Jaarrekening 2020 Diaconie ELIM Jaarrekening 2020 Diaconie ELIM
Hervormde Elim - gemeente te Terneuzen   Jaarrekening, versie 6  
college van diakenen   Verslagjaar 2020  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  rekening rekening
    2020 2020 2019
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                                  -  €                             -  €                               -
81 rentebaten en dividenden  €                                  -  €                             2  €                              9
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                                  -  €                             -  €                               -
83 bijdragen levend geld  €                         3.500  €                    4.103  €                      4.188
84 door te zenden collecten  €                       12.500  €                  12.501  €                    13.097
85 subsidies en bijdragen  €                                  -  €                             -  €                               -
  totaal baten  €                       16.000  €                  16.606  €                    17.294
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                                  -  €                             -  €                               -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                                  -  €                             -  €                               -
42 afschrijvingen  €                         -  €                      -  €                       -
43 pastoraat  €                                  -  €                             -  €                               -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                             340  €                        559  €                          331
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €                                  -  €                             -  €                               -
46 salarissen  €                                  -  €                             -  €                               -
47 kosten beheer, administratie en archief  €                                  -  €                             -  €                               -
48 rentelasten/bankkosten  €                               30  €                          30  €                            30
50 diaconaal werk plaatselijk  €                         1.400  €                    1.602  €                      2.055
51 diaconaal werk regionaal  €                         4.500  €                    5.086  €                      4.324
52 diaconaal werk wereldwijd  €                       10.000  €                    8.939  €                    10.440
  totaal lasten  €                       16.270  €                  16.216  €                    17.180
         
  Saldo baten - lasten  €                            270-  €                        390  €                          114
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                      -  €                       -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                                  -  €                             -  €                               -
56 streekgemeenten  €                                  -  €                             -  €                               -
57 aandeel in lasten federatie  €                                  -  €                             -  €                               -
58 overige lasten en baten  €                                  -  €                             -  €                               -
  totaal  €                         -  €                      -  €                       -
         
         
  Resultaat  €                            270-  €                        390  €                          114
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2020  
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                             390  €                             -  
  Reserve koersverschillen  €                                  -  €                             -  
  Herwaarderingsreserve  €                                  -  €                             -  
  Overige reserve  €                                  -  €                             -  
  Totaal  €                             390  €                             -  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €                             390    
terug