Pastoraat Pastoraat

Pastoraat

In allerlei levenssituaties is soms een goed gesprek van belang. Een luisterend oor biedt soms openingen die je eerst niet zag. Het kan je inspiratie en moed geven. Soms lucht het ook op. Er zijn zoveel omstandigheden dat het goed is om in gesprek te zijn, misschien ook te bidden. Voor een gesprek kunt u terecht bij onze predikant of kerkelijk werker. Soms is het ook fijn om gewoon iemand van de kerk met regelmaat te spreken. Er is in onze gemeente een netwerk van vrijwilligers die mensen willen bezoeken. Wilt u ook in aanmerking komen om op deze manier in contact te zijn met een vaste persoon die u van tijd tot tijd een bezoek brengt? Dan kunt u dit doorgeven aan ouderling Cor Verlinde. Ook ziekenhuisopnames kunt u aan hem doorgeven als er geen ouderling in uw sectie is: cverlinde@zeelandnet.nl   mobiel: 06 3653 7007

of mail naar: pastoraat@pgterneuzen.nl (ds Willem Peene, Leontien Slabbekoorn en Cor Verlinde als voorzitter ontvangen een mail)

Pastoraat is omzien naar elkaar

Taakgroep pastoraat:
De taakgroep pastoraat wordt gevormd door de predikant, kerkelijk werker en de (bezoek)ouderlingen van de wijk. De taakgroep pastoraat komt regelmatig bij elkaar om de pastorale zaken die zich in de secties voor doen te bespreken. Er wordt met elkaar besproken hoe er gewerkt wordt en waar bijvoorbeeld extra aandacht aan gegeven zal worden. Tevens is er ruimte voor toerusting.

Doelstelling pastorale activiteiten.
Het pastoraat wordt vormgegeven vanuit de secties door de ouderlingen, diakenen, contactpersonen en coördinatoren.

Het doel van het pastoraat via de secties is dat we elkaar als gemeenteleden kennen en waarderen, elkaar aanspreken en inspireren, kortom dat we “oog en oor” voor elkaar hebben.
 

Pastoraat betekent voor ons:

 
 • Het leggen en onderhouden van contacten met gemeenteleden
 • Het verzorgen van informatie naar de gemeenteleden
 • Het verwelkomen van nieuw ingekomenen
 • meeleven met elkaar
 • bezoek bij geboorte, huwelijk of andere feestelijkheden
 • bezoek van zieken of leden die extra aandacht nodig hebben
 • individueel pastoraat
 • groothuisbezoek
 • sectie/wijkbijeenkomsten
 • ouderencontacten
 • en nog veel meer…

De secties zijn verschillend van grootte. De organisatie van het sectieteam is afgestemd op het aantal adressen en sectieleden.

Ieder jaar wordt per wijk en sectie een jaarplan gemaakt. Hierbij wordt ingespeeld op de vragen die spelen in de gemeente en de speerpunten van de wijk- of algemene kerkenraad.

Niet alles hoeft
Veel kan
We werken met de mensen die we hebben

 

Netwerk bezoek ouderen
Al enkele jaren zijn we bezig met het opzetten van een netwerk voor het bezoeken van ouderen, die graag zo nu en dan een bezoekje willen van een vaste bezoekster of bezoeker. Inmiddels is al een flink aantal mensen hiermee bezig, maar we hebben nog meer mensen nodig die één of twee adressen zouden willen bezoeken.
Natuurlijk zijn er ook contactpersonen die bezoekjes brengen, maar zij hebben meer adressen en niet alle contactpersonen willen ook bezoekwerk doen.
Voor ouderen is het fijn als een vast persoon hen met regelmaat bezoekt. Niet alle ouderen hebben behoefte aan bezoek, daarom horen wij graag wie er prijs stelt op een vaste bezoeker. En we horen graag wie dit bezoekwerk wil doen.
Wilt u hieraan meedoen of wilt u er meer over weten, neemt u dan contact op met mw. Dicky van der Waal van Dijk- Nederveen. avdwvd@live.nl of 0115-618451

update: 24 juli 2023 via Cor Verlinde
terug