Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015
  Jaarrekening 2015 versie 3 (01-02-2006)
  Terneuzen      
         
  Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)  
         
         
     begroting  rekening rekening
    2015 2015 2014
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €            22.080  €            22.468  €            23.575
81 rentebaten en dividenden  €              4.500  €              5.434  €              5.893
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €            50.000  €            57.784  €            55.661
83 bijdragen levend geld  €           307.120  €           313.744  €           313.787
84 door te zenden collecten  €                     -  €                     -  €                     -
85 subsidies en bijdragen  €                 475  €                 495  €              3.231
  totaal baten  €           384.175  €           399.925  €           402.147
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €            58.740  €            50.265  €            58.129
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -  €                     -  €                     -
42 afschrijvingen  €            11.322  €            12.842  €            11.720
43 pastoraat  €           219.099  €           217.697  €           219.076
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €            35.200  €            45.051  €            35.250
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            24.783  €            24.283  €            24.532
46 salarissen  €            36.775  €            34.493  €            37.081
47 kosten beheer en administratie  €              5.750  €            10.309  €              6.793
48 rentelasten/bankkosten  €              1.587  €              1.744  €              1.477
  totaal lasten  €           393.256  €           396.684  €           394.058
         
  Saldo baten - lasten  €              9.081-  €              3.241  €              8.089
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €            50.000-  €            57.785-  €            55.661-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -
56 streekgemeenten  €                     -  €                     -  €                     -
57 aandeel in lasten federatie  €                     -  €                     -  €                     -
58 overige lasten en baten  €              9.400  €            14.913  €            13.624
  totaal  €            40.600-  €            42.872-  €            42.037-
         
         
  Resultaat  €            49.681-  €            39.631-  €            33.948-
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2015    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                     -  €            39.631-  
  Reserve koersverschillen  €                     -  €                     -  
  Herwaarderingsreserve  €                     -  €                     -  
  Overige reserve  €                     -  €                     -  
  Totaal  €                     -  €            39.631-  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €            39.631-    
terug