Samenstelling en opdracht commissie "Toekomst PGT" - 26 mei 2014 Samenstelling en opdracht commissie "Toekomst PGT" - 26 mei 2014

Protestantse gemeente te Terneuzen
 
 
 
 
Commissie “Toekomst PGT”
 
De Algemene Kerkenraad besluit in de vergadering van 1 april 2014 gemeenteleden te benaderen, die zitting willen nemen in een commissie “Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen” (“PGT”).
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Opdracht aan de commissie:
 
De commissie gaat zich buigen over de vraag hoe we in de toekomst (over ca. 5 jaar) als Protestantse gemeente te Terneuzen “Kerk” willen zijn.
 
 
Hierin wordt o.a. meegenomen:
 • Hoe verder na het vertrek van ds. Hans Becker 1 december 2016? Nog een predikant benoemen, gedeeltelijk, of in samenwerking met andere kerkelijke gemeente in de omgeving?
 • Een extra kerkelijk werker aanstellen?  (vertrek mevrouw Truus Rijke 25 maart 2018)
 • De omvang van de gemeente? Krimp, financieel zowel als ledenaantal?
 • De financiële toestand van de gemeente?
 • 1 kerk sluiten of 3 kerken aanhouden? Indien 1 kerk gesloten wordt, welke?
  Hierin ook meenemen de staat van onderhoud van de kerken en de kosten voor instandhouding daarvan.
 • Wijken? Nog wijkkerkenraden?
 • Hoe dit proces verder aan de gemeente gecommuniceerd wordt.
 • Bij dit proces de gemeenteleden, ook andere disciplines / specialisten raadplegen.
 • Etc, ………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
 
De commissie komt in maart 2015 met een paar voorstellen (eventueel zonder meerderheid van stemmen ). Deze voorstellen zullen, indien noodzakelijk, door het College van Kerkrentmeesters financieel doorgerekend worden en vervolgens aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd worden ter bespreking en/of ter stellingname.
 
 
Neutraliteit is de basis waarmee de commissie aan het werk gaat.
 
 
Terugkoppeling tijdens het proces van onderzoek vereist zorgvuldige communicatie, waarvoor in overleg met de AK door de commissie een communicatieplan wordt opgezet en gebruik zal worden gemaakt van de kerkbladen, nieuwsbrief en de website PGT.
 
 
Het verheugt de Kerkenraad dat de hierna te noemen gemeenteleden benaderd zijn en hebben toegestemd om deel te nemen in de commissie “Toekomst PGT”.
 
 
Samenstelling commissie “Toekomst PGT”
 
De heer Piet Dieleman (P)    
Mevrouw Marjan Geertse-Schol

De heer Sjaak Hamelink (S.J)
De heer Jaap Leunis (J.W)     
De heer Cor Verlinde (L.C)   
Mevrouw Irene Ymker-Bruins Slot (I.M)
De heer Alwin de Zeeuw (A.J)                                
De heer Gilles Zegers (G.D)  

 
De bereikbaarheid, cq centraal aanspreekpunt van de commissie  wordt door de commissie zelf gecommuniceerd.
 
Namens de Algemene Kerkenraad,
 
Sien de Mol-Marcusse                                                     Tamara Platteeuw-Visser
voorzitter                                                                            scriba
 
Terneuzen, 26 mei 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
terug