ELIM Diaconie-jaarrekening 2018 ELIM Diaconie-jaarrekening 2018
Diaconie Hervormde Elim gemeente Jaarrekening 2018  
Terneuzen      
       
Totaal exploitatie ANBI    
       
       
   Begroting  Rekening Rekening
  2018 2018 2017
Baten      
       
baten onroerende zaken                                   -                                   -                                -
rentebaten en dividenden                                   -                                   -                                -
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen                                   -                                   -                                -
bijdragen levend geld                          2,500                          3,545                       3,397
door te zenden collecten                       12,000                        15,685                     11,556
totaal baten                       14,500                        19,230                     14,953
       
Lasten      
lasten overige eigendommen en inventarissen                                   -                                   -                                -
afschrijvingen                             100                                   -                          100-
pastoraat                                   -                                   -                                -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.                             400                              345                           364
verplichtingen/bijdragen andere organen                                   -                                   -                                -
salarissen                                   -                                   -                                -
kosten beheer en administratie                             100                                   -                           100
rentelasten/bankkosten                                30                                30                             30
diaconaal werk plaatselijk                          1,100                          2,119                       1,209
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk                          4,400                          7,184                       4,354
diaconaal werk wereldwijd                          8,420                        10,401                       9,156
totaal lasten                       14,550                        20,079                     15,113
       
Saldo baten - lasten  50-   849-                           160-
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen                                   -                                   -                                -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen                                   -                                   -                                -
streekgemeenten                                   -                                   -                                -
aandeel in lasten federatie                                   -                                   -                                -
overige lasten en baten                                50                                   -                             50
totaal                                50                                   -                             50
       
       
Resultaat                                   -                             849-                          110-
       
       
       
Bestemming van het resultaat boekjaar 2018    
  toevoeging aan onttrekking aan (-)  
Algemene reserve                                   -  849-   
Reserve koersverschillen                                   -                                   -  
Herwaarderingsreserve                                   -                                   -  
Overige reserve                                   -                                   -  
Totaal                                   -                                   -  
       
Per saldo een toevoeging/onttrekking van  849-     
terug