Diaconie jaarrekening 2016 Diaconie jaarrekening 2016
Protestantse Gemeente te Terneuzen      
college van diakenen      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2016 2016 2015
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €                5.500  €                3.925  €                6.850
 Bijdragen gemeenteleden  €              18.500  €                7.834  €              19.928
           
Totaal baten  €              24.000  €              11.759  €              26.778
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €              27.250  €              26.171  €              33.897
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €                       -  €                       -  €                       -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                   750  €                1.548  €                1.129
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                3.600  €                3.368  €                3.583
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €                               -  €                               -  €                               -
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                       -  €                       -  €                       -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €              10.700  €              11.697  €              10.691
           
Totaal lasten  €              42.300  €              42.784  €              49.300
       
Resultaat (baten - lasten)  €              18.300-  €              31.025-  €              22.522-
       
       
       
       
       
terug