Jaarrekening 2015 college van Diakenen Jaarrekening 2015 college van Diakenen
PROTESTANTSE  GEMEENTE Jaarrekening 2015 versie 3 (01-02-2006)
  Terneuzen      
  Jaarrekening 2015 college van Diakenen      
  Totaal exploitatie      
         
     Begroting  Rekening Rekening
    2015 2015 2014
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                  -  €                  -  €                      -
81 rentebaten en dividenden  €           9.264  €           6.850  €             11.019
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                  -  €                  -  €                      -
83 bijdragen levend geld  €         10.000  €           8.983  €               9.622
84 door te zenden collecten  €         10.000  €         10.945  €               8.978
  totaal baten  €         29.264  €         26.778  €             29.619
         
  lasten      
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                  -  €                  -  €                      -
42 afschrijvingen  €                  -  €                  -  €                      -
43 pastoraat  €                  -  €                  -  €                      -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €           1.400  €           1.051  €                  798
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €           4.300  €           3.583  €               4.246
46 salarissen  €                  -  €                  -  €                      -
47 kosten beheer en administratie  €         10.500  €         10.162  €             10.289
48 rentelasten/bankkosten  €             350  €             529  €                  475
50 diaconaal werk plaatselijk  €           9.950  €         10.797  €               9.826
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €         12.500  €         10.771  €             13.372
52 diaconaal werk wereldwijd  €           9.000  €         12.329  €               9.983
  totaal lasten  €         48.000  €         49.222  €             48.989
         
  Saldo baten - lasten  €         18.736-  €         22.444-  €             19.370-
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                  -  €                  -  €                      -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                  -  €                  -  €                      -
56 streekgemeenten  €                  -  €                  -  €                      -
57 aandeel in lasten federatie  €                  -  €                  -  €                      -
58 overige lasten en baten  €                  -  €               78-  €                    72-
  totaal  €                  -  €               78-  €                    72-
         
         
  Resultaat  €         18.736-  €         22.522-  €             19.442-
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2015    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve    €         22.522-  
  Reserve koersverschillen  €                  -  €                  -  
  Herwaarderingsreserve  €                  -  €                  -  
  Overige reserve  €                  -  €                  -  
  Totaal  €                  -  €         22.522-  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €         22.522-    
terug