Diaconie jaarrekening 2017 Diaconie jaarrekening 2017
Protestantse Gemeente te Terneuzen      
college van diakenen      
       
Jaarrekening 2017      
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €         3.300  €         2.166  €         3.925
 Bijdragen gemeenteleden  €       16.200  €       16.318  €         7.834
           
Totaal baten  €       19.500  €       18.484  €       11.759
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €       28.300  €       34.549  €       26.171
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €                -  €                -  €                -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €         1.120  €         1.468  €         1.548
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €         3.400  €         3.080  €         3.368
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €                      -  €                      -  €                      -
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                -  €                -  €                -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €       10.650  €       12.019  €       11.697
           
Totaal lasten  €       43.470  €       51.116  €       42.784
       
Resultaat (baten - lasten)  €       23.970-  €       32.632-  €       31.025-
       
terug