2015-06-29 Verslag gemeenteavond en slides 2015-06-29 Verslag gemeenteavond en slides
Gemeenteavond Protestantse Gemeente Terneuzen

Slides downloaden of bekijken: klik hier  (powerpoint) of als PDF

Datum:            maandag 29 juni 2015
Locatie:           Opstandingskerk
Aanvang:        19.30 uur
 
Thema:           Gemeenteavond n.a.v. presentatie en aanbevelingen Commissie Toekomst
                                                                                                               Notulist: Suzette de Bruijne
Programma:

 
 • Welkom en toelichting programma en voortgangsplanning
  Voorzitter AK, S. de Mol, heet ons allen hartelijk welkom.
  Fijn dat we hier allen zijn; dat wij ons als kerkenraad en gemeente samen verantwoordelijk weten voor de toekomst van onze Protestantse gemeente te Terneuzen.
  Wij kennen alom in den lande de zorg om de toekomst van de kerk. Goed dat wij in alle vrijheid hier ook in onze gemeente over mogen en willen spreken, want geen enkele gemeente kan zich onttrekken aan die verantwoordelijkheid, ook wij niet.
  Op voorgaande gemeenteavonden hebben de financiën, met o.m. begroting in evenwicht, taakstellende bezuinigingen, beleidsplannen centraal gestaan. Daarbij kwam vanuit de gemeente aan de kerkenraadterecht de vraag ons te bezinnen op, niet alleen de zorgelijke financiële situatie, maar ons gelijktijdig te buigen over de vraag welke kerk, welke geloofsgemeenschap willen wij als PGT naar de toekomst zijn. Een oproep dus voor eengeestelijke, inhoudelijkebezinning op ons kerk zijn.
  De kerkenraad heeft op die vraag actie ondernomen en op 1 april 2014 de Commissie Toekomst mogen installeren. Wij zijn blij dat de commissie, na ruim een jaar intensief zich te hebben willen buigen over de meegekregen opdracht: hoe we in de toekomst (over ca. 5 jaar) als Protestantse gemeente te Terneuzen “kerk” willen zijn, deze avond het eindrapport en deaanbevelingen kan presenteren.
  Dit alles informatief, er ligt geen enkel besluit. Voor onze vragen, reacties aan de commissie ter verheldering van het gepresenteerde, is voldoende gelegenheid na de pauze.
  Er is een ruime pauze, zodat we na de presentatie, onder het genot van een kopje koffie of thee, de tijd nemen voor onderlinge ontmoeting en om het gehoorde voor onszelf te laten doordringen.
  Voordat we de avond afsluiten komt S. de Mol nog op de voortgangsplanning terug, zoals het programma laat zien. Graag wenst zij ons allen een goed luisteren naar en met elkaar in gesprek zijn toe.
  Zij geeft het woord aan ds. H. Becker.

   
 • Opening
  Ds. H. Becker opent de avond en heet iedereen nogmaals hartelijk welkom.
  Hij benoemt dat we blij zijn met de inzet van de Commissie Toekomst.
  Zijn opening heeft dan ook te maken met toekomst, denkend aan de bekende trits verleden / heden / toekomst. Samen even nadenken over de TIJD aan de hand van een verhaal over een zekere Josef Passatour, die letterlijk in tijdnood was gekomen. De tijd had hem gehouden in een wurgende greep.
  Helaas kan dit in figuurlijke zin ook met ons gebeuren. Dat we in de greep van de tijd raken, en niet meer de rust en de ruimte nemen om geduld te oefenen, te bidden en God te vragen om de goede weg.
  Natuurlijk mogen mensen plannen maken. Deze avond heeft daar alles mee te maken.
  Maar H. Becker hoopt dat de zomer, de komende periode, een tijd zal zijn van rust en bezinning.
  Een Iers spreekwoord zegt: God schiep de tijd. En Hij schiep er genoeg van.
  Vandaar zijn advies: We moeten ons niet laten opjagen, niet te veel willen, niet te veel willen behandelen in korte tijd. Laten wij de tijd nemen.
  Als lezing heeft H. Becker Genesis 1:16-19:
  God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.
  Tot zover de lezing.
  Het gaat hier niet alleen om de schepping van zon en maan en sterren, maar ook om de tijd. De vaste regelmaat van de kalender. Er zijn ook gezette tijden.
  Ook tot teken – dit woord wordt genoemd in de grondtekst – tot teken van bijzondere dagen, vooral feestdagen en met name de sabbat, de rust.
  Dit bevrijdt ons van de drukte en de hectiek, althans de druk en de last daarvan.
  Laat er tijd zijn voor de verwondering. Dat Gods trouw er elke dag weer is.
  Dat er een rustdag is. Dat we van ophouden weten.
  Dat we niet alleen plannen maken, maar de dingen ook in Gods hand leggen.
  Dat niet de haast en de angst ons regeren. Dat we geen slachtoffer worden van de tijd, zoals Josef Passatour.
  H. Becker gaat ons voor in gebed.
  S. de Mol geeft het woord aan C. Verlinde.

   
 • Presentatie door de commissie “Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen”
  De leden van de commissie zijn: Marjan Geertse-Schol, Sjaak Hamelink, Jaap Leunis (niet aanwezig vanwege vakantie), Cor Verlinde, Irene Ymker-Bruins Slot, Alwin de Zeeuw en Gilles Zegers. Piet Dieleman, namens de Elim gemeente, heeft na de startbijeenkomst de besprekingen niet meer bijgewoond. Er is voor hem ook geen vervanger vanuit Elim naar de bijeenkomsten afgevaardigd.
  C. Verlinde geeft aan dat de commissie ruim de tijd nodig heeft gehad om ‘aan elkaar te wennen’, dus er wordt niet verwacht dat de gemeente het binnen de kortste keren eens zal zijn over wat er gepresenteerd wordt.
  De presentatie met aanbevelingen en actiepunten wordt doorgenomen.
  Duidelijk moge zijn dat we samen de schouders eronder moeten zetten!

   
 • Pauze/ontmoeting
  Er is ruim de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee, de tijd nemen voor onderlinge ontmoeting en om het gehoorde voor onszelf te laten doordringen.

   
 • Vragen/reacties n.a.v. presentatie en aanbevelingen Commissie Toekomst
  Aan de hand van de sheets, de 7 thema’s, kunnen er vragen worden gesteld.

   
  1. Visie
   Wat zijn geledingen in dit geval?
   Een geleding kan zijn de taakgroep jeugd, de diaconie, etc. Een groep mensen binnen de kerk die met een onderwerp bezig is.
   De visie is breed en ieder is met z’n eigen stukje bezig, zo groei je uit elkaar. De kerkenraad is hierin sturend en kan aangeven of een plan van een bepaalde geleding akkoord is. Achteraf wordt dat geëvalueerd etc.
   De kerkenraad is er om te sturen en de grote lijnen te bewaken.

    
  2. Eén kerk
   We bepalen met zijn allen hoe we dat naar de toekomst vorm gaan geven.
   Naar aanleiding van het instellen van een plancommissie wordt er vanuit de gemeente geadviseerd om de periode van gebruik van 2 gebouwen zo kort mogelijk te houden, om het niet moeilijker te maken dan het is. Het is duidelijk dat de gemeente het wil, blijkt uit de enquête, dus waarom wachten?!
   C. Verlinde benadrukt dat er is gekeken naar mogelijkheden, niet naar belemmeringen. Vandaar de data die zijn genoemd en de actiepunten. Misschien is dat niet haalbaar, maar daar kunnen we als gemeente mee aan de slag, deskundigen ernaar laten kijken.
   De gedachte is dat we er als gemeente tegenaan gaan.
   Het is niet de bedoeling om dingen te forceren.
   Maar als je iets wilt richting de toekomst, moet je iets. De plek om elkaar te ontmoeten en daarin God te vinden is belangrijk.
   Wat zijn de gedachten om de jongere leeftijdsgroep te ondersteunen om de kerk van de toekomst de dragen?
   Ook de50-plussers heeft de kerk nodig voor hun ervaringen, etc.

    
  3. (kerk)dienst: beleving en gemeenschapszin
   bij punt 1. Wil niet zeggen dat de voorgangers van nu niet zouden bezielen. Zo is het absoluut niet bedoeld. Maar als bijvoorbeeld H. Becker met pensioen gaat, moet je toch weer iemand zien te vinden die bezielt.
   Het gaat erom dat we met elkaar de dienst (uit-)maken en niet achterover leunen en alleen maar consumeren, maar dat er interactie is.

    
  4. Kerk naar buiten en in de samenleving
   Er wordt opgemerkt dat er zaken niet opstaan, zoals de soos, de aangepaste gezinsdiensten.
   Dat klopt, er is een aantal voorbeelden genoemd.
   Dat de jeugd de wijk ingegaan is, is een revolutie.
   Je mag je er bewust van zijn dat je als kerk in de samenleving staat en dat we al heel veel dingen doen.
   Hebben jullie je als commissie ook laten leiden door het verleden?
   Toekomst is vooral vooruitkijken. En natuurlijk leer je ook van het verleden. Maar je moet er wel bij zijn, anders wordt de toekomst ingehaald door het nu.

    
  5. Organisatie
   Het vinden van mensen is een van de grootste problemen van de afgelopen 20 jaar.
   Wat is er nodig om de kerk te sturen?, heeft de commissie zich afgevraagd.
   Laat de kerkenraad zich met name bezighouden met sturen.

    
  6. Financiën
   Deze zijn in principe al genoeg besproken en er ligt een goed plan. Laten we sober doen, geen onnodige kosten, zodat er plaats is voor iedereen. En daardoor misschien ook wel plaats voor groei.
   Is groei een van de speerpunten, of ‘laten we de bal rollen’?
   De commissie is er wel bewust mee bezig geweest, hoe krijg je je gemeente weer actief, betrokken etc. Bij de jeugd zit er een enorme potentie in, de levels etc. Als we met elkaar aan de slag gaan en zo iedereen meenemen, ook de randkerkelijken. Van onderuit, niet van bovenaf.
   Vanuit de gemeente komt de opmerking: Toch juist ook wel van Bovenaf?! Waarom komen we samen? Met wie? => met God! Laat dat tot ons doordringen en laat ons hart daardoor raken, zo wordt meegegeven.
   Is het slim om een pastorie te verkopen? Vanwege het financiële? Dat is door de commissie niet zover doorberekend. Maar ervaring leert dat een gebouw nooit voor iedereen gepast is. Het is niet het doel van gemeentezijn om gebouwen te onderhouden.
   Vanuit de KRM wordt aangegeven dat je als gemeente wel verplicht bent om een predikant een woning aan te kunnen bieden.
   De commissie is uitgegaan van mogelijkheden, niet van belemmeringen. Wat willen we met elkaar?
   De 2 fte kunnen 2 predikanten zijn, maar ook 1 predikant en bijvoorbeeld een aantal kerkelijk werkers, etc. Dat is aan de gemeente om te beslissen.
  7. Jeugd
   Er wordt opgemerkt dat het jammer is dat jeugd op punt 7 staat.
   C. Verlinde merkt op dat het niet op volgorde van belangrijkheid staat.
   Het is juist iets waar we niet omheen kunnen.
   Er wordt opgemerkt dat de jeugddiensten van tegenwoordig een hele goede manier is om gemeente te zijn. Zij voelt zich daar thuis.
   Alle activiteiten maken ons gemeente, niet alleen een kerkdienst.
   Er wordt opgemerkt dat de ouderen wel een beetje vergeten worden. Het zou fijn zijn als er bijvoorbeeld weer eens een ouderenzangdienst zou worden georganiseerd.
   Het is goed dat dat ook genoemd wordt. Er moet plaats zijn voor iedereen en iedereen moet tot zijn recht komen.
   We mogen blij zijn dat we zoveel jeugd hebben, dat mogen we koesteren. Maar we moeten ze ook samen brengen. Ook na de kindernevendienst moet er plek voor de jeugd zijn.

   Er gebeurt heel veel goeds. Laten we de schouders eronder zetten om dat te behouden en te verbeteren!

    
 • Voortgangsplanning
  S. de Mol geeft aan dat de presentatie ‘in sloeg als een bom’, maar de kerkenraad heeft wel gezegd => we moeten er wel iets mee gaan doen.
  De voortgangsplanning moet duidelijk zijn, zodat we er in de zomervakantie in alle rust verder over na kunnen denken.
  Het verslag, de presentatie, etc. zal gecommuniceerd en gepubliceerd worden. Als er nog reacties komen, worden deze meegenomen, er is altijd ruimte voor. De commissie zal ook bereid zijn om verduidelijking te geven waar nodig.
  We mogen de verwachting op Onze Heer stellen, we staan er niet alleen voor.

  Er wordt opgemerkt dat het thema vorming en toerusting gemist is => 13 oktober bijeenkomst Leerhuis: een speciale avond over Etty Hillesum.  Prof. dr. K.A.D. Smelik zal een presentatie verzorgen over haar leven en werk.

  Voortgangsplanning:
  15 september: extra AK vergadering over gepresenteerde door de Commissie Toekomst en opmerkingen vanuit de gemeente
  6 oktober AK: vervolg van de vergadering van 15 september
  20 oktober: gemeenteavond: vervolg gesprek over onze kerkelijke gemeente naar de toekomst toe.

  Dankwoord van S. de Mol aan de Commissieleden, voor hun betrokkenheid en tijdsinvestering. Niet alleen in vergadertijd, maar ook in persoonlijk denkproces buiten de vergaderingen om. Dank voor de toezegging voor mogelijk raadplegen bij de voortgang van dit proces.
  Dank aan S. de Bruijne voor de verslaglegging van deze avond.
  Dank aan beheerders H. van der Vaart en.F.Bolleman, C. Zweedijk, C. Scheele en C. Golverdingen, die weer voor de goede ambiance voor ontvangst vanavond hebben zorggedragen.
  Alle aanwezigen dank voor hun komst en getoonde betrokkenheid.
  S. de Mol geeft het woord aan ds. H. Smeets om deze avond samen met ons af te sluiten.

   
 • Afsluiting
  Ds. H. Smeets gaat ons eerst voor in gebed.
  Vervolgens leest hij een gedicht van Martinus Nijhoff, De moeder, de vrouw, over de verbinding die wordt gevormd door een brug.


  De moeder de vrouw (Martinus Nijhoff)

   
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren.
Een minuut of tien dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd - laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 
Daarna zingen we gezamenlijk onder orgelbegeleiding van P. Simons Lied 243 (O Heer mijn God, ook deze nacht) de verzen 1,4 en 7.

 
1. O Heer mijn God, ook deze nacht
zij lof en eer U toegebracht,
omdat Gij dag en duister schept
en ons het licht gegeven hebt.
4. Is deze arbeidsdag voorbij
dat mij de slaap een balsem zij.
Dan zal ik zijn in ’t nieuwe licht
als een die graag zijn dienst verricht.
   
7. Loof God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt
en onze ogen open doet!

 
 
 
 
 
 
terug