Pastoraat Pastoraat

Onder pastoraat verstaan we: omzien naar de naaste in de ruimste zin van het Woord.

Vanuit de protestantse gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en vanuit de overtuiging dat wij als gemeente samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat niet alleen een taak van de dienaren des Woords en de ouderlingen. Pastoraat is een taak van de hele gemeente. De ouderlingen hebben daarbij de taak om samen met de dienaren des Woords te zorgen dat de gemeente zodanig wordt toegerust dat een ieder zich een levend lid van het lichaam van Christus mag weten.

Pastoraat is omzien naar elkaar

Taakgroep pastoraat:
De taakgroep pastoraat wordt gevormd door de predikant en/of kerkelijkwerker en de (bezoek)ouderlingen van de wijk. De taakgroep pastoraat komt regelmatig bij elkaar om de pastorale zaken die zich in de secties voor doen te bespreken. Er wordt met elkaar besproken hoe er gewerkt wordt en waar bijvoorbeeld extra aandacht aan gegeven zal worden. Tevens is er ruimte voor toerusting.

Doelstelling pastorale activiteiten.
Het pastoraat wordt vormgegeven vanuit de secties door de ouderlingen, diakenen, contactpersonen en een coördinator. Het doel van het pastoraat via de secties is dat we elkaar als gemeenteleden kennen en waarderen, elkaar aanspreken en inspireren, kortom dat we “oog en oor” voor elkaar hebben.

Pastoraat betekent voor ons:

 • Het leggen en onderhouden van contacten met alle gemeenteleden
 • Het verzorgen van informatie naar de gemeenteleden
 • Het verwelkomen van nieuw ingekomenen
 • meeleven met elkaar
 • bezoek bij geboorte, huwelijk of andere feestelijkheden
 • bezoek van zieken of leden die extra aandacht nodig hebben
 • individueel pastoraat
 • groothuisbezoek
 • sectie/wijkbijeenkomsten
 • ouderencontacten
 • kringen zoals Leerhuis, Gemeente groei groepen, Alphacursus, etc.
 • en nog veel meer…

De secties zijn verschillend van grootte. De organisatie van het sectieteam is afgestemd op het aantal adressen en sectieleden.
Ieder jaar wordt per wijk en sectie een jaarplan gemaakt. Hierbij wordt ingespeeld op de vragen die spelen in de gemeente en de speerpunten van de wijk- of algemene kerkenraad.

Pastoraat is veel breder dan je denkt.

Niet alles hoeft
Veel kan
We werken met de mensen die we hebben

Pastoraat is naast een aanbod ook: EEN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!

Het senioren- en jeugdpastoraat is niet sectie- & wijkgebonden. De activiteiten en professionele krachten zetten zich in voor de gehele gemeente.

Seniorenpastoraat
Naast de gewone wijkpredikanten en kerkelijk werker die pastoraal werkzaam zijn is een predikant gemeentebreed werkzaam in het pastoraat gericht op ouderen van 75 jaar en ouder. Wanneer men het werk van deze predikant kan uitsplitsen bestaat het werk uit:

 • In crisissituaties bij mensen aanwezig zijn. (te denken aan ziekte, overlijden, verlies in familiekring, ontreddering)
 • Leiden van uitvaartdiensten.
 • Contacten leggen en onderhouden met de ouder wordende mensen.
 • Het leiden van erediensten, weeksluitingen en wijdingen in de verzorgingshuizen (Bachten Dieke, de Blide, De Veste, de Residentie, ter Schorre, ziekenhuis)
 • Het leiden van gesprekskringen voor de ouderen op diverse plaatsen.
 • Mede leiden van groothuisbezoeken.
 • Aanwezig zijn bij activiteiten van ouderen (bijv. kerk en keuken, activiteiten van de Soos)
 • Een actieve inbreng hebben in het pastoraat  van de beide wijken van de Protestantse gemeente.
 • Toerusten van vrijwilligers die ouderen bezoeken.
 • Regelmatig in de eigen periodieken schrijven over het pastoraat.
 • Het leiden van kringen die zich bezig houden met leeftijd gerelateerde onderwerpen. 

Taakgroep Ouderen
Om zo goed mogelijk aandacht te hebben voor het pastoraat onder ouderen in de gemeente is er een Taakgroep Ouderen. Deze taakgroep bestaat uit:
- een ouderling en diaken die zich specifiek op  ouderen richten. Zij geven naast de predikant mee leiding in het pastoraat. 
- Vertegenwoordigers van Bachten Dieke, de Blide, De Veste, de Residentie, ter Schorre, Ouderensoos. In deze huizen zijn ook een aantal contactpersonen werkzaam. De leden van de taakgroep vertegenwoordigen ook deze contactpersonen.

Het werk van de Taakgroep bestaat uit:
- Elkaar toerusten
- Samen spreken over het werk in de huizen en wijken.
- Specifieke problemen betreffende de ouderen aan de orde stellen.
- Meedenken met de seniorenpredikant over zijn werk.
- Contacten met de andere pastoraatgroepen.
- Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kerkenraden.

Omzien naar elkaar.
Wat wordt er al veel gedaan door vrijwilligers in onze kerk. Toch durf ik weer een beroep op u te doen. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die zo nu en dan een bezoekje willen brengen aan een ouder gemeentelid. Als u een of twee adressen zou willen bezoeken, zou dat al heel fijn zijn.
Doet u ook mee? Stuurt u dan een email met uw naam, adres en telefoonnummer naar mijn emailadres avdwvd@live.nl of bel naar 618451.
Alvast bedankt namens Taakgroep Pastoraat, Dicky van der Waal van Dijk.


Jeugdpastoraat:
Ten behoeve van het jeugdwerk hebben wij een jeugdwerker in dienst. Het werkgebied van de jeugdwerker is in het kort als volgt te typeren:
• Het opzetten en uitvoeren van Jeugdpastoraat.
• Professionele ondersteuning verlenen aan alle vrijwilligers van het jeugdwerk.
Het jeugdwerk is gebaseerd op het jeugdbeleidsplan, samengesteld door een actieve groep vrijwilligers, de Coördinerende taakgroep Jeugd.

terug