Voortgangsbericht 6 september 2016 Voortgangsbericht 6 september 2016Algemene Kerkenraad neemt belangrijk besluit tot samen kerken.

De gemeenten van de Goede Herderkerk en de Opstandingskerk zullen bestuurlijk worden samengevoegd. Dit besloot de Algemene kerkenraad begin september. Dat is een belangrijke stap in de richting naar samen kerken in één kerkgebouw. Wat er precies werd besloten en hoe het stappenplan eruit ziet om zover te komen lees je hieronder in het officiele stuk.

Van de Algemene Kerkenraad
              
Voortgangsbericht Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen        
Als vervolg op eerdere voortgangsberichten na het horen en kennen van de gemeente over  “Toekomst  PGT”  heeft de Algemene Kerkenraad de volgende besluiten genomen.
Besluiten AK 6 september 2016 inzake voortgang Toekomst PGT:
 1. De Algemene Kerkenraad heeft besloten het dienstverband van de jeugdwerker, mevrouw Leontien Slabbekoorn na 1 november aanstaande voor onbepaalde tijd te verlengen. In overleg met haar, de predikanten en kerkelijk werker mevrouw Truus Rijke, zal het werkpakket nader worden bezien, met het oog op een goede vervangingsregeling in de toekomst.
 2. De Algemene Kerkenraad stelt het voorgenomen besluit vast de grenzen van de beide wijkgemeenten samen te voegen tot één gebied. De grenzen van de wijkgemeente Elim blijven ongewijzigd.
Voor de samenvoeging wordt het volgende stappenplan vastgesteld:
 1. 7 september 2016: beide wijkkerkenraden hebben hun eerste gezamenlijke vergadering. Een gespreksonderwerp is het rooster van aftreden en een vooruitblik naar de samenstelling van de nieuw te vormen wijkkerkenraad.
 2. De kerkenraad van de wijkgemeente Elim wordt schriftelijk geïnformeerd.
 3. 4 oktober 2016: de AK belegt een bijeenkomst met beide wijkkerkenraden (alle ambtsdragers) met als doel hen te informeren over het samenvoegingsproces en hen te horen over het voorgenomen besluit om de grenzen van de wijkgemeenten Noord en Zuid per 1 januari 2017 te laten versmelten, zodat deze tezamen de grenzen vormen van de nieuw te vormen wijkgemeente.
 4. Uiterlijk 24 oktober 2016: de AK verzoekt het breed moderamen van de classis om haar medewerking en goedkeuring (ten behoeve van de BM-vergadering van 2 november 2016).
 5. 29 november 2016: november 2016: op een gemeenteavond wordt de gemeente geïnformeerd over de voortgang van het proces.
 6. sept – nov 2016: de plaatselijke regeling van de AK wordt tekstueel aangepast, mede in afstemming met de kerkenraad van de wijkgemeente Elim.
 7. sept – nov 2016: voor de nieuwe wijkgemeente wordt een nieuwe plaatselijke regeling opgesteld.
 8. sept-nov 2016: rooster van aftreden van beide wijkkerkenraden Noord en Zuid bespreken, samenstelling nieuw te vormen wijkkerkenraad voorbereiden met speciale aandacht voor het moderamen
 9. (optioneel indien nodig) december 2016: ambtsdragersverkiezingen nieuwe wijkkerkenraad
 10. 1 januari 2017: wijkkerkenraden worden officieel samengevoegd, ambtsdragers worden geïnstalleerd  en de nieuwe wijkkerkenraad wordt geïmplementeerd in een feestelijke kerkdienst
Graag wil ik de geplande gemeenteavond van 29 november 2016 extra onder uw aandacht brengen!
 
Vriendelijke groet,
 
Sien de Mol Marcusse –voorzitter Algemene Kerkenraad 
 
terug