Verslag gemeenteavond 13 mei 2014 en slides Verslag gemeenteavond 13 mei 2014 en slides
klik hier voor de slides

Protestantse gemeente te Terneuzen

 
Gemeenteavond
op dinsdag 13 mei 2014
 
 
Vervolg op de gemeenteavonden van 12/11/12, 5/3/13 en 12/11/13
 
 
Thema: Beleidsplannen en financiën
 
Aanwezig: ±  85 gemeenteleden
Mw. S. de Mol (voorzitter AK), Ds. H. Smeets, Ds. H. Becker, Dhr. W. Patberg,(voorzitter Kerkrentmeesters (KRM)), T. Rijke (ouderenpastor) Ruben Keijts (jeugdwerker) leden kerkenraden en KRM, gemeenteleden.
 
 1. Welkom en opening door de voorzitter van de algemene kerkenraad, mw. Sien de Mol
  Mw. S. de Mol heet de gemeente van harte welkom. Er is voor de vierde keer sinds de fusiedatum een gemeenteavond. De laatste was op 12 november 2013. Het is goed, maar tevens ook de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, om elkaar op de hoogte te houden over de ontwikkelingen in onze eigen gemeente. Deze avond wordt verteld over de voortgang van een aantal zaken die besproken zijn en verder uitgewerkt. Er is veel werk verzet, zowel door het werkteam, de kerkenraad als gemeenteleden in allerlei geledingen van de kerk, jong en oud, deels vóór en deels achter de schermen, waar we als kerkelijke gemeente samen verantwoordelijk voor zijn.
  Omdat we weten dat wij dit niet in eigen kracht kunnen, maar ook niet hoeven te doen, willen wij allereerst God danken en Zijn nabijheid en zegen vragen voor deze avond.
  S. de Mol leest met ons Matteüs 6:1-13, waaruit wij leren, hoe onze instelling, houding dient te zijn bij het werk dat wij ieder persoonlijk en met elkaar doen. Aansluitend bidden we zingend Lied 1006 (‘Onze Vader in de Hemel’) onder begeleiding van Peter Simons op het orgel.
  Het programma van de avond wordt door S. de Mol in het kort toegelicht.
  S. de Mol dankt een ieder voor zijn aanwezigheid, dat wij vanavond elkaar zien, horen, met elkaar in gesprek mogen gaan, elkaar ontmoeten!

  .
 2. Mededelingen door mw. De Mol
  Mededelingen vanuit de Algemene Kerkenraad:
 3. Op zondag 29 december 2013 was er, hoewel afscheid pijn doet, een feestelijke afscheidsdienst ds. Bindert Hovinga. Ook in de diverse tehuizen zijn met de taakgroep ouderen bijzonder gewaardeerde afscheidsmomenten geweest.
  Het werkteam heeft vanwege het vertrek van ds. Hovinga een nieuwe taakverdeling toegepast en Truus Rijke heeft nu het ouderen- of seniorenpastoraat overgenomen. Dat is ook gepubliceerd. T. Rijke wordt uitgenodigd te vertellen hoe een en ander nu loopt. Ze geeft aan dat de belangrijkste taak dit jaar is: de alleroudsten die nog zelfstandig wonen, 90 +, te bezoeken. Mensen die revalidatie nodig hebben, worden ook door haar bezocht. Verder zijn er nog de groeigroepen. Er zijn rond de 700 75+-ers.
 4. Op de vorige gemeente avond is de aandacht gevraagd voor een aantal vacatures binnen de kerk. Niet alle vacatures zijn ingevuld. Het betreft een aantal vacatures in wijk Noord, het beheerdersteam van de GHK vraagt zorg om aanvulling en de vacature communicatieouderling staat nog open. We zijn blij dat de vacature voor jeugdouderling met de bevestiging van Fieneke Vink is ingevuld.
  Er wordt getracht in het najaar de vacature-talentenbank zodanig in beeld te hebben dat de volgende gemeenteavond hier hopelijk wat duidelijkheid is te geven.
  Wat voor iedereen duidelijk moet zijn, is dat aandacht voor vacatures binnen de totale geledingen van de kerk, niet alleen voor ambtsdragers, het gehele jaar door nodig is en niet alleen de laatste paar maanden van het jaar!
  S. de Mol vraagt alle aanwezigen nadrukkelijk mee te denken over namen van mensen van wie men denkt dat zij geschikt zouden zijn voor een taak in de kerk. Daarbij mag natuurlijk ook de eigen naam worden doorgegeven!
 5. In de maanden juli en augustus geldt voor onze kerkdiensten de zomerregeling zoals deze in 2013 is geweest en positief door kerkenraad en gemeente is geëvalueerd. In juli kerken we in de Opstandingskerk, in augustus in de Goede Herderkerk.
 6. De werkgroep ‘Pioniersplek in Terneuzen’ heeft samen met de taakgroep Jeugd een prachtige buurtsportweek georganiseerd (Athletes in Action), afgesloten met een schitterende presentatie in zowel de Opstandingskerk als de Goede Herderkerk. De werkgroep beraadt zich op verzoek van de deelnemers over een vervolg. Heel mooi om te zien en te horen, te beleven,hoe de kerk, de gemeenteleden jong én oud, in eigen buurt/omgeving, concreet aanwezig kan zijn en het geloof kan uitdragen. Daar de werkgroep zoals oorspronkelijk bedoeld, niet verder is gegaan als pioniersplek, kan nu concreet gekeken worden of andere invulling gegeven kan worden en zijn nieuwe initiatieven als pioniersplek zeker welkom.
 7. S. de Mol vraagt de aandacht voor de instelling van een ‘Commissie Toekomst’ van de Protestantse Gemeente te Terneuzen.
  Het beleidsplan 2014-2018, de begroting en de meerjarenraming worden bij het volgende punt gepresenteerd. Een plan is een middel om je doel te bereiken. De vraag, die de PGT zich moet stellen is: naar welk doel moeten we onze plannen richten? En heel concreet: Hoe willen, maar ook hoe kunnen wij als Protestantse Gemeente te Terneuzen over - neem ca. vijf jaar, “Kerk” zijn? En: als je daar als gemeente een visie over hebt en daar beleid op ingezet, is dat financieel waar te maken?
  Al met al is er op de vorige gemeenteavond aangegeven dat de kerkenraad op korte termijn werk moet maken om een onderzoek in te stellen naar de visie, inhoudelijk én daarmee mogelijk samenhangende financiële gevolgen.

  Als gemeente hebben we diverse keren kunnen lezen dat de kerkenraad en alle geledingen daarbinnen, het fusiebeleidsplan 2009-2013 hebben geëvalueerd en zich afgelopen jaar hebben gebogen over het beleidsplan 2014-2018. Dit plan 2014-2018 is in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering van Elim, de wijken Noord en Zuid, besproken. Zo ook de financiële zaken, begroting en meerjarenraming waren in dat gezamenlijk overleg onderwerpen van gesprek. De kerkrentmeesters buigen zich met voortduur en grote verantwoordelijkheid over de financiën nu en voor de toekomst. N.a.v. vorige gemeenteavonden zijn een aantal besproken bezuinigingsstappen nu uitgevoerd.
  Dit alles, evaluatie, nieuw conceptbeleidsplan, evaluatie van dit conceptbeleidsplan met een meeleesgroep uit de gemeente, een zeer intensief gebeuren, is op voortreffelijke wijze gecoördineerd door onze scriba, T. Platteeuw.
  Vanavond wordt de gemeente gehoord, is de gemeente aan zet en wil de kerkenraad graag de gedachten van de gemeente horen over de plannen, die gepresenteerd gaan worden. T. Platteeuw zal de bespreking over de beleidsplannen vanavond leiden.
  De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat een aantal gemeenteleden zich bereid heeft gevonden om na te denken over de toekomst van onze gemeente.
  Aandachtspunten die meegenomen moeten worden, in willekeurige volgorde zijn o.a.:
  • hoe verhoudt zich de personele formatie t.o.v. omvang gemeente?
  • Indien emeritaat/penioen van predikanten kerkeljk werker zich aandient, in resp. 2016 en 2018, hoe verder?
  • Situatie kerken, kosten van onderhoud bij instandhouding gebouwen… Elim, Goede Herderkerk, Opstandingskerk, Noordstraatkerk.
   Kortom: inhoud/kwaliteit van ons “kerk zijn” in de toekomst met parallel lopend de vraag naar de financiële haalbaarheid, mogelijke te ondernemen acties, wordt verwoord in de opdracht aan de commissie.
   Het is dan ook erg belangrijk dat de commissie zich toegankelijk opstelt. De namen zijn bekend en worden gepubliceerd. De commissieleden zullen, gevraagd en ongevraagd advies vragen en krijgen van gemeenteleden. Geledingen binnen en buiten de kerk, deskundigen, specialisten kunnen geraadpleegd worden.

   De commissie wordt gevraagd zo mogelijk eind oktober 2014 met een paar voorstellen te komen. Deze voorstellen zullen, indien noodzakelijk door het college van KRM financieel doorgerekend worden en vervolgens worden voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad, ter bespreking en/of ter stellingname.
   Het mag duidelijk zijn dat de commissieleden, niet vanuit een verborgen agenda van noch de kerkenraad noch de KRM of van wie dan ook, hun aangenomen opdracht uitvoeren. Wel neemt de commissie kennis van het beleidsplan, begroting en meerjarenraming, zoals wij deze vanavond met elkaar bespreken.
   De pap is geenszins gestort, zoals in de wandelgangen ten onrechte gesuggereerd wordt. Neutraliteit is de basis, waarmee de commissie aan het werk gaat.
   S. de Mol deelt woorden van ds. Klaas de Jong met ons uit een artikel over gemeenteopbouw: ‘Bij gemeenteopbouw bestaat het onderscheid tussen de “georganiseerde reis” en “de gezamenlijke trektocht”. Het laatste heeft doorgaans de voorkeur, omdat de keuzemogelijkheden voor de deelnemers, een breder draagvlak tot gevolg hebben. De keerzijde is wel dat het veel tijd kost. Je hebt een gids nodig, die de wegen kent, maar je moet mét elkaar bepalen wélke weg je kiest.’
   S. de Mol hoopt van harte dat de keuze die we zullen maken als gemeente het product mag zijn van een gezamenlijke trektocht, waarin een nieuw kerkelijk en gelovig perspectief wordt neergezet: nl. een levend geloof in een kerk, die de samenleving iets te bieden heeft!
   Gedurende het onderzoekstraject is het communiceren naar de gemeente toe erg belangrijk. Transparantie, respect voor elkaars denkwijze  in de communicatie gedurende het proces  van onderzoek en  terugkoppeling naar de gemeente toe, - vice-versa - zijn voorwaarde, sleutelwoorden, die kans bieden om zo mogelijk tot een gezamenlijk eindconclusie te komen en we hierbij niemand achterlaten. De samenstelling en opdracht aan de commissie zal gepubliceerd worden en daardoor ook de toegankelijkheid tot de commissieleden in beeld gebracht.
   De namen van de commissieleden worden genoemd: Piet Dieleman (Elim), Sjaak Hamelink, Jaap Leunis, Cor Verlinde, Alwin de Zeeuw, Gilles Zegers, … Er ontbreken nog vrouwen, maar deze worden nog gevraagd. De commissie wordt dank, succes en wijsheid toegewenst.
   S. de Mol geeft het woord aan T. Platteeuw.
 
 1. < >
  T. Platteeuw vertelt allereerst hoe we tot hier zijn gekomen.
  In de diverse geledingen is er gekeken naar het beleidsplan wat er al lag van voorgaande jaren. Van daaruit zijn de nieuwe beleidsplannen gemaakt.
  Een leesgroep bestaande uit Maurits Schoenmaker, Cornelis Rot, Cor Verlinde,
  Hans Roos, Christian Sijbinga, Klaas Horstra, Johan Legters en Suzette de Bruijne heeft hiernaar gekeken.
  Zij zijn gevraagd om speerpunten te benoemen. Als eerste kwam naar voren dat vrijwilligers een doorlopend punt van aandacht is. Als tweede werd genoemd: hoe blijven we gestalte geven aan de visie van onze gemeente in tijden van krimp? De punten vanuit de leesgroep zijn doorgegeven aan de geledingen.
  Vervolgens is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering geweest, waar ook weer opmerkingen op de diverse plannen konden worden gegeven. Deze zijn ook weer doorgegeven aan de diverse geledingen. Nu is de gemeente aan de beurt. Allereerst krijgt elke geleding stipt vijf minuten de tijd om het beleidsplan te presenteren aan de hand van één dia.


  Algemene Kerkenraad (T. Platteeuw)
  -ruimte en gelegenheid voor initiatieven die passen bij visie
  -instellen commissie voor verbintenis van hetzelfde geslacht
  -instellen van toekomstcommissie
  -in een veranderende kerk aandacht voor vrijwilligers en missionaire doel

   
 2. Wijk Noord (Peter v.d. Heide)
  • pastoraal plan (Lievenspolder – pionieren)
  • missionaire houding/intentie o.a. door inzet van multimediale middelen (±57 live kijkers per dienst)
   • Goede conditie van: personele bezetting van onze wijk (ambten e.d.)
   • onderhoud van de Goede Herderkerk
  • 2015: 50-jarig bestaan van Goede Herderkerk


    
 3. Wijk Zuid (Albert Platteeuw)
  • Pastoraat => omzien naar elkaar
   (hier zijn voldoende contactpersonen voor nodig)
  • Vieringen => gastvrijheid
   (laten voelen dat iedereen welkom is, binnen de kerk en daarbuiten)
  • Vorming & toerusting => verdieping
   (hier wordt door ds. Becker vorm aan gegeven)
  • Diaconie => hulp en begeleiding

    
 4. Wijk Elim (door T. Platteeuw i.v.m. ziekte Jan Verstraeten)
  Binnen de gemeente worden de verschillende ambten door broeders uit de gemeente vervuld: Naast de mentor, welke de gemeente pastoraal dient, zijn er ook de ambten van ouderling, ouderling-kerkrentmeester, kerkrentmeester en diaken, die elk hun, volgens de kerkorde omschreven, taken vervullen. De commissie van bijstand staat de diakenen ter zijde. Vanuit diverse geledingen worden de zieken / ouderen bijgestaan en bezocht.
  T. Platteeuw noemt een aantal punten vanuit het beleidsplan op.
  Als speerpunt noemt Elim ook dat ze alert zijn op diaconale noden. Daarnaast aandacht voor zending en evangelisatie.


   
 5. Diaconie (Ben Tornij)
  B. Tornij noemt punten uit het beleidsplan van de Diaconie.
  O.a. Dienstbaar aan medemens, ver weg en dichtbij. Rentmeesterschap. Als Diaconie wordt er gewerkt in de secties en binnen de kerkdienst. Collecterooster, bekendmaken van collectedoelen etc. Eens in de 5 jaar een aansprekend project. Aandacht voor ouderen, directe hulpverlening, mantelzorg, jeugd, alleenstaanden.


   
 6. ZWO (Marjan Geertse)
  De ZWO sluit aan bij Kerk in Actie projecten (zo weet je dat er niks ‘aan de strijkstok’ blijft hangen). Aan het werk in de Gemeente
  • Kerkdienst: minimaal 2 keer per jaar, in februari in de Goede Herder Kerk, in oktober in de Opstandingskerk
  • Publiciteit via nieuwsbrief, SamenLeven, Kerk in Beeld
  • Op bezoek bij groepen: bezoek koffieochtenden van gemeentesecties
   (secties komen naar ZWO toe om iets te doen)
  • Kinderen en jongeren: samenwerking met de kindernevendienst
  • Stands en exposities
  • Werken met een project: Zuid-Afrika
  • < >< >

   Jeugd (Ruben Keijts)
   Beleid is geënt op 5 woorden: Vieren (vieren/aanbidden), Leren (Vormen), Ontmoeten (Pastoraat), Helpen (Diaconaat), Doorgeven (Missionair/apostolaat). Is gebaseerd op 1e christelijke gemeente. Alles hangt met elkaar samen. Er wordt ook geprobeerd jongeren van alles iets mee te geven.


    
 7. Aan de slag rond beleidsplannen
  Aanbevelingen/opmerkingen per beleidsplan kunnen in groepjes aan de verschillende tafels worden besproken en opgeschreven. Deze worden verzameld en gaan naar de diverse geledingen toe.

   
 8. Pauze – ontmoeting

  T. Platteeuw geeft een correctie door: nog dit jaar zal er een besluit worden genomen met betrekking tot verbintenis gelijk geslacht.
  De toevoeging van het organogram bij het beleidsplan AK volgt nog.

  De visie van de PGT wordt nog een keer genoemd:
  Wij, de Protestantse Gemeente Terneuzen (PGT), stimuleren elkaar (jong en oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn. Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht naar veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.


   
 9. Financiën (Willem Patberg)
  W. Patberg legt eerst uit hoe de AK tot de samenstelling van de commissie toekomst PGT is gekomen.
  De verhouding man-vrouw is ‘nog niet helemaal’ goed, maar daar wordt aan gewerkt.
  Presentatie Financiën
  De huidige situatie en resultaten:
  • Kerkbalans 2013
   Opbrengst was € 303.000, € 6.000 meer dan in 2012. De verwachting voor 2014 is lager dan 2013.
  • Zaalhuur bij uitvaarten en huwelijken: Nog te vroeg om resultaat te kunnen aangeven.
  • Samen Leven: Van 500 gratis abonnementen naar 170 betaalde, opbrengst ruim € 3.000. Het blad wordt nu wel veel vaker van de website gedownload. Aantrekkelijker maken om het via de website te lezen.
  • Ds. Hovinga met emeritaat en Ruben Keijts in dienst van de PGT: Bezuiniging van ruim € 50.000
  • Verzekeringen: Besparingongeveer € 1.500 per jaar
  • Energie kosten: Een klein team van specialisten onderzoekt nu de besparingsmogelijkheden voor de Opstandingskerk. Voor gas en licht een nieuw, goedkoper leveringscontract afgesloten voor groene energie met “Energie voor Kerken”


   Conclusie: We gaan de goed kant op maar er is nog steeds een structureel tekort.

   Er worden een paar dia’s met staafdiagrammen getoond waarop duidelijk te zien is hoe de financiële situatie zou zijn als er geen beleid gewijzigd was, hoe de situatie nu is, bij gewijzigd beleid en hoe de situatie zal zijn als we na 2017 geen verdere wijzigingen toepassen (‘de liquide middelen nov. 2013’ en ‘de liquide middelen mei2014’).
   In een cirkeldiagram kunnen we de verdeling van de uitgaven in 2014 zien over gebouwen, kerkdiensten, bijdragen aan PKN, diversen en salarissen. Het totaalbedrag is ongeveer 4 ton. Bij de kerkdiensten zijn ook de verwarmingskosten (25.000 euro) geteld.
   W. Patberg geeft aan dat er niet later dan 2016 keuzes gemaakt moeten worden.
   Op 1 december 2016 gaat ds. Becker met emeritaat. Met een jaarlijks tekort van € 40.000,- tot € 50.000,- mogen we geen nieuwe predikant benoemen.
   Commissie “Toekomst PGT”: Hoe willen we in de (nabije) toekomst als Protestantse Gemeente te Terneuzen “Kerk” zijn?
   Planning Commissie “Toekomst PGT”:
 10. Indien gewenst worden alternatieven door het College van KRM financieel doorgerekend.
 11. In oktober 2014 voorstellen van de commissie aan de AK ter bespreking en/ofter stellingname. (in overleg met de commissie is de datum verschoven naar maart 2015)
 12. Eerste helft 2015: Gemeenteavond
De AK moet communiceren, communiceren en nog eens communiceren (‘tell what you’re going to tell, tell it and tell what you told’; ‘vertellen wat je gaat vertellen, het vertellen en vertellen wat je net hebt verteld’).
Wat moeten we als leden van de Kerk doen? Inhoudelijk en respectvol met elkaar en met andere meningen omgaan God vragen om zijn onmisbare steun voor de toekomst voor onze gemeente en voor de leden van de Commissie “Toekomst PGT” bij de uitvoering van hun taak. Ora et Labora.

Vraag: In de meerjarenbegroting  is een alternatief uitgewerkt, geen nieuwe predikant, of een van de gebouwen sluiten. Natuurlijk gaat de commissie aan de slag, maar waarom zijn er niet meer mogelijkheden aangegeven?
W. Patberg legt uit dat de KRM er voor gekozen hebben om te laten zien dat het tekort opgeheven kan worden. Als aanname vanuit financieel tactische overwegingen is ervoor gekozen om de optie van geen nieuwe predikant te kiezen.
De opmerking wordt gemaakt, dat daarmee de toon wordt gezet.
De toekomstcommissie hoeft hier geen rekening mee te houden.
Opmerking: liever 1 kerkgebouw met 2 predikanten, dan 2 kerkgebouwen en 1 predikant.
 1. < >
  S. de Mol is blij met de vraag en benadrukt nog een keer dat ze wil voorkomen de indruk te wekken dat er al beslissingen zijn genomen.
  Het gaat erom dat we gezond verder willen gaan en daarom is ook de toekomstcommissie gekozen. Ze vraagt de gemeente om de commissie het vertrouwen te geven en hen de ruimte te geven.
  Vraag: zijn er nog plannen voor de Grote Kerk? Deze is gepacht en in beheer bij Stichting Behoud Grote Kerk. Zij hebben een contract met de kerk. Dat liep oorspronkelijk af over 2, 3 jaar. Er is besloten om het VVV kantoor ervoor te zetten en als eis van de bank moest het contract verlengd worden, tot ongeveer 2030. We mogen er wel gebruik van maken, maar zijn niet verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.
  Zondag 25 mei is er een koopzondagvesper om 16.00 uur in de Grote Kerk, om ook mensen die niet-kerkelijk zijn of randkerkelijk zijn bij de kerk te betrekken.
  S. de Mol bedankt iedereen.


  Afsluiting door Truus Rijke
  T. Rijke sluit af met het nogmaals voorlezen van de visie van de PGT en een gebed/zegenbede uit het Liedboek, een tekst van Andries Govaert na lied 257, op pag. 579:

  Zegen ons met uw stilte,
  dat de drukte in ons zwijgt;
  geeft ons vrede met wat onaf is,
  en plezier in wat geklaard is;
  bewaar het licht in de nacht
  dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
  als U over ons waakt.


  Aansluitend zingen we samen Lied 268 (Goede herder, als wij slapen).   
  Er is nog ruimte voor ontmoeting en een drankje.
  Terneuzen, 13 mei 2014
  Suzette de Bruijne, notulist AK
terug