ELIM Diaconie-jaarrekening 2017 ELIM Diaconie-jaarrekening 2017
Elim wijkgemeente- Diaconie Jaarrekening 2017  
Terneuzen ANBI    
       
Totaal exploitatie       
       
       
   Begroting  Rekening Rekening
  2017 2017 2016
baten      
       
baten onroerende zaken  €                  -  €                  -  €                  -
rentebaten en dividenden  €                  -  €               16  €               54
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                  -  €                  -  €                  -
bijdragen levend geld  €           3.000  €           3.476  €           3.214
door te zenden collecten  €         10.000  €         11.556  €         10.936
totaal baten  €         13.000  €         15.048  €         14.204
       
lasten      
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                  -  €                  -  €                  -
afschrijvingen  €             100  €             100  €             100
pastoraat  €                  -  €                  -  €                  -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €             500  €             364  €             437
verplichtingen/bijdragen andere organen  €                  -  €                  -  €                  -
salarissen  €                  -  €                  -  €                  -
kosten beheer en administratie  €             100  €                  -  €                  -
rentelasten/bankkosten  €               40  €               30  €                  -
diaconaal werk plaatselijk  €             960  €           1.209  €           2.061
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €           4.000  €           4.354  €           4.776
diaconaal werk wereldwijd  €           7.350  €           9.156  €           8.251
totaal lasten  €         13.050  €         15.213  €         15.625
       
Saldo baten - lasten  €               50-  €             165-  €           1.421-
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                  -  €                  -  €                  -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                  -  €                  -  €                  -
streekgemeenten  €                  -  €                  -  €                  -
aandeel in lasten federatie  €                  -  €                  -  €                  -
overige lasten en baten  €               50-  €                  -  €               50-
totaal  €               50-  €                  -  €               50-
       
       
Resultaat  €             100-  €             165-  €           1.471-
       
       
       
Bestemming van het resultaat boekjaar 2017    
  toevoeging aan onttrekking aan (-)  
Algemene reserve  €                  -  €             165-  
Reserve koersverschillen  €                  -  €                  -  
Herwaarderingsreserve  €                  -  €                  -  
Overige reserve  €                  -  €                  -  
Totaal  €                  -  €             165-  
       
Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €             165-    
terug