Begroting 2020 Diaconie van ELIM Begroting 2020 Diaconie van ELIM
Hervormde Elim-kerk te Terneuzen      
college van diakenen      
       
       
Begroting  2020      
       
   begroting  begroting rekening
  2020 2019 2018
baten      
       
baten onroerende zaken  €                         -  €                        -  €                         -
rentebaten en dividenden  €                         -  €                        -  €                         -
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                         -  €                        -  €                         -
bijdragen levend geld  €                  3.500  €                 3.000  €                  3.545
door te zenden collecten  €                 12.500  €                13.000  €                15.685
subsidies en bijdragen  €                         -  €                        -  €                         -
totaal baten  €                 16.000  €                16.000  €                19.230
       
lasten      
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                         -  €                        -  €                         -
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                         -  €                        -  €                         -
afschrijvingen  €                         -  €                        -  €                         -
pastoraat  €                         -  €                        -  €                         -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                     340  €                    370  €                     345
verplichtingen/bijdragen andere organen  €                         -  €                        -  €                         -
salarissen  €                         -  €                        -  €                         -
kosten beheer, administratie en archief  €                         -  €                        -  €                         -
rentelasten/bankkosten  €                       30  €                      30  €                       30
diaconaal werk plaatselijk  €                  1.400  €                 1.500  €                  2.119
diaconaal werk regionaal  €                  4.500  €                 4.000  €                  7.184
diaconaal werk wereldwijd  €                 10.000  €                11.000  €                10.401
totaal lasten  €                 16.270  €                16.900  €                20.079
       
Saldo baten - lasten  €                    -270  €                   -900  €                    -849
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                        -  €                         -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                        -  €                         -
streekgemeenten  €                         -  €                        -  €                         -
aandeel in lasten federatie  €                         -  €                        -  €                         -
overige lasten en baten  €                         -  €                        -  €                         -
totaal  €                         -  €                        -  €                         -
       
       
Resultaat  €                    -270  €                   -900  €                    -849
       
       
Bestemming van het resultaat boekjaar 2020    
  toevoeging aan onttrekking aan (-)  
Algemene reserve  €                         -  €                   -270  
Reserve koersverschillen  €                         -  €                        -  
Herwaarderingsreserve  €                         -  €                        -  
Overige reserve  €                         -  €                        -  
Totaal  €                         -  €                        -  
       
Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €                    -270    
terug