ZWO ZWO

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, in het kort: ZWO

(versie 12 mrt 2018)

Beleidsplan: zie www.pgterneuzen.nl/beleidsplan_zwo 

ZWO in Terneuzen
"Laten wij ons geroepen weten om van elkaar gediend te zijn"
De leden van de ZWO-commissie voelen zich geroepen om zich in te zetten voor anderen. Naastenliefde, getuigenis en dienstbaarheid zijn begrippen die ons daarbij motiveren en leiden.
We ondersteunen het werk van Kerk in Actie. De ZWO-commissie probeert daarbij de gemeenteleden zoveel mogelijk te betrekken.

Kerk in Actie is de naam waarmee de landelijke Protestantse Kerk zich wereldwijd inzet voor zendingsprojecten of diaconale projecten. Het uitgangspunt is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sexe of nationaliteit.
De ZWO-commissie heeft zich tot voor kort ingezet voor een classicaal project in Zuid-Afrika: het Ujamaa Centre in Pietermaritzburg. In april 2018 wordt dit project door de classis afgerond. De uitzending van Hanna Wapenaar is geëindigd; ze is inmiddels werkzaam als straatpastor in Amsterdam. We beraden ons nog op een volgend project. Ondertussen houden we het contact dat we hebben opgebouwd in Griekwastad, Zuid-Afrika, ook warm. De basisschool in deze plaats kan onze steun goed gebruiken; er wordt onderwijs gegeven aan de allerarmste kinderen.


De ZWO-commissie zelf
De ZWO-commissie valt in de structuur van onze kerk onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De commissie draagt zelf zorg voor de activiteiten die uitgevoerd worden om de programma’s van Kerk in Actie te ondersteunen. 
Onze commissie bestaat uit een groep van ongeveer vijf enthousiaste leden. We vergaderen vijf keer per jaar. Voor het voorbereiden van kerkdiensten en de 40-dagentijd wordt er een extra bijeenkomst gepland.


Vertaling naar de praktijk
Om de projecten van Kerk in Actie te ondersteunen en het werk praktisch vorm te geven, doen we het volgende:
  • We vertellen regelmatig in kerkdiensten over de projecten van Kerk in Actie. We proberen hiermee een korte samenvatting te geven van de wijze waarop mensen in nood worden geholpen en/of de wijze waarop wordt geprobeerd de mensen een perspectief te geven op een beter leven.
  • Door bijvoorbeeld de verkoop van plantjes op Pinksteren of het organiseren van   activiteiten, zoals het maken van kerststukjes, proberen we geld in te zamelen voor de projecten van Kerk in actie, zowel landelijk als regionaal.
  • We werken 2 keer per jaar aan kerkdiensten mee waarin er specifieke aandacht is voor zending of werelddiaconaat.
  • In de 40-dagentijd staat het werk van Kerk in Actie centraal. Elke week vertellen we in de kerken over de projecten waarbij we onze betrokkenheid met mensen in nood, veraf en dichtbij, in woord en daad kunnen laten merken.

  • We houden contact met de classicale ZWO-commissie, zodat we meer informatie krijgen over het werk van Kerk in Actie of andere informatie die te maken heeft met het werk van ZWO.
  • Inmiddels is Marjan Geertse - Schol lid van de Diaconie als werelddiaken, zodat afstemming met de activiteiten van de Diaconie beter mogelijk is.
Informatie
Wilt u ook deel uitmaken van onze commissie? U bent van harte welkom! We zouden het leuk vinden als één of twee mensen ons team komen versterken. Informatie kunt u opvragen bij Marjan Geertse-Schol (marjanschol@gmail.com, tel.nr. 0115-432231)
U kunt altijd een vergadering van onze groep bijwonen om te kijken of meewerken aan ZWO activiteiten iets voor u is.


Bankrekeningnummer
Wilt u het werk van de ZWO-commissie steunen? U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening met IBAN-nummer NL51 ABNA 0511.2351.35 t.n.v. ZWO-commissie van de protestantse gemeente te Terneuzen.
Als u een bepaald project wilt ondersteunen, vermeldt u dit dan bij de omschrijving van de overboeking?

 
terug