Berichten Algemene Kerkenraad Berichten Algemene Kerkenraad
Berichten Algemene Kerkenraad
 
Beste gemeenteleden,
 
Met gebruik te hebben gemaakt van de extra vergader-reservedatum van de Algemene Kerkenraad op 2 december jl.  ben ik blij u de volgende genomen besluiten te mogen doorgeven.
 
1. Gemeenteberaad over het zegenen van andere levensverbintenissen in Terneuzen
In de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland zijn in ordinantie 5 een aantal artikelen  geschreven over de eredienst. In artikel 3 gaat het over het inzegenen van een huwelijk van man en vrouw als verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht. In artikel 4 gaat het  vervolgens over het zegenen van andere levensverbintenissen. De tekst luidt:
 
 ”De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend”.
 
Toelichting: Bij de fusie PKN Terneuzen is afgesproken dat dit onderwerp op een later tijdstip met de gemeente zou worden besproken. De Algemene Kerkenraad heeft na zorgvuldige bespreking, ook in de Wijkkerkenraden,  besloten om bovengenoemd gemeenteberaad dit voorjaar te organiseren, te beginnen met een gemeenteavond  op  13 januari 2015, in de Opstandingskerk, aanvang 19.30 uur. In de kerkbladen (uitgave januari 2015) en via de site van de PKN Terneuzen hopen wij u bij de uitnodiging voor deze gemeenteavond, verder te informeren.
Ik volsta nu met het noemen van  door de AK voorgestelde procesbeschrijving, tot stand gekomen in samenwerking met hulp van onafhankelijk extern deskundig advies van onze gemeenteadviseur mevrouw Joke Steeneveld.
 
Procesbeschrijving in het kort:
a. Gemeenteavond met inleiding door theoloog van buitenaf
b. Samenstelling beraadsgroep voor begeleiding van dit proces in de gemeente
c. Zes groothuisbezoekavonden, verdeeld over de beide kerkgebouwen
d. Samenstelling verslag en uitbrengen advies door de beraadsgroep
e. Besluit AK
f. Gemeenteavond om het besluit mee te delen en toe te lichten,
g. Verwerken besluit in de plaatselijke regeling van de gemeente
 
2. Vacatures ambtsdragers per januari 2015
Het is ambtsdragers gegund om na een periode van gegeven  inzet even rust te nemen.
Dringende vraag aan u, gemeenteleden om actief mee te denken over de opvolging, zodat het kerkenwerk in onze gemeente, het zorgdragen voor elkaar, met een voltallige bezetting van de ambten in de secties en in de diverse geledingen van de kerkelijke organisatie gedragen wordt en verantwoord uitgevoerd kan worden.
 Voor informatie, het doorgeven van uw eigen naam of aanbevelen van namen van gemeenteleden voor één van de volgende functies kunt u terecht bij ds. Smeets, ds. Becker, scriba Tamara Platteeuw of voorzitter Sien de Mol.
 
Zoals reeds eerder gepubliceerd in de Nieuwsbrief van 9 november jl. zijn er de volgende vacatures: een diaken, een bezoekouderling in de wijken Binnenstad/Java, Lievenspolder, Serlippens, Oudelandse Hoeve, Zeldenrust;
een coördinatieouderling voor de wijken Binnenstad/Java. Lievenspolder, Oude Vaart/Triniteit, Zuiderpark/Zuidpolder.
 
3. Beleidsplannen 2015 – 2019 van de Algemene Kerkenraad, de Wijkkerkenraden Elim, Noord, Zuid, Diaconie en Taakgroep Jeugd zijn vastgesteld.
 
4. Begroting Kerkrentmeesters en Diaconie 2015 en prognose meerjarenraming 2016 tot en met 2019 zijn vastgesteld. Documenten genoemd onder 3 en 4 liggen ter inzage op het Kerkelijk Bureau of zijn in te zien via de site van de PKN Terneuzen.
 
Van harte wens ik u gezegende Advents – Kerstdagen toe.
 
Sien de Mol-Marcusse
Voorzitter Algemene Kerkenraad
Wnd. communicatieouderling
 
 
terug