemeente liever naar toe gaan in de winter? Verwarmingskosten zijn ongeveer gelijk, in de OK moet je lang van te voren beginnen omdat het met vloerverwarming, bij de GHK is de kerk sneller warm.
Waarom wordt er nu niet gesproken over het verkopen van een kerkgebouw? Er is wel een groep die daar naar aan het kijken is,en gesprekken voert met overheid, gemeente, projectontwikkelaars, enzovoort. Dit is nu nog achter de schermen, en komt pas naar buiten als het nodig is. Daarbij is het financieel niet een zware belasting om 2 kerken op te houden. De vraagsteller begrijpt het eerste argument, het tweede argument krijgt minder begrip: het zal altijd duurder zijn om 2 gebouwen in gebruik te houden.
 
Naast deze twee relatief eenvoudige vragen is er de vraag waar prioriteiten gelegd moeten worden, want je kunt niet alles blijven doen. Dit is een veel minder gemakkelijk te beantwoorden vraag en de werkgroep hoopt op de beraadsbijeenkomsten handvatten hiervoor te krijgen.
 
Groepsdiscussie
Vervolgens wordt in vijf groepjes van gedachten gewisseld over het centrale thema "Welke geloofsgemeenschap willen wij zijn en wat is daarvoor nodig?" aan de hand van een viertal vragen. De uitkomsten worden per groep plenair gepresenteerd.
 
1. Wat wilt u heel graag behouden in onze gemeente?
 • Jeugdactiviteiten athlets in action, kinderkerstfeest, crea,
 • kerkdiensten 2x
 • gemeentezondag
 • startzondag
 • oudernactiviteiten
 • kerk in keuken
 • kindernevendienst, luisterwijzer
 • variatie in voorgangers
 • groepen die heel goed lopen: bazar, crea, kerk in keuken,
 • sociale contact in het pastoraat
 • ontmoeting na de eredienst
 • omzien naar elkaar: bloemengroet, mantelzorgcompliment
 • jeugdwerk:alle facetten
 • aandacht voor ouderen, ouderenpastoraat
 • zondagse kerkdiensten
 • muzikale diversiteit
 • diaconale functie
 • koffiedrinken van vrijdag om mensen te ontmoeten
 • creamiddag
 • bazaar
 • verjaardagfonds
 • pastorale netwerk: omzien naar elkaar
 • jazzdienst
 • 2 predikanten: gemeente is groot, huisbezoek.
 • aandacht voor jong en oud: kerk en keuken, levels, jeugddiensten, knd enzovoort
 • koffiedrinken na de dienst
 • predikant met rol van herder, samenbinder
 • jeugd is belangrijk
 • eredienst: woord van God, elkaar ontmoeten, muziek
 • buiten de dienst elkaar ontmoeten: kerk en keuken, bazaar, koffiedrinkenenz
 • pastorale werk: bezoek werk, contactpersonen: mensen die niet naar de kerk kunnen
 • relatie met de samenlevenig: atleths in action, creamiddag, kerstzagdienst: kerk naar buiten
 • vrijwilligers: erg positief, belangrijk, zonder kunnen we niet!
 
2. Wat hoopt u dat we in de toekomst in onze gemeente hebben wat we nu nog niet hebben?
 • Smoelenboek met contactgegevens op site met doelgroepen email, zodat mensen makkelijker te bereiken zijn.
 • beamer in ok
 • overzicht wie lid is van onze kerk
 • zang en dans in de kerk
 • flexible kerkdiensten, geschikt voor iedereen, variatie, geen aparte diensten voor doelgroepen, iedereen betrekken, interactief.
 • geen aparte hokjes in de organisatie van pastorale en diaconale taken, geen aparte financiele potjes, nu geen transparantie, iedereen moet meedoen, iedereen verantwoordelijk.
 • Eenheid: geen versnippering
 • nieuw-ingekomen welkom heten
 • andere activiteiten om elkaar te leren kennen
 • 1 kerkblad
 • 1 gemeente zijn die er voor elkaar is
 • jeugddienst, waarbij een jong iemand een getuigenis gaf, zoals “In Crist united”, naast de reguliere diensten
 • meer levendigheid , ruimte, diepgang, afwisseling in de diensten
 • jaarblad, met alle activiteiten en adressen
 • 25-50 jarige: druk met werk en  gezin, meer aandacht voor deze middengroep
 • dienst met meer opwekkingsliederen/andere liederen
 • samenwerking met anderen gemeenten en ook dominees rouleren
 • 1 kerk 1 kerkdienst
 • 25% van de gemeenteleden naar de kerdienst (is nu 10%)
 • 1 vernieuwd gebouw die multifunctioneel is met nieuwe naam
 • diensten gericht op senioren met liederen die bekend zijn in een goed toegankelijke kerk
 • zorg voor zieken, ook in practische zin
 • open kerk, letterlijk, en in de maatschappij staan. figuurlijk
 • gemeenteleden die hun ervaringen delen, soort getuigenis, daardoor meer interactie
 • nieuwe mensen begroeten in de kerkdienst
 
3. Wat denkt u dat we in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
 • Koren: beter passend in de diensten, zodat de dienst niet te lang wordt
 • teveel betaald personel
 • minder vergaderen
 • te lange kerkdiensten
 • 2 kerkenraden weg, 1 behouden
 • vaste krampachtige structuren, zodat er gemakkelijker besliisingen genomen kunnen worden.
 • kerkdiensten: andere vorm
 • heel veel informatie die bij de dienst wordt gegeven staat op papier: niet meer noemen
 • 2 dominees
 • verschillen noord/zuid
 • diverse kerkenraden 2x
 • naar 1 kerkgebouw toe met 2 predikanten
 • alle aparte geledingen zoals diaconie en zwo.
 • Grote organisatie: kan klein en efficient zijn.
 • Cursus Hebreeuws
 
4. Andere Voorstellen etc.
 • variatie in voorgangers
 • open communicatie van de verschillende kerkenraden: verslagen op de website
 • nieuwe bedrijfskleding voor de dominees
 • preken die in het heden liggen
 • kerk die hele dag open is, waar je binnen kan lopen, met misschien een gebouwenbeheerder
 • hoe krijgen andere kerken zoveel jeugd in hun kerkdiensten?
 
Arie presenteert een viertal richtingbepalende scenario's met de bijbehorende financiële consequenties  voor de lange termijn (tot 2025). Zie bijlage. De aanwezigen kunnen na de afsluiting van de avond door middel van het plakken van een rood en een groen stickertje aangeven welke optie zij het meest aantrekkelijk vinden (groen) en welke het minst (rood).
 
Scenario’s
 
Aantal stickers van de kleur groen of rood
Nieuwe predikant 100%, geen jeugdwerker, geen kerkelijk werker, beide kerken open,
begrotingstekort € 50.000
22 rood, 3 groen
Geen nieuwe predikant, wel jeugdwerker, wel kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten,
begrotingstekort € 36.000
2 rood,  7 groen
Nieuwe predikant 50%, wel jeugdwerker, geen kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten,
begrotingstekort € 15.500
 1Rood,  10 groen
Alleen nieuwe kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten,
geen begrotingstekort
7 rood,  4 groen
 
 
Arie sluit de presentatie af met de opmerking dat het primaire doel niet is het reduceren van het personeelsbestand en het eventueel sluiten van een kerkgebouw, maar het overhouden van een levensvatbare gemeente met een (multifunctioneel) kerkgebouw.
De volgende opmerkingen en vragen worden nog gemaakt.
Er wordt terug gedacht aan de sandalen die bij marcus worden genoemd (zie presentatie 1): als we zien wat er allemaal wordt genoemd, dan is dat toch nog wel heel veel.
Wordt er bij de scenario's vanuit gegaan dat er minder gemeenteleden zullen komen? Dat is in de scenario's niet meegenomen, er is vanuit gegaan dat dit gelijk blijft, en is in ieder scenario hetzelfde gehouden, zodat de verschillen in financien echt komt door de keus voor welke vaste krachten je kiest.
Bij de groepsdiscussie en bij het financiele gedeelte wordt allebei genoemd om naar 1 predikant te gaan. Zowel op inhoudelijke gronden en financieel. Dat zal in de beraadsdag goed meegenomen moeten worden.
 
Afsluiting
De avond wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van Lied 280: 1,2,6 en 7.
 
terug