Update van de algemene Kerkenraad - 16 maart 2015 Update van de algemene Kerkenraad - 16 maart 2015
 
 
 
Van de algemene kerkenraad:
- uitnodiging sectieavond/groothuisbezoek
- samenvattend verslag van de gemeenteavond 23 februari 2015
   met dank aan Suzette de Bruijne (notulist AK) en Joke Steeneveld (regioadviseur PKN)
- eerstvolgende gemeenteavond 29 september 2015 ( zie ook genoemd in uitnodiging)
 
 

 UITNODIGING SECTIEAVONDEN
 
Hierbij nodigt de algemene kerkenraad (AK) van de Protestantse gemeente Terneuzen u uit voor een groothuisbezoek over het zegenen van levensverbintenissen, anders dan een huwelijk tussen man en vrouw.
 
Het beraad is begonnen met de gemeenteavond, die werd gehouden op 23 februari in de Goede Herderkerk. Het verslag van die avond vindt u op www.pgterneuzen.nl. en in de kerkbladen “Samen leven” en “Kerk in Beeld”. Het vervolg hierop is een serie sectieavonden/groothuisbezoeken, waarbij steeds enkele secties samen worden uitgenodigd op één avond.
 
Andere levensverbintenissen
De vraag die centraal staat, wordt in de kerkorde in ordinantie 5-4 als volgt geformuleerd:
De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – besluiten dat ook andere levens-verbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.
 
Beraadsgroep
Er is een beraadsgroep gevormd van gemeenteleden, die zich inhoudelijk in het onderwerp hebben verdiept. Bij elk groothuisbezoek zijn één of twee van hen aanwezig. De onderlinge gesprekken dragen ertoe bij, dat het onderwerp van verschillende kanten wordt belicht en dat gaandeweg een mening gevormd wordt. Het is niet de bedoeling dat u uw mening schriftelijk kenbaar maakt bij de kerkenraad, tenzij bijzondere omstandigheden het u onmogelijk maken om aan de sectieavonden deel te nemen. De avonden worden begeleid door Joke Steeneveld, gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk.
 
Praktische informatie
De sectieavonden vinden plaats op
woe 8 april – Opstandingskerk – kleine kerkzaal, sectie Katspolder, Zeldenrust/Buitengebied
ma 13 april – Opstandingskerk – zaal 7/8, sectie Oude Vaart/Triniteit,                                              Zuidpolder/Zuiderpark, Ouderenpastoraat
do  23 april - Goede Herderkerk – zaal 2, sectie Serlippens,  Noordpolder,  Binnenstad/ Java & Lievenspolder, Ouderenpastoraat
di 12 mei - Opstandingskerk – kleine kerkzaal, sectie Oudelandse Hoeve
ma 18 mei -  Goede Herderkerk – zaal 2, sectie Othene
Wie de eigen sectieavond niet kan bezoeken, is hartelijk welkom op één van de andere avonden. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
 
Jeugd
Jongeren van 12-16+, die over dit onderwerp mee willen denken en praten zijn welkom op 8 april van 17.15-19.30 in het jeugdhonk in de Opstandingskerk.
 
Vervolg van de sectieavonden
Van elke avond wordt een verslag gemaakt. Uit deze verslagen stelt de beraadsgroep een advies op voor de algemene kerkenraad. Deze neemt een besluit over dit onderwerp en legt dat voor aan de gemeente op de gemeenteavond, die gehouden zal worden op 29 september 2015 in de Opstandingskerk.
Graag tot ziens !
 
Namens de algemene kerkenraad,
 
Sien de Mol-Marcusse, voorzitter
 
 
Samenvattend verslag van de Gemeenteavond, gehouden op 23 februari 2015
 
thema: Zegenen van andere levensverbintenissen, dan een huwelijk tussen man en vrouw, in de Protestantse gemeente te Terneuzen.
 
 
 
De kerkorde beschrijft het onderwerp in ordinantie 5-4 als volgt:
“De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.”
 
Welkom en opening
Voorzitter van de Algemene Kerkenraad, mevr. de Mol- Marcusse heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder gemeenteadviseur Joke Steeneveld, die het proces in de gemeente zal begeleiden en ds Nelleke van der Linden uit Goes, die het thema deze avond inleidt.
 
Mevr. de Mol stelt voor om Gods zegen en leiding te vragen over dit beraad. Zij leest een overdenking van G.W.Tamminga-Visser bij Jakobus 1 : 5
“Komt iemand van u wijsheid te kort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.”
Daarna zingen de aanwezigen psalm 81 : 1, 4, 8, 9
 
Aanleiding
Bij de fusiebesprekingen is dit thema in de wachtstand gezet, omdat teveel andere zaken de aandacht vroegen. De Algemene Kerkenraad heeft zich als opdracht gesteld, dit jaar de agenda vrij te maken om, na een zorgvuldig horen van de gemeente, hierover een principebesluit te nemen en dit besluit aan de gemeente kenbaar te maken.
 
Karakter van deze avond
Gemeenteadviseur Joke Steeneveld vertelt dat het gemeenteberaad begint met deze avond, waarop het thema wordt ingeleid en zal worden voortgezet met een aantal sectieavonden. Ieder beschikt dan over dezelfde informatie, die in samenvatting ook schriftelijk beschikbaar komt. Een beraad is een gesprek in de gemeente, waarbij niet van tevoren vaststaat wat de mening van de gemeente zal zijn en waarbij ook niet vaststaat wat voor beslissing er over dit onderwerp genomen zal worden.
Omdat het over een gevoelig onderwerp gaat, worden de deelnemers uitgenodigd om zorgvuldig te formuleren en op een respectvolle toon met elkaar te spreken.
Na de inleiding wordt van de aanwezigen gevraagd om eerst even individueel na te denken over wat hen verraste in de inleiding en om dat vervolgens met elkaar te delen. Zijn er naar aanleiding daarvan vragen te stellen aan de inleider, of zijn er rond dit thema andere vragen te stellen aan de inleider, dan is daar in het vervolg van deze avond ruimte voor.
 
Inleiding op het thema
Ds. Nelleke van der Linden begint met het lezen van 1 Korintiers 12:14-27 , over de lichaamsdelen, die van elkaar verschillen in functie en mogelijkheden, maar elkaar nodig hebben om een volledig lichaam te kunnen zijn. Daarna leest zij een illustratie van Karel Eijkman uit het boek “Met z’n allen gelijk, dat is pas sterk”. Ds van der Linden vertelt over hoe het proces om te komen tot een besluit over dit thema in Goes is verlopen vanuit het gezichtspunt van twee kerkelijk meelevende mannen, die verlangden naar een zegening van hun partnerschap voor Gods aangezicht in een kerkdienst. In die tijd was in de gereformeerde kerk het beraad over het zegenen van andere relaties al gaande. En bij de vorming van de Protestantse gemeente Goes was er in de Hervormde gemeente slechts een klein beraad nodig om tot hetzelfde besluit te komen, dat het zegenen van andere levensverbintenissen mogelijk maakt.
 
Acceptatie-afwijzing
Door de geschiedenis heen zie je perioden van acceptatie en afwijzing van homoseksualiteit in de kerk. Onder invloed van de ratio en het ontstaan van een patriarchale samenleving verloor men contact met het basale mens-zijn. Hoogtepunt hiervan zien we in WO-2, toen homoseksuelen werden gedemoniseerd, evenals Joden en zigeuners. Minderheden komen snel in de positie van  “underdog” terecht. Voor de betrokkenen is het steeds de vraag: “Zal men mij accepteren, zoals ik ben?”
De kerk, als instituut, heeft een grote rol gespeeld in de afwijzing van homoseksualiteit, mede op grond van de interpretatie van bijbelteksten. Men zag het in een bepaalde periode als een ziekte, waarvan je zou kunnen genezen. In onze multiculturele samenleving is er een nieuwe bedreiging, nl uit de hoek van autochtone religieuze minderheden (orthodox christelijke, joodse en moslimgroeperingen).
 
Ontwikkelingen in de (Nederlandse) samenleving
Sinds 1998 bestaat de mogelijkheid van een geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen. Vanaf 1 april 2001 kunnen twee mannen of twee vrouwen met elkaar in het huwelijk treden. In de Protestantse Kerk kunnen andersoortige relaties gezegend worden sinds 2004 na een beraad over dit onderwerp in de gemeente. De kerkenraad van elke gemeente kan hier zelfstandig over beslissen. Het gaat in het kerkordeartikel, dat hierboven is beschreven, over een verbond van liefde en trouw. Dat is de norm. Uit de relatie moet dus iets van zorgplicht voor elkaar spreken.
 
Zegenen en inzegenen
Inzegenen heeft oudere papieren en stamt uit de tijd dat de kerk een huwelijk kon bevestigen en inzegenen, dus voor de instelling van het burgerlijk huwelijk. Dat was een juridische handeling. Nu kan een predikant het huwelijk tussen  man en vrouw en tussen twee mensen van hetzelfde geslacht alleen zegenen. Gods zegen wordt gevraagd over de gezamenlijke levensweg van beide partners. Daarvoor worden in de kerkdienst ook dezelfde formuleringen gebruikt. Het oude spraakgebruik wordt in de kerkorde en in de volksmond nog gehanteerd voor een huwelijk tussen man en vrouw.
 
Homoseksualiteit in de Bijbel
Er zijn verschillende bijbelfragmenten, die de schijn kunnen wekken, dat het over homoseksualiteit gaat. Het is belangrijk het verhaal dan steeds in de context te plaatsen en te proberen begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Door de aanwezigen worden verschillende teksten genoemd, die vaak met homoseksualiteit in verband worden gebracht, maar eigenlijk geen betrekking hebben op een relatie waarin liefde en trouw een rol spelen. In het Oude Testament wordt het verhaal verteld van de wording van het volk van God, geheel anders dan de omringende culturen. Van die praktijken moet men juist loskomen (bijv. Leviticus 18,22). Men moest zich richten op de dienst aan God, waarin geen plaats was voor onreinheid en afgoderij.
In het Nieuwe Testament staan ook verschillende teksten, die mogelijk verwijzen naar homoseksualiteit en seksorgieën. Daarin gaat het nooit om langdurige relaties van gelijkwaardige partners op basis van liefde en trouw ( bijv 1 Korintiërs 6, 9-10). Daarnaast is het ook goed dat men zich realiseert, dat onder meer Paulus een kind van zijn tijd en cultuur is. Er staan veel meer verboden in de Schriften, waaraan wij ons geen moment storen.
 
Een pastorale benadering
Het gesprek met betrokkenen, mensen die zelf een homoseksuele relatie hebben of die er mee te maken hebben in het gezin, kan het beste gevoerd worden, door met respect te luisteren en ruimte te bieden.
 
 
Beraadsgroep en vervolg
De beraadsgroep die het proces in de gemeente zal begeleiden heeft nog plaats voor mensen, die na deze avond besluiten om zitting te nemen. Men kan zich tot 2 maart opgeven bij de scriba van de AK. De groep wordt gevormd door mensen, die zelf een homoseksuele relatie hebben, mensen die met homoseksualiteit te maken hebben in het gezin en mensen die grote moeite zouden hebben met de mogelijkheid dat een homoseksuele relatie in de gemeente gezegend kan worden. De groep gaat zich samen voorbereiden onder leiding van Joke Steeneveld aan de hand van de brochure, die door ds van der Linden wordt aangehaald. Daarna zullen steeds enkele leden van de beraadsgroep aanwezig zijn bij de groothuisbezoekavonden.
 
Opgemerkt wordt, dat het niet de bedoeling is dat iemand zijn/haar mening schriftelijk aan de kerkenraad kenbaar maakt. Het onderlinge gesprek hierover vindt plaats tijdens de sectieavonden. De vraag wordt gesteld waarom de inleiding niet door een van de eigen predikanten is gedaan. Op deze manier kunnen zij hun handen vrij houden om zo nodig pastorale zorg in de gemeente te verlenen met betrekking tot dit onderwerp.
Van de sectieavonden wordt een verslag gemaakt, dat zal worden aangeboden aan de Algemene Kerkenraad, die vervolgens een besluit neemt en dit meedeelt aan de gemeente op een gemeenteavond.
 
Vragenronde
Na de pauze wordt gedacht en gesproken over de volgende vragen:
 • Kunt u aangeven waardoor u verrast werd tijdens de inleiding door Ds. Van der Linden? (individueel)
 • Deel met elkaar wat u verraste.
 • Wilt u van één of meer van deze onderwerpen meer weten van de inleider?
 • Heeft u andere vragen rond het thema, die u aan de inleider zou willen stellen?
   
  In het plenaire gedeelte worden een aantal thema’s naar voren gebracht:
 • Verschillende mensen zijn verrast door acceptatie van homoseksualiteit in het verleden: Ds van der Linden licht toe, dat dat te maken heeft met ontwikkelingen in de cultuur.
 • N.a.v. het verhaal over de zorg van de centurio voor zijn slaaf in Lucas 7. De grondtekst geeft aanleiding om te denken, dat het hier gaat over een homoseksuele relatie. Deze wordt door Jezus niet veroordeeld; hij legt de nadruk op het geloof van de centurio. In de Bijbel wordt een huwelijk meestal niet gesloten op basis van liefde en trouw. Het gaat om een verbond tussen families of een economisch belang. Liefde komt op de tweede plaats.
 • Tekst uit Genesis 1: 27 moet je verstaan vanuit begrip mannelijk en vrouwelijk. Een man kan vrouwelijke eigenschappen hebben en een vrouw mannelijke. Als je deze teksten letterlijk zou gebruiken, hoe kun je dan omgaan met de tekst over vermenigvuldigen en talrijk worden, in relatie tot mensen die ongewild kinderloos blijven, of niet getrouwd zijn?
 • N.a.v. een vraag of je een zegen kunt weigeren, antwoordt ds van der Linden, dat het gaat om Gods zegen. Als de mogelijkheid in de eigen gemeente van een homopaar niet bestaat, kun je mensen verwijzen naar een andere gemeente, waar het wel mogelijk is. De predikant volgt het besluit van de kerkenraad, ook al zou hij/zij zelf een andere mening hebben over dit onderwerp.
 • Het is de bevoegdheid van de kerkenraad om een besluit te nemen over het zegenen van andere levensverbintenissen, onafhankelijk van de uitkomst van het gemeenteberaad. Het kan ook zijn, dat de kerkenraad het besluit opschort. Eventueel kan het besluit na verloop van tijd en na een nieuw gemeenteberaad weer worden herroepen.
   
   
  Slot
  Mevr. de Mol bedankt allen die een bijdrage hebben geleverd om de avond mogelijk te maken. Ook de aanwezigen worden bedankt. Zij besluit met een gebed van Klaas Holwerda n.a.v. avondlied 246b en wenst iedereen wel thuis.
   
 
 
 
 
 

 
terug