KRM Jaarrekening 2018 KRM Jaarrekening 2018
Protestantse Gemeente te Terneuzen      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
Jaarrekening 2018      
       
   begroting  rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €       17.472  €       80.909  €       69.306
 Bijdragen gemeenteleden  €     299.500  €     292.428  €     304.714
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €            450  €                -  €                -
Totaal baten  €     317.422  €     373.337  €     374.020
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €     182.884  €     140.137  €     166.129
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €       32.400  €       45.507  €     402.397-
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €       22.100  €       22.523  €       23.063
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €           29.540  €        423.909  €        525.844
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €       35.700  €       36.167  €       35.126
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         9.703  €         7.918  €         5.218
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                -  €                -  €                -
Totaal lasten  €     312.327  €     676.161  €     352.983
       
Resultaat (baten - lasten)  €         5.095  €     302.824-  €       21.037
       
terug