ZWO ZWO

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, in het kort: ZWO

Beleidsplan: zie www.pgterneuzen.nl/beleidsplan_zwo 

De leden van de ZWO-commissie voelen zich geroepen om zich in te zetten voor anderen. Naastenliefde, getuigenis en dienstbaarheid zijn begrippen die ons daarbij motiveren en leiden.

Kerk in Actie is de naam waarmee de landelijke Protestantse Kerk zich wereldwijd inzet voor zendingsprojecten of diaconale projecten. Het uitgangspunt is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sexe of nationaliteit.
De ZWO-commissie ondersteunt momenteel de drie projecten van de classis: 'De Delta voor Indonesië':

1) 'Een betere toekomst voor straatkinderen, Java, Indonesië'

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.

2) 'Sterke vrouwen op Papoea, Indonesië'

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Ook helpen de vrouwen bij het geven van voorlichting over HIV/aids en helpen ze andere vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving.

3) 'Een beter inkomen voor boeren op Java, Indonesië'

Op Midden-Java kunnen veel boerengezinnen nauwelijks rondkomen. Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse kerk, helpt deze boeren om hun inkomen te verbeteren. Zo ondersteunt Trukajaya boeren bij het opzetten van een coöperatie, waardoor boeren minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun landbouwproducten krijgen. Met het verdiende geld kunnen de boeren vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. Trukajaya helpt de boeren ook bij de irrigatie en de bemesting van het land en leert hen nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken.
 

De ZWO-commissie zelf

De ZWO-commissie valt in de structuur van onze kerk onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De commissie draagt zelf zorg voor de activiteiten die uitgevoerd worden om de programma’s van Kerk in Actie te ondersteunen.
Onze commissie bestaat uit een groep van vier enthousiaste leden. We vergaderen zo'n vier keer per jaar. Voor het voorbereiden van een kerkdienst en de 40-dagentijd wordt er een extra bijeenkomst gepland.
 

Vertaling naar de praktijk

Om de projecten van Kerk in Actie te ondersteunen en het werk praktisch vorm te geven, doen we het volgende:

  • We vertellen in kerkdiensten over de projecten van Kerk in Actie. We proberen hiermee een korte samenvatting te geven van de wijze waarop mensen in nood worden geholpen en/of de wijze waarop wordt geprobeerd de mensen een perspectief te geven op een beter leven.

  • Door bijvoorbeeld de verkoop van plantjes op Pinksteren of het organiseren van   activiteiten, zoals het maken van kerststukjes, proberen we geld in te zamelen voor de projecten van Kerk in actie, zowel landelijk als regionaal.

  • We werken 2 keer per jaar aan een kerkdienst mee waarin er specifieke aandacht is voor zending of werelddiaconaat.

  • In de 40-dagentijd staat het werk van Kerk in Actie centraal. Elke week vertellen we in de kerken over de projecten waarbij we onze betrokkenheid met mensen in nood, veraf en dichtbij, in woord en daad kunnen laten merken.

  • We houden contact met de classicale ZWO-commissie, zodat we meer informatie krijgen over het werk van Kerk in Actie of andere informatie die te maken heeft met het werk van ZWO.

  • Omdat Marjan Geertse - Schol lid is van de Diaconie, namelijk als werelddiaken, is afstemming met de activiteiten van de Diaconie mogelijk.


Informatie

Wilt u ook deel uitmaken van onze commissie? U bent van harte welkom! We zouden het leuk vinden als één of twee mensen ons team komen versterken. Informatie kunt u opvragen bij Marjan Geertse-Schol (marjanschol@gmail.com, tel.nr. 0115-432231).
 

Bankrekeningnummer

Wilt u het werk van de ZWO-commissie steunen? U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening met IBAN-nummer NL51 ABNA 0511.2351.35 t.n.v. ZWO-commissie van de protestantse gemeente te Terneuzen.
Als u een bepaald project wilt ondersteunen, vermeldt u dit dan bij de omschrijving van de overboeking?


We ondersteunen het werk van Kerk in Actie. De ZWO-commissie probeert daarbij de gemeenteleden zoveel mogelijk te betrekken.

terug