NIET MEER IN GEBRUIK OMDAT HET KERKELIJK BUREAU ZELF EEN BRIEF STUURT NA AANMELDEN! -AANPASSEN INDIEN NODIG
Het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Terneuzen heet “Samen Leven”. In dit kerkblad kunt u het reilen en zeilen van de plaatselijke gemeente van Terneuzen lezen, zoals het kerkdienstenrooster, agenda's van diverse activiteiten, nieuws uit de wijken, pastoraat, jeugdwerk en dergelijke. Kortom, alles wat betrekking heeft op de plaatselijke gemeente.

“Samen Leven” wordt samengesteld en gedrukt door vrijwilligers en verschijnt 10 keer per jaar. Het blad verschijnt op papier en is tevens te downloaden via een beveiligde verbinding op de website van de gemeente. Tot 2013 werd het kerkblad “gratis” verstrekt aan iedereen die het blad op papier wil ontvangen. Het drukken en rondbrengen van het blad brengt echter ook kosten met zich mee. Deze kosten werden betaald uit de algemene baten van de gemeente. Met het oog op de teruglopende inkomsten van de gemeente, heeft de Algemene Kerkenraad besloten dat vanaf 2014 de kosten gedragen moeten worden door die gemeenteleden die geabonneerd willen blijven op de papieren versie van het kerkblad.
Daarom zal vanaf 2014 een bedrag van € 20,-- per jaar in rekening gebracht worden, plus voor abonnementshouders die buiten de kern Terneuzen wonen en Samen Leven via de post ontvangen, geldt een extra toelage voor portokosten van € 16,50. Dit bedrag zal worden geïndexeerd wanneer de verzendkosten stijgen.

 

Het blad blijft vanzelfsprekend gratis te bekijken via de website. Hiervoor moet dan wel een inlogcode worden aangevraagd bij de webmasters. De informatie hiervoor is te vinden op de website: http://www.pgterneuzen.nl

Wanneer u een abonnement wenst op de papieren versie van “Samen Leven”, dan kunt u hiervoor het onderstaande machtigingsformulier invullen _______________________________________________________________________________
Machtigingsformulier “Samen Leven”
Door invulling en ondertekening van dit formulier machtigt u het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Terneuzen om het abonnementsbedrag van € 20,-- en eventuele portokosten van €16,50 (2019), totaal €36,50 per jaar van uw bank/girorekening af te schrijven. Met de ondertekening van dit formulier geeft u een doorlopende machtiging af, tot wederopzegging. U ontvangt dan alle nummers van “Samen Leven” gedurende het lopende abonnementsjaar. Een abonnementsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
 


Machtigingsformulier “Samen Leven” *   
Naam *   
Adres *   
Woonplaats *   
Rekeningnummer (IBAN) *   
Datum (dd-mm-jj) *   
Digitale "handtekening" dmv aanklikken ja: *   
e-mail  
Eventuele opmerkingen